GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

09 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Îmanlı, ahlâklı ve asil bir nesil yetiştirmek, her müʼminin derdi olmalıdır. Hasan-ı Basrî Hazretleri buyurur: “Vallâhi müslüman bir kul için; çocuklarını, torunlarını ve akrabalarını Allâh’a itaatkâr görmekten daha sevimli bir şey yoktur.”...
GÜNÜN MESAJI

24 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Bugün dünyevî tahsil, ancak uhrevî bir tahsilin kanadı altında beşeriyete ve evlâtlarımıza saâdet verebilir. Aksi takdirde, dünyevî tahsil -maalesef- kendi evlâtlarımızı öz değerlerine yabancılaştırmanın bir vasıtası olmaktadır. Evlâtlarımızı, ecnebîlerin derbeder modalarının, aldatıcı ve kandırıcı reklâmlarının zebûnu etmektedir. Beşeriyete saâdet ve huzur getirmeyen birtakım sistemlerin robotu hâline getirmektedir....
GÜNÜN MESAJI

24 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Yunus Emre Hazretleri buyurur: Okumaktan mânâ ne Kişi Hakk’ı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Kulu Rabbine yaklaştırmayan tahsiller, kuru bir emektir. Bu beyhûde gayretlerin peşinde koşanlar, Kurʼânî tâbiriyle; “Çalışmış, (fakat boşa) yorulmuşlardır!” (el-Ğâşiye, 3)...
GÜNÜN MESAJI

23 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Yunus Emre Hazretleri buyurur: Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahî, Elin yüzün yumaz değil. Yüce dînimiz; bir mü’minin kaba saba, kırıcı ve kibirli olmasını asla kabul etmez. İslâm; bencil değil fedâkâr ve diğergâm, cimri değil cömert, kaba değil rikkat sahibi mü’minler ister....
GÜNÜN MESAJI

23 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Evlâdımızı internetin şerlerinden koruyabilmek için; Tek başına internet kullanmasını mümkün mertebe ertelemeliyiz. Kullanmak zorunda ise yanında olmalı, yalnız bırakmamalıyız. İrâde eğitimi vermeli; şeytânî ve nefsânî ekranların uhrevî mesʼûliyetini idrâk ettirmeliyiz....
GÜNÜN MESAJI

22 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Mü’minin karşısında son nefesle başlayan tehlikelerle dolu muazzam bir ebediyet yolculuğu vardır. O zorlu yolun tek azığı takvâdır. O tehlikelerle dolu yolun yegâne kurtuluş rehberi Kur’ân’dır, Sünnet’tir. O karanlık yolun kandilleri sâlih amellerdir. O çetin yolun tuzakları ve mayınları ise günahlardır, haramlardır, nefsânî arzulardır....
GÜNÜN MESAJI

22 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Nikâh, sadece kâğıda atılan bir imzadan ibâret değildir. Onun büyük bir mânâsı vardır. Nikâh, iki tarafın Allah adına söz vererek birbirine helâl olmasıdır. Bu söz; bir fânî adına değil, Cenâb-ı Hak adına verilmektedir. Dolayısıyla ağır bir mes’ûliyeti bulunmaktadır....
GÜNÜN MESAJI

21 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Lûtuflar zorluklara tahammül ettikten sonra tecellî eder. Âyet-i kerîmede buyrulur: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.” (el-İnşirâh, 5-6) Nefsin arzularına karşı mukavemet gösterdikten sonra nice mânevî güzellikler husûle gelir. Cennet de ancak zorlu sırattan geçebilenleredir....
GÜNÜN MESAJI

21 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
1839 Tanzimat’la birlikte her şeyde bozulma başladı. Bu tûfandan ancak âile kurtulabildi. Âile sayesinde Çanakkale, İstiklâl Harbi ve 15 Temmuz mücadelesi kazanılıp yurdu kurtarmak nasîb oldu. Bunun için günümüzde milletimizi dize getirmek isteyenler, en çok âileye saldırıyorlar....
GÜNÜN MESAJI

20 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Dünya bir imtihan âlemidir. Hayat düz bir çizgi değildir. İnişleri ve çıkışları vardır. Kul; bu med-cezirlerle dolu dünya hayatında, dâimâ her şartta Allah’tan râzı olmalıdır. Mü’min; Hayatın çıkışlarında; yani zenginlik, bolluk, rahatlık ve sıhhat zamanlarında gevşememeli ve şımarmamalıdır. Hayatın inişlerinde; yani darlık, fakirlik, musîbet ve hastalık gibi zamanlarında da bedbin......
GÜNÜN MESAJI

19 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Vebâ, korona gibi büyük salgın hâline gelen sârî hastalıklarla vefat eden mü’minler hakkında Peygamber Efendimiz “şehiddir” buyuruyor. (Bkz. Müslim, İmâre, 166) Hastalığa karşı güzel bir sabır ve şükür içinde olup da sıhhat bulanlar ise “gâzi” hükmünde olmaktadırlar. Çünkü mü’minin başına gelen her türlü musîbet ve hastalık onun için keffârettir. (Bkz.......
GÜNÜN MESAJI

19 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Kalbin sanatı, Cenâb-ı Hakk’a ilticâ hâlinde yaşayabilmektir. Hasan-ı Basrî Hazretleri şöyle buyuruyor: “Duâlarınız kabul olunmayacak diye korkmuyorum. Sizin duâ edemez hâle gelmenizden endişe ediyorum!” Duâların makbûliyeti için, onların sâlih amellerle teyid edilmesi de zarûrîdir....
GÜNÜN MESAJI

18 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Bütün kardeşlerimizin 10 Muharrem Aşûre günü mübârek olsun. 10 Muharrem, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür: Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-ʼın tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün “tevbe-istiğfar” günüdür. Hazret-i Nûh -aleyhisselâm-ʼın tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûh -aleyhisselâm-ʼın 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki......
GÜNÜN MESAJI

18 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
İslâm bir şifâ reçetesidir. Reçeteyi aldın, kabul ettin; ama onda yazılı olan tedavileri, perhizleri tatbik etmiyorsan, bir şifâ bulamazsın. Yüce dînimiz İslâm, kıyâmete kadar şifâ ve devâ reçeteleriyle doludur. Fakat ne kadar tatbik edilirse o kadar netice elde edilebilir....
GÜNÜN MESAJI

Yeni Hicri Yılınızı Tebrik Ederiz

Osman Nuri Topbaş
Bütün kardeşlerimizin hicrî 1443 senesini tebrik eder; bu senenin ümmet-i Muhammed için hayır, bereket ve rahmete vesîle olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz. Kıymetli Kardeşlerimiz! Muharrem ayının ilk on günü, mânevî bir hazine değerindedir. Ondan lâyıkıyla istifâde için; bilhassa seherlerini teheccüd ve istiğfâr ile, gündüzlerini de oruçla ihyâ etmeye -mümkün olduğunca-......
GÜNÜN MESAJI

Nîmetullah Hocaefendi İçin Tâziye Mesajı

Osman Nuri Topbaş
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ömrünü İslâmʼın tebliğine adayan, Muhterem Nîmetullah (Halil İbrahim Yurt) Hocaefendi’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün sevenlerine sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz. Mekânı Cennet, makâmı âlî olsun!.. Ne mutlu şu fânî gök kubbede hoş bir sadâ bırakarak ebediyete irtihâl edebilen sâlih kullara!.....
GÜNÜN MESAJI

Şeyh Abdülkadir es-Sûfî İçin Başsağlığı Mesajı

Osman Nuri Topbaş
Ömrünü İslâm’ın yayılmasına, tasavvufî ahlâkın yaşanmasına adayan, Şâzelî Şeyhi Abdülkadir es-Sûfî’nin bu sabah (01.08.2021 Pazar) vefat ettiği haberini aldık ve bu haber ile büyük bir dâvâ adamını kaybetmenin hüznünü yaşadık. Fâiz müesseselerine reddiyeler yazan, insanlığın sömürülmesine mânî olmak için çalışan Abdülkadir es-Sûfî; gayret-i dîniyye sahibi bir mutasavvıf, kendini hak ve......
GÜNÜN MESAJI

Kurban Bayramımız Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimiz! Kurban Bayramımız mübârek olsun… Rabbimiz, bayramın hakîkatini hepimize idrâk ettirsin. Ramazan bayramı nasıl ki takvâ üzere ihyâ edilen bir ayın ardından verilen mânevî bir şehâdetnâme ise, Kurban bayramı da Allah için yapılan fedakârlıkların bir şehâdetnâmesidir. Cenâb-ı Hak, kurban ibadetimizi İbrahim -aleyhisselâm-ʼın gönlündeki fedakârlık ve teslîmiyet ufkundan hisseler alarak......
GÜNÜN MESAJI

15 Temmuz 2021

Osman Nuri Topbaş
Dînimizin, vatanımızın ve ümmet-i Muhammedʼin bugünlere ulaşması; şehidlerin, gâzilerin, yiğit askerlerin, fâtihlerin, takvâ ehli âlim ve âriflerin, ihlâslı müʼminlerin fedakârca gayretlerine Cenâb-ı Hakkʼın lûtfettiği bereketin bir neticesidir. Şanlı tarihimizde olduğu gibi sene-i devriyesinde olduğumuz 15 Temmuz 2016 hâin darbe teşebbüsünde de aziz milletimiz, kendini bombaların, kurşunların önüne atarak, canı pahasına......
GÜNÜN MESAJI

16 Mayıs 2021

Osman Nuri Topbaş
Unutmayalım ki Ramazan rûhâniyetiyle yaşanan bir ömrün sonunda;  Îman selâmetiyle verilen bir “son nefes” bayramı var.  Kabirde ve kıyamette meleklerin getirdiği; “…Korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan Cennet’le sevinin!” (Fussilet, 30) müjdesine mazhar olma bayramı var.  Kabrin, Cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu müşâhede edince yaşanan bir bayram var.  Mîzanda hayırların ağır......
GÜNÜN MESAJI

16 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki günümüzde salgın hastalık sebebiyle “kontrollü normalleşme” kararları alındığında; “–Aman rehâvete kapılmayalım, tedbirlere devam edelim, ciddiyeti elden bırakmayalım!” deniliyorsa, Ramazan’dan sonra da kulluk hayatımızda gevşemekten ve rehâvete kapılmaktan sakınmalıyız....
GÜNÜN MESAJI

15 Mayıs 2021

Osman Nuri Topbaş
Bayram, senenin herhangi bir gününde verilmiyor. Receb, Şâban ve Ramazan gibi üç aylık bir takvâ mektebinin neticesinde Cenâb-ı Hak bayramı ihsan ediyor. Dolayısıyla bayram, üç aylarda idrâk edilen takvâ mektebinden lâyıkıyla geçebilenlere ihsân edilen, ilâhî bir tebriknâmedir. Cenâb-ı Hakk’ın rahmet, mağfiret, rızâ ve muhabbetine nâiliyet ümidinin sevincidir. Hakîkî bayram da,......
GÜNÜN MESAJI

15 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bayram: Son nefeste îmân ile göçmek bayramdır. Amel defterini sağdan almak bayramdır. Mîzanda hasenâtın ağır gelmesi bayramdır. Sırat’tan geçip cennete girmek bayramdır. Rasûlullah Efendimiz’e kavuşmak, Cemâlullâh’a nâil olmak bayramdır....
GÜNÜN MESAJI

14 Mayıs 2021

Osman Nuri Topbaş
Bayramları ilâhî af bayramına dönüştürebilmek için, o mübârek günleri aslî gâyesine uygun şekilde ihyâ etmek gerekir. Zira bayramlar nefsânî bir tatil fırsatı değildir. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in bir tatili yoktu. O hiçbir zaman; “–Bir hurma ağacının gölgesinde üç gün dinleneyim.” buyurmadı. O’nu Allah yolundaki gayretleri, tebliği, ibadetleri......
GÜNÜN MESAJI

14 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
Behlül Dânâ Hazretleri buyurur: “Bayram, güzel ve yeni elbiseler giyenler için değil, ilâhî azaptan emîn olup ebedî hüsrandan kurtulanlar içindir. Yine bayram, güzel binitlere binenler için de değil, hatâ ve kusurlarını terk ederek hâlis bir kul hâline gelebilenler içindir…”...
GÜNÜN MESAJI

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimiz! Ramazân-ı Şerîf bir takvâ mektebi, bayram da onun rûhânî bir şehâdetnâmesidir. Ömür boyu Ramazan rûhâniyetiyle yaşayıp ebedî bayramlara ulaşabilmemiz temennisiyle, Ramazan bayramınızı tebrik eder; bu mübârek günlerin vatanımız, milletimiz ve İslâm âlemi için hayırların fethine, şerlerin def’ine, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmetine vesîlesi olmasını, Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz....
GÜNÜN MESAJI

13 Mayıs 2021

Osman Nuri Topbaş
Bayramlar; Sıla-i rahimde bulunmak, Bir vefâ borcu olarak geçmişlerin ruhlarını hayırlar ve sadakalarla şâd etmek, Dargınlıkları-kırgınlıkları ortadan kaldırmak, Mü’minin mü’mine zimmetli olduğunu hatırlamak, Diğergâmlık, fedakârlık ve cömertlikle din kardeşliğini toplum plânında yaşatmak gibi, Allâh’ın rızâsını celbedecek nice ictimâî ibadetin îfâ edildiği, müşterek sevinç günleridir....
GÜNÜN MESAJI

13 Nisan 2021

Osman Nuri Topbaş
Bayram, bencillikten kurtulup ictimâîleşmedir. Nitekim tek başımıza bayram namazı kılamayız, kendi kendimizle bayramlaşamayız. Bayram, ferdin değil, toplumun sevincidir. Sevinçleri paylaşarak çoğaltmak ve sevindirmekle sevinmektir. İkram etmenin mânevî hazzıyla rûhu doyurmaktır....
GÜNÜN MESAJI

12 Mayıs 2021

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’ten affedilmeden çıkma korkusu, Hak dostlarının yüreklerini titretmiştir. Câfer-i Sâdık Hazretleri, Ramazan ayının sonunda şöyle duâ ederdi: “Ey Ramazan’ın Rabbi olan Allâh’ım! İşte bu, kendisinde Kur’ân’ın indirildiği Ramazan ayıdır ve artık bitmek üzeredir. Yâ Rabbi! Bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan’ın çıkıp gitmesinden, ikram sahibi olan Zât’ına sığınırım!”...