GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

31 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “Benim ümmetimin misâli, yağmurun misâli gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır, bilinmez!” buyuruyor. (Tirmizî, Edeb, 81/2869; Ahmed, III, 130) Ümmetin evveli, Peygamber Efendimizʼle beraber o günkü câhiliyeyi bertaraf eden ashâb-ı kirâm idi. Ümmetin âhiri de, -inşâallah- günümüzdeki modern câhiliyeyi bertaraf edecek......
GÜNÜN MESAJI

Hicrî 1444 Senesiniz Mübârek Olsun…

Osman Nuri Topbaş
Bütün kardeşlerimizin hicrî 1444 senesini tebrik eder, bu senenin ümmet-i Muhammed için hayır, bereket ve rahmete vesîle olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz. Kıymetli Kardeşlerimiz! Muharrem ayının ilk on günü, mânevî bir hazine değerindedir. Ondan lâyıkıyla istifâde için; bilhassa seherlerini teheccüdle, gündüzlerini de oruçla ihyâ etmeye -mümkün olduğunca- gayret gösterelim. Nitekim......
GÜNÜN MESAJI

30 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Ashâb-ı kirâm, Peygamber Efendimizʼin 14 asır önceki talebeleriydi. Bizler de Oʼnun bu zamandaki talebeleriyiz. Sahâbe için o devirde câhiliyeye karşı durmak ne kadar meşakkatliyse; günümüzün modern câhiliyesine karşı durmak da öyle büyük bir gayret ve fedakârlık gerektiriyor....
GÜNÜN MESAJI

29 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Sahâbe-i kirâm; câhiliye karanlıklarını izâle etme vazifesinde, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yanında, hizmetinde ve desteğinde oldular. O’nunla beraber çile çektiler, hicret ettiler, meşakkatlere sabr-ı cemîl gösterdiler, cihâda koştular. Bu hizmet ve gayretlerinde asla yorgunluk ve bezginlik göstermediler. Peygamber Efendimiz’in tesis ettiği Dâru’l-Erkam ve Suffe mekteplerini her gittikleri yere......
GÜNÜN MESAJI

29 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Ne mutlu o garip mü’minlere ki, insanların benden sonra bozdukları sünnetimi ıslah ederler.” (Tirmizî, Îmân, 13) Onlar; “–Ne yapayım? Herkes böyle!” deyip toplumun yanlışlarına uymaz, Kur’ân ve Sünnet’in, Rasûlullah ve sahâbe-i kirâmın yolundan yürürler....
GÜNÜN MESAJI

19 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Cömertliğin zirvesi îsardır. Yani kendi de muhtaç olduğu hâlde, âdeta canından koparıp bir başkasına verebilmek, onu kendi nefsine tercih edebilmektir. İnsana kendi açlığını unutturup başkasını doyurmayı düşündüren, kardeşinin saadetiyle mesʼûd eden bu husûsiyet, elbette çok güçlü bir şefkat ve merhamettir. Merhamet, kalpteki îmânın meyvesidir. Merhamet, sende olanı, ondan mahrum olanla......
GÜNÜN MESAJI

18 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼle beraber olmayan her devir, câhiliye… Oʼnunla birlikte çarpmayan her yürek zâlim… Oʼnu takdir edemeyen her vicdan, kör ve kapkara… Oʼnun âb-ı hayat katreleri olan hayat ölçülerine her zaman muhtacız. Şu âhir zaman hengâmında, her geçen gün, bir önceki günden......
GÜNÜN MESAJI

17 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe sahâbe olma nîmetine erişen ashâb-ı kirâm, bu büyük nîmetin bedelini ödeyebilmek için, dünyanın dört bir tarafına tebliğe koştular. Bu meşakkatli ve uzun gayretlerde aslâ bezginlik göstermediler, bıkmadılar, yorulmadılar, üşenmediler. Sînelerinde Rasûlullah Efendimizʼin aşkını, dâvâsını ve şahsiyetini canlı tuttular. Oʼnun, Oʼndan hiç ayrılmayan gölgeleri olarak......
GÜNÜN MESAJI

16 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Hakka ve hayra dâvet hususunda zirve örneğimiz, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, daha sonra da peygamber vârisi hükmünde olan ehlullâh hazarâtıdır ki, onların her hâli ayrı bir güzellik, incelik ve derinlik ihtivâ eder. Nitekim bu has kullardan, irşâdına mazhar olduğumuz ve 16 Temmuz 1999’da ebediyete uğurladığımız Mûsâ Efendi -rahmetullâhi......
GÜNÜN MESAJI

16 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Mûsâ Efendi -rahmetullâhi aleyh- yeni evlenenlere şu tavsiyede bulunurdu: “Zevc ve zevce, birbirine merhametli olmalıdır. Gerçek merhamet, Allah yolunda birbirinize destek olmanızla anlaşılır. Seherlere ve sabah namazına birbirinizi uyandırmanız, hakikî merhametin bir işaretidir.”...
GÜNÜN MESAJI

15 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Çanakkale Zaferi; “Kurbanlık koçlar kınalanır!” diyerek, evlâtlarının saçına kına yakıp cepheye gönderen, yani evlâtlarını vatana fedâ eden, sînesi îman ve vatan sevgisi dolu anneler sayesinde kazanıldı. Çünkü onlar biliyorlardı ki; din vatanda yaşanır, nâmus vatanda korunur. Altıncı yılını idrâk ettiğimiz 15 Temmuz Zaferi de, aynı îman vecdi ve şehâdet aşkının......
GÜNÜN MESAJI

14 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Esas bayram; ‒Îman selâmetiyle verilen bir son nefes bayramıdır. –Kabrin Cennet bahçelerinden bir bahçe olmasıdır. –Hesap gününde mîzânın ağır gelmesidir. ‒Amel defterini sağından alabilmektir. ‒Peygamber Efendimiz’in şefaatine, Kur’ân’ın bizim hakkımızdaki güzel şâhitliğine nâil olabilmektir. ‒Sırât’ı geçerek Cehennem’den âzâd olabilmektir. –Cennet vizesini alabilmektir. ‒Ve hepsinden yüce olan, Cemâlullâh’ı temâşâ bayramıdır… Rabbimiz......
GÜNÜN MESAJI

14 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Başta peygamberler olmak üzere, bütün Hak dostları; dünyevî ve nefsânî arzularını bir tarafa bıraktılar, Allâhʼa kul olmanın ve İslâmʼı tebliğ etmenin sevdâsı ile yaşadılar. Muhtaçları sevindirmekle sevindiler. Açları doyurmakla doydular. Ümmetin irşâdıyla huzur buldular....
GÜNÜN MESAJI

13 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Kurban bayramının hakîkatine erenler, kalplerindeki takvânın tezâhürü olarak yaptıkları fedakârlıklarla Cenâb-ı Hakkʼa yaklaşanlardır. Hakîkî bayram da, dünyadaki takvâ ve fedakârlık imtihanlarından yüz aklığıyla çıkarak, Cenâb-ı Hakkʼın huzûruna selîm bir kalp ve müsterih bir vicdanla varabilmektir. En büyük bayram, Cenâb-ı Hakk’ın rızâ ve rahmetine nâil olabilmektir. Nitekim Hak dostları; “Gerçek bayram,......
GÜNÜN MESAJI

13 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Hâlimizi gözden geçirelim: İbadette, sâlih amellerde, İslâmʼın intişârı için yapılan hizmetlerde, bilhassa evlâtlarımızın mânevî tahsilinde, Hazret-i İbrahim, Hazret-i İsmail ve Hazret-i Hâcerʼin gösterdikleri tevekkül, teslîmiyet, itaat ve rızâ hâlinden bizde ne kadar hisse var?...
GÜNÜN MESAJI

12 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Bayram, mü’minin yalnızca kendi mutluluğunu düşüneceği bir tatil günü değildir. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in bir tatili yoktu. O hiçbir zaman; “Şu hurma ağacının gölgesinde üç gün tatil yapayım, beni rahatsız etmeyin!..” demedi. Bilâkis O, Allah yolundaki gayret ve fedakârlıklarıyla dinlendi, gönlü ancak bu sayede huzur buldu. Zira......
GÜNÜN MESAJI

12 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Karşılaştığımız ilâhî imtihanlarda, îmânımız bütün varlığımızı peşinden sürükleyip götürmeliyken; “Aman keyfimiz kaçmasın, rahatımız bozulmasın!” diye îmânımızdan tâvizler vermeye başlıyorsak, “kurban mektebi”nin “fedakârlık dersleri”nden geçer not aldığımızı, nasıl düşünebiliriz?...
GÜNÜN MESAJI

11 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir bayramın en güzel şehâdetnâmeleri: –Toplumdaki muhtaç ve muzdariplerin mahzun yüreklerine bayram neşesi verebilmek, –İslâm coğrafyalarındaki mazlum, mağdur, çaresiz din kardeşlerimize kurbanlar vesîlesiyle bir nebze de olsa tebessüm ettirebilmek, –Onların mahrûmiyetlerini telâfî seferberliğine girmek ve ‒Onların hayır-duâlarını alarak Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına ermektir....
GÜNÜN MESAJI

11 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Gâfilleri uyandıracak, muhtaç ve muzdariplerin gönüllerini sevince gark edecek, insanlığı İslâm’ın güler yüzüyle tebessüm ettirecek hakikî bayram, hangi rûhî hamleye muhtaçtır? İşte o rûhî hamleye muvaffak olduğumuz gün; fert, aile, millet ve ümmet için gerçek bayram olacaktır…...
GÜNÜN MESAJI

10 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Necip Fâzıl; bundan 63 sene önce bir Kurban Bayramı’nda, Büyük Doğu Mecmûasıʼndaki başyazısına şu ifadelerle başlamıştı: “Deliyi akıllandıracak (gâfili şuurlandıracak), muzdaribi sevindirecek büyük bayram, hangi (rûhî) hamleye muhtaçtır?” Unutmayalım ki bayramlar, anne-baba, akraba ve komşulardan uzaklaşarak bencilce keyif çatılacak tatil günleri değildir. Bilâkis bayramlar, sıla-i rahimde bulunmak, kabristandakilere varıncaya kadar......
GÜNÜN MESAJI

10 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Bayram vesîlesiyle hâlimizi gözden geçirelim: Kurban bayramını, Hakkʼa yakınlığın müstesnâ bir fırsatı bilerek sâlih amellerle ihyâ edebiliyor muyuz? Yoksa biz de toplumdaki gâfiller gibi, bayramı, nefsânî rahatlık ve eğlencelere hasredilmiş bir tatil fırsatı olarak mı görüyoruz?!...
GÜNÜN MESAJI

Kurban Bayramımız mübârek olsun…

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimiz! Kurban Bayramımız mübârek olsun… Rabbimiz, bayramın hakîkatini hepimize idrâk ettirsin. Ramazan bayramı nasıl ki takvâ üzere ihyâ edilen bir ayın ardından verilen mânevî bir şehâdetnâme ise, Kurban bayramı da Allah için yapılan fedakârlıkların bir şehâdetnâmesidir. Cenâb-ı Hak, kurban ibadetimizi İbrahim -aleyhisselâm-ʼın gönlündeki fedakârlık ve teslîmiyet ufkundan hisseler alarak......
GÜNÜN MESAJI

09 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Ramazan bayramı; oruçla, riyâzatla, takvâ ile geçirilen bir ayın ardından lûtfedilen sevinç günleriydi. Kurban bayramı da Allah için gerektiğinde candan, maldan ve bütün imkânlardan fedakârlığın bir şehâdetnâmesidir. Âhiretin ebedî bir bayram hâline gelmesini arzu eden bir müʼmin, fânî hayatını bu bayramların tâlim ettiği takvâ ve fedakârlık ufkunda yaşamaya gayret etmelidir.......
GÜNÜN MESAJI

09 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ; “Keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma!” buyurur. Zira kurban edilen hayvanların eti-kemiği, gölge varlıktır; aslolan, onun ifade ettiği mânâdır. Kurban, fedakârlığın sembolüdür. Mühim olan, gönüldeki takvâ hissinin, fedakârlıklar sûretinde tezâhür etmesidir....
GÜNÜN MESAJI

08 Temmuz 2022

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-, oğlu İsmail -aleyhisselâm-ʼı kurban etmek üzere yatırıp bıçağı boynuna dayadığında, Cebrâil -aleyhisselâm- Allâhʼın emriyle Cennetʼten bir koç indirdi ve tekbir getirdi: اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ İbrahim -aleyhisselâm- bu tekbîri işitince: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ diyerek mukâbelede bulundu. İsmail -aleyhisselâm- da: اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ dedi.......