GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

Azerbaycan Halkına Başsağlığı Diliyoruz

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimiz! Son günlerde baş gösteren Ermeni saldırılarında şehid olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara âcil şifâ, bütün Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz. Aynı dînî, millî ve tarihî köklere sahip olan Türkiyeli kardeşleri olarak Azerbaycan ile sevinçte ve kederde tek yürek olan “iki devlet bir millet” düstûruyla yaşıyoruz. Ortak mâzîmizde Çanakkale......
GÜNÜN MESAJI

07 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
İslâm; câhiliyenin de, muharref ehl-i kitâbın da, modern câhiliyenin de kadına biçtiği hakir ve perişan rolü reddetmiş ve onu lâyık olduğu şerefli mevkiine yükseltmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de; “en-Nisâ: Kadınlar” diye bir sûrenin varlığı, o sûrede ve diğer birçok sûrede kadının nikâh, mehir, mîras, talâk ve nafaka gibi medenî haklarının teminat altına......
GÜNÜN MESAJI

Tâziye

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّـا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ömrünü Kur’ân hizmetlerine ve îmanlı nesillerin yetişmesine adayan, Bediuzzaman Said Nursî’nin talebesi MEHMET FIRINCI Beyefendi’nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün sevenlerine sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun!.. Ne mutlu şu fânî gök kubbede hoş bir sadâ......
GÜNÜN MESAJI

01 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde maalesef insanlar arasında îtimat öyle azaldı, hodbinlik (bencillik) ve cimrilik öyle yayıldı ki; kimse kimseden borç istemiyor da bankalardan kredi alıp fâize bulaşıyor. Maalesef pek çok insan; kredi kartlarıyla ay sonunda ödeyemeyeceği kadar alışveriş yapıp, borç biriktiriyor, fâize saplanıyor. Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Kim darda kalmış (borçlu) bir kimseye kolaylık......
GÜNÜN MESAJI

01 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Kâmil bir müʼmin, âdeta ışığın etrafında dönen kelebekler gibi, Mevlâ muhabbetiyle irâdesiz hâle gelmiştir. Zira her hâlükârda hamd, şükür, rızâ ve teslîmiyet duygularıyla kullukta bulunmak, Hakk’a muhabbetin en güzel meyvesidir....
GÜNÜN MESAJI

30 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Üzerimizdeki haklardan biri de mahlûkâtın hakkıdır. Zira Rabbimiz, onları bizler için halk etmiştir. Onlar, Cenâb-ı Hakk’ın el-Bârî (bir örnek olmaksızın yaratan) ve el-Musavvir (en güzel sûrette tasvîr eden, şekil veren) isimlerinin tecellîleridir. Kâinat kitabının sayfalarını tezyîn eden bu türlü türlü mahlûkat bize emânettir. Kapımızdaki kedi, köpek, kanadı kırık bir kuş…......
GÜNÜN MESAJI

30 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir muhabbet, zahmetleri rahmete dönüştürür. Seven bir kimse, sevdiğinin zahmetlerini de hoş karşılar. Bu itibarla bir kimsenin sevgisinin hakîkî olup olmadığını anlamak ve seviyesini ölçmek için, sevdiğinin meşakkatlerine ne kadar tahammül gösterebildiğine bakmak kâfîdir....
GÜNÜN MESAJI

29 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Eğer bir kul hakkına girildiyse, mutlaka sahibiyle helâlleşilmelidir. Bu hususta, mahcup duruma düşme endişesi duyulmamalıdır. Zira hadîs-i şerîfte buyrulur: “Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa, onu hemen ödesin. Dünyada rüsvâ olurum demesin. İyi biliniz ki; dünya rüsvâlığı âhiret rüsvâlığından çok hafiftir.” (İbn-i Sa‘d, II, 255; Taberî, Tarih, III,......
GÜNÜN MESAJI

29 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak: “…(Kendi ellerinizle) kendinizi tehlikeye atmayın!..” (el-Bakara, 195) buyuruyor. Yani “Rızâmı kazanma imkânları önünüzde dururken, fânî dünyanın câzibesine, süsüne, gösterişine, rahatına aldanıp gaflete düşmeyin! Yoksa âhiretiniz tehlikeye girer!” îkâzında bulunuyor....
GÜNÜN MESAJI

28 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Gündelik hayat içerisinde birçok yanlışlık, -maalesef- ağır bir kul hakkı olduğu düşünülmeden işlenmektedir. Meselâ: Trafikte bir kişinin, başka arabaları kâidelere aykırı şekilde sollaması da bir kul hakkıdır. Alt katta oturan komşunun camını yahut balkonunu kirletecek şekilde pencereden kilim silkelemek de bir kul hakkıdır. Havâî fişeklerle, yüksek sesli hoparlörlerle komşuları rahatsız......
GÜNÜN MESAJI

28 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Hz. İbrahim, Allâh’ın halîli oldu. Dostluğun zirvesine ulaştı. Buna rağmen duâsı şuydu: “‒(Yâ Rabbi! Kulların) diriltilecekleri gün beni mahcup etme!” (eş-Şuarâ, 87) Demek ki mânen zirvelere yükseldikçe öyle ufuklar açılıyor ki o manzara karşısında kul, daha da hiçliğe bürünüyor....
GÜNÜN MESAJI

27 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e ümmet olmak, meccânen nâil olduğumuz muazzam bir nîmet. Bu nîmetin şükrü için, O’na lâyıkıyla ümmet olmaya gayret etmemiz ve sünnet-i seniyyesine sarılmamız lâzımdır. Üzerimizde böyle büyük bir hakkı bulunan Peygamber Efendimiz’in bizden arzusu şudur: “Sakın (günah işleyerek, kıyâmet günü) yüzümü kara çıkarmayın!.. (Beni üzmeyin,......
GÜNÜN MESAJI

26 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Vefâsını göreceğimiz evlât, Allah yolunda yetiştirdiğimiz, ardımızdan bize sadaka-i câriye olacak evlâttır. Vefâsını göreceğimiz dost, Allah için sevip zor zamanlarında kardeş olduğumuz dosttur. Vefâsını göreceğimiz dünya malı da, şimdiden infâk ederek âhirete gönderdiklerimizdir....
GÜNÜN MESAJI

27 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Ev alırken şu iki hususa dikkat etmeli: Camiye yakın mı? Komşular sâlih mi? Yaşarken de vefattan sonra da düstur aynı: “Ölülerinizi sâlih insanlar arasına defnedin. Hayattaki insanın kötü komşudan rahatsız olması gibi ölü de kötü komşudan rahatsız olur.” (Ebû Nuaym, Hilye, VI, 354)...
GÜNÜN MESAJI

26 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir veznedarın, kendisine emânet edilen paralara gönül bağlaması ne kadar abestir. Onun tek vazifesi, paraların gerçek sahiplerinin verdiği vazifeyi yerine getirmektir. Zira mülk Allâh’ındır. Mü’min, mülkün gerçek sahibi olan Allâh’ın emânetçisidir. Elindeki mal ve imkânları ilâhî tâlimatlar istikametinde kullanmalıdır. Bu tasarrufta şunlar yasaktır: ‒Pintilik (nîmeti kendi için saklamak) ‒İsraf (nîmeti......
GÜNÜN MESAJI

25 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak kâinattaki işleyişi belli bir periyoda bağlamıştır. Kimse Güneş’in ve Ay’ın doğup batmasından, atmosferdeki oksijen ve azot miktarının değişeceğinden endişe etmez. Zira hep aynı nizam ve ölçü içinde devam eder. Fakat Cenâb-ı Hak bazı şeyleri periyoda bağlamamıştır. Bu sebeple düşünmemiz lâzım: Kâinatta bir yaprak bile Cenâb-ı Hakk’ın bilgisi, irâdesi,......
GÜNÜN MESAJI

25 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Îman ve ahlâkını korumak için mü’min, bulunduğu çevreye dikkat etmelidir. Tahsil, izdivaç, meslek seçiminde buna mutlaka riâyet etmelidir. Evlâtlarını okutacağı mektepleri tespit ederken de en çok, hoca ve arkadaşlarının mânevî durumlarının nasıl olacağına ehemmiyet vermelidir....
GÜNÜN MESAJI

TASAVVUF ve İSTİKÂMET

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şu duâyı sıkça yapar ve ümmetine de tavsiye buyururdu: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلٰى دِينِكَ “Ey kalpleri hâlden hâle çeviren (Allâh’ım)! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.” (Tirmizî, Deavât, 89/3522) İnsan dünyevî bir diploma aldığında, o diploma, hayatı boyunca geçerliliğini korur. Fakat mânevî hayatta......
GÜNÜN MESAJI

08 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Asr-ı saâdet toplumunda rûhî buhranların, psikolojik rahatsızlıkların görülmeyişinin bir sebebi de, namazın huşû içinde edâ edilmesiydi. Zira ashâb-ı kirâm, namazda bütün muhtaçlık ve acziyetlerini sonsuz kudret sahibi olan Cenâb-ı Hakk’a arz edip O’na sığınmanın huzuruyla doluyorlardı. Vecd ve istiğrak içinde yapılan kıyamlar, kıraatler, rükûlar ve secdeler, yorgun gönüller için âdeta......
GÜNÜN MESAJI

08 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Paranın helâliyet derecesi, onun nasıl sarf edildiğine bakılarak tahmin edilebilir. Zira helâl para hayra, haram para da şerre akar. Hayatımızda -Allah korusun- israf ve cimrilik varsa; bu hâl, kazancımızdaki mânevî problemlerin bir habercisidir....
GÜNÜN MESAJI

07 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Dilimizi boş ve çirkin sözlerden koruyup dâimâ hayır konuşmaya ve ifadelerimizi zikrullâh ile tezyîn etmeye çalışmamız gerekir. Nitekim bu ahlâkı hayatlarına aksettiren mü’minler; *  Bir işe veya yemeğe başlarken besmele çeker, bitirdiklerinde Allâh’a hamd ederler. * Birbirleriyle karşılaştıklarında evvelâ selâm vererek, Allâh’ın rahmet ve bereketini dileyerek birbirlerine duâ ederler. *......
GÜNÜN MESAJI

07 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir mü’minin hayatının her noktasının Kur’ân ve Sünnet’e muvâfık olması îcâb eder. İslâm’ın göz ardı edildiği yerlerde, Allah Teâlâ da rahmetini kaldırır. Orada huzur biter, bereket yok olur, maddî-mânevî sıkıntılar başlar....
GÜNÜN MESAJI

06 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm mü’minlere dâimâ tatlı dille, güler yüzle, berrak bir suyun akışı gibi rûha ferahlık veren pırlanta ifadelerle konuşmayı öğütlüyor. Bunun zıddına, sert ve haşin hitapların, menfî tesirler hâsıl edeceğini telkin ediyor. Ham, nâdan ve kaba konuşmaların, bir müʼmine yakışmadığını bildiriyor. Ses tonumuzu da yerine göre ayarlamamız gerektiğini ifade sadedinde,......
GÜNÜN MESAJI

06 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Mü’min, dilini zikrullâh ile tezyîn edip güzel konuşmaya alıştırmalıdır. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, küfür, alay, hakâret, münâkaşa, hayâsız ve müstehcen sözlerle dilini kirletmekten titizlikle sakınmalıdır. Zira bunlar, dilin âfetleridir ve kalpteki fesâdın göstergesidir....
GÜNÜN MESAJI

05 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Dil, iki uçlu bıçak gibidir. Hayrın anahtarı olabileceği gibi, şerre de anahtar olabilir. Söz söylemek, eline bir taş alıp atmaya benzer. O taşın nereye düşeceğini baştan çok iyi hesap etmek gerekir. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de konuşmadan evvel iyi düşünmek îcâb ettiğine işaretle; “…Özür dilemeni gerektiren bir sözü......
GÜNÜN MESAJI

04 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir müstahdeme sert bir şekilde: “‒Çabuk bana bir bardak su getir!” demek var; bir de nezâketle: “‒Zahmet olmazsa bana bir bardak su getirir misin?” demek var. İkisinde de su istiyorsun. Fakat birinde kabalık var, muhâtabını inciten bir istihkār ve istihfaf ifadesi var; diğerinde ise incelik var, insana değer vermek var.......
GÜNÜN MESAJI

04 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Dilimizin kalplere saplanan bir diken olmamasına büyük bir titizlik göstermeliyiz. Nitekim ecdâdımız; “Kılıç yarası onulur, dil yarası onulmaz.” demişlerdir. Bir defa kırılan bir cam, belki yapıştırılabilir, ama ömür boyu izi kalır....
GÜNÜN MESAJI

03 Eylül 2020

Osman Nuri Topbaş
Konuşurken sözlerini ham şekilde, aklına geldiği gibi söyleme! Yanlış kelimeleri hâfızandan sil, lügatinden ayıkla. Sözü, akıllıca ve yerli yerinde kullan. Zamana, zemine, muhataplarının durumuna ve muktezâ-yı hâle uygun olan sözü söyle. Hazret-i Mevlânâ’nın ifadesiyle; “Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma!” Ve en mühimi; câhillik edip de, kalp kıran......