GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

09 Ocak 2023

Bir kul, hangi mânevî dereceye ulaşmış olursa olsun, bu hâlini koruyup koruyamayacağından aslâ emin olamaz. Dolayısıyla son nefese kadar havf ve recâ arasında, yani ilâhî gazaba dûçâr olma korkusu ve ilâhî rahmete nâil olma ümidi içinde Hakkʼa kulluk, her müʼmin için zarurîdir. Cenâb-ı Hakkʼın velî kulları dahî, mânevî hâl ve......
GÜNÜN MESAJI

04 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Elçilerimiz (olan helâk ve azap melekleri) Lût’a gelince, Lût onlar hakkında tasalandı ve (onları korumak için) ne yapacağını bilemedi. (Melekler) ona; «‒Korkma, tasalanma! Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız, (azapta) kalacaklar arasında bulunan karın müstesnâ.» dediler.” (el-Ankebût, 33) Cenâb-ı Hak, eşcinsellik cürmünü işleyen ve buna......
GÜNÜN MESAJI

04 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın!” (Kāf, 18) Dolayısıyla mü’min, yapmış olduğu fiiller gibi, söylemiş olduğu sözlerin de dâimâ uhrevî kayıtlara geçtiğini unutmamalıdır....
GÜNÜN MESAJI

03 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼde, insanın apaçık bir düşmanı olan şeytan -aleyhillâʻne-ʼnin şöyle dediği haber veriliyor: “…Onlara (insanlara) emredeceğim de Allâh’ın yarattığını değiştirecekler…” (en-Nisâ, 119) Müfessir Elmalılı Hamdi YAZIR, bu âyetin tefsîrinde diyor ki: “…Yani kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar; kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar; uzuvlarını yaratılış vazifelerinin dışında kullanacaklar;......
GÜNÜN MESAJI

02 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Yakın zamana kadar, Anadolu ailesine batıdan gelen menfî tesirler sızamadı. O sağlam aile sayesinde; Çanakkale geçilmedi. Millî Mücadele kazanıldı. 15 Temmuz milletin zaferi oldu. Bu sebeple küresel güçler, şimdi aileye göz diktiler. Aileyi çökertmeye çalışıyorlar. Aile ve nesil ifsâd edilerek; aile, millet ve vatan içinde yaşayan dînî ve millî duyguların......
GÜNÜN MESAJI

02 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki seferberlikte; “–Ben iyi harp edemem, o sebeple işi erbâbına bırakayım!” demek mümkün olmaz, bu bahaneyle cepheden kaçan suçlu hâle gelirse; günümüzde de âdeta bir farz-ı ayn hâline gelmiş olan Allah yoluna davet vazifesini terk etmeye mâzeret yoktur....
GÜNÜN MESAJI

01 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Ömür bir sefere mahsus verilen ilâhî bir mühlet. Geçip gittikten sonra ne tekrarı var ne de telâfîsi. Gençlik de, hayatta bir sefere mahsus. Bu itibarla bilhassa gençliğini, ashâb-ı kirâmın gençlerini örnek alarak ihyâ et. Onlar, gencecik yaşta nefsâniyetin değil rûhâniyetin hazzı içinde yaşadılar ve Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in......
GÜNÜN MESAJI

01 Ocak 2023

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ: “Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına; ne mazeret çare olur, ne de ilâç şifâ verir.” Temiz vicdanlı olmak, o şekilde yaşamak ve aynı hâl üzere ölebilmek; her müslümanın şiârı olmalıdır....
GÜNÜN MESAJI

31 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Tahrife uğramış bir dînin mukaddes saydığı yılbaşını kutlamak, İslâm şahsiyet ve karakterine aykırıdır. Zira yegâne hak dîn olan İslâm mükemmeldir. Mükemmelin ise artık hükmü bitmiş bir dinden alacağı hiçbir şey yoktur. Ayrıca hiçbir mukaddes gün, nefsânî eğlencelerle, haramlarla, şeytânî çılgınlıklarla idrâk ve ihyâ edilemez. Sadece bu hakîkat bile yılbaşı kutlamanın,......
GÜNÜN MESAJI

30 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Ay ve Güneş; ilâhî kudret, azamet ve sanatın iki büyük tecellîsidir. Âyet-i kerîmede: “Güneşi ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona (Ay’a) birtakım menziller takdir eden O’dur…” (Yûnus, 5) buyrulmaktadır. İster Kamerî, ister Şemsî yıl başlarında mü’mine düşen, geçen senelerin muhâsebesini yapıp hatâ ve kusurlarının......
GÜNÜN MESAJI

29 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Hayâsızlık îmandan fire vermektir. Hadîs-i şerîflerde buyrulur: “Hayâ ve îman bir aradadır; biri giderse diğeri de gider!” (Beyhakî, Şuab, VI, 140) “Hayâ îmandandır. Hayâlı kimse Cennetʼtedir! Hayâsızlık kalbin katılığındandır. Kalbi katı olan da Cehennemʼdedir!” (Buhârî, Îmân, 16)...
GÜNÜN MESAJI

29 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
İnsan şahsiyetine en çok tesir eden iki müessir vardır. Birincisi; ülfet ettiği kimselerin mânevî durumudur. İkincisi de kazancının ve yediği lokmaların helâliyet derecesidir. Hâl böyleyken bir de günümüzde gayr-i müslimlerin âdetlerinden olan “yılbaşı eğlenceleri” adı altında milyonlarca piyango biletinin satılıyor olması, son derece hazin bir durumdur. Piyango ve benzeri şans(!)......
GÜNÜN MESAJI

28 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Ne yazık ki günümüzde nice dindar ailenin, evlâtlarını Kurʼân tahsilinden mahrum bıraktıklarına, hattâ mânevî değerlerini ne kadar koruyabileceklerini düşünmeden onları gayr-i müslim ülkelere gönderdiklerine üzülerek şâhit oluyoruz. Çocuklarının sırf fânî istikbâlini düşünerek onların ebedî istikbâlini tehlikeye atan ebeveynlerin kendilerini dindar zannetmeleri, ancak kendilerini kandırmaları demektir....
GÜNÜN MESAJI

28 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâʼnın şu ifadeleri ne güzel bir edep tâlimidir: “Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerini ve Hazret-i Peygamber’in hadîs-i şeriflerini okumadan evvel, kendini düzelt! Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara!..”...
GÜNÜN MESAJI

27 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Şunu unutmayalım ki; hiçbir şerʼî gayeye, gayr-i şerʼî bir yoldan gidilemez. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz zor zamanlarda bile Kurʼân ve Sünnet istikâmetinden tâviz vermemiştir. Bu itibarla müslüman, her hâlükârda ilâhî ve nebevî tâlimatlara bağlı kalan insandır. Başarıya giden yolda her şeyi mübah görme anlayışı, bir müslümana aslâ yakışmaz.......
GÜNÜN MESAJI

27 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri, eldeki helâl rızka kanaat etmeyip nefsinin ihtirâsına kapılarak haramlara el uzatan gâfillerin hâlini şöyle tasvir eder: “Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulup kendini helâk etmiştir.”...
GÜNÜN MESAJI

26 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak soruyor: “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «îman ettik» demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?” (el-Ankebût, 2) Îman etmeyi yeterli görüp sâlih amellerde bulunmayan, Allah yolunda fedakârca gayret etmekten kaçınan ve kulluk vazifelerini mâzeretsiz olarak ihmâl eden bir kimsenin; bu kadar bir kulluğun son nefeste, kabirde, kıyamette, mahşerde, sıratta velhâsıl ebedî hayatta......
GÜNÜN MESAJI

26 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ buyurur: “Ey kardeş! Bedenin et ve kemik olarak hayvanlarla aynı. Sen, asıl tefekkür ile hayat bulmalısın. Tefekkürün gül ise, sen bir gül bahçesindesin. Eğer, diken gibi düşünüyorsan (aklın-fikrin nefsânî arzularına mağlûp hâlde ise) ateşte yanacak bir kütüksün!”...
GÜNÜN MESAJI

25 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Helâl-haram ölçülerine riâyet etmeyen ve ibadetlerini ihmal eden bazı kimselerin; “‒Senin ibadetlerine Allâh’ın ihtiyacı yok, temiz kalpli ol, yeter…” gibi sûret-i haktan görünen, fakat gaflet ve cehâlet tezâhürü olan sözlerine îtibar etmemek gerekir. Kulluk vazifelerini ihmâle götüren ve kendini şerʼî ölçülerden muaf görmeye sevk eden her şeyin bâtıl olduğunu, aslâ......
GÜNÜN MESAJI

25 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Ebedî saâdetin kaynağı, Kurʼânʼın şerhi demek olan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin Sünnetʼi üzere yaşamaktır. Zira Sünnet üzere yaşamadan ilâhî hakîkatlere ermek, ilâhî hakîkatlere ermeden de Cenâb-ı Hakkʼa vâsıl olmak mümkün değildir....
GÜNÜN MESAJI

24 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Muhabbet ve dostluğun, ilâhî menbaına ulaşan Şâh-ı Nakşibend, Abdülkadir Geylânî, Mevlânâ, Yunus Emre, Hüdâyî ve emsâli Hak dostları, ebediyyen bütün insanlığın dostu oldular. Sevdiler, sevildiler. Dünya hayatlarından sonra da dostluk ve muhabbette ebedîleştiler, fânî gök kubbede hoş bir sadâ bıraktılar. Tarihteki büyük zâlimlerden Firavun, Nemrut, Ebrehe, Hülâgu ve günümüze kadar......
GÜNÜN MESAJI

23 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ buyurur: “Ey hakîkat yolcusu! O gün gelip çatmadan, kıyamet kopmadan hakîkat padişâhı ile dostluk kur da, o felâket gününde senin elinden tutsun. Zira o gün, O’nun izni olmadan senin elinden tutacak kimse yoktur. O gün insan, kardeşinden, anasından, babasından, ehlinden ve oğullarından kaçacaktır. O hâlde Hak ile dostluğu......
GÜNÜN MESAJI

23 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri; “Tevâzu ve mahviyette toprak gibi ol!” buyurur. Toprak, ayaklar altında ezilir, mahlûkâtın cürûfunu kabullenir, sîneye çeker, içinde kaybedip hazmeder. Sonra da onlara çiçek, sebze ve meyve olarak ikram eder. Müʼmin de toprak gibi mütevâzı ve cömert olmalıdır....
GÜNÜN MESAJI

22 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri; “Şefkat ve merhamette Güneş gibi ol!” buyurmuştur. Nasıl ki Güneş, yeryüzündeki bütün mahlûkâta ışık, sıcaklık ve gıda vesîlesi olup, en kuytu yerlere kadar ulaşıyorsa; bir mü’minin gönlü de, şefkat ve merhamette, geniş ve yüce ufuklara sahip olmalıdır....
GÜNÜN MESAJI

21 Aralık 2012

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’ın bizlere örnek bir nesil olarak takdim buyurduğu Ensâr, Mekke’den hicret ederek Medîne’ye gelen Muhâcir kardeşlerine; “Niçin buraya geldiniz!” demedi. Onlara şefkat ve merhametle kucak açtı. Elinde ne imkânı varsa hepsini cömertçe paylaştı. Tarihimizde Anadolumuza, 1877-78 Rus Harbi sonrası doğudan, 1912-13 Balkan Savaşları sonrasında da batıdan muhâcir kardeşlerimiz gelmişti.......
GÜNÜN MESAJI

18 Aralık 2022

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri sâlih bir müʼminin gönül ufkunu ne güzel hulâsa eder: “Şefkat ve merhamette Güneş gibi ol! Başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol! Sehâvet ve cömertlikte akarsu gibi ol! Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol! Tevâzu ve mahviyette toprak gibi ol! Olduğun gibi görün; göründüğün gibi ol!..”...