GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

Eğitimcilik, Bir Peygamber Mesleğidir

Osman Nuri Topbaş
Mahlûkat içinde eğitime en çok muhtaç olan, insandır. Hayatta en zirve sanat da, insan yetiştirmektir. Cenâb-ı Hak peygamberleri, en büyük insan terbiyecileri olarak göndermiştir. Dolayısıyla denilebilir ki; “eğitimcilik, bir peygamber mesleğidir.” Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, âlemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberdir. O, hiçbir beşerden ders almadı. O’nun yegâne......
GÜNÜN MESAJI

Sağlık Çalışanlarımıza Minnettârız

Osman Nuri Topbaş
Büyük bir virüs salgınının yaşandığı günümüzde, bütün dünya ile birlikte ülkemiz, çetin bir imtihandan geçiyor. Meselenin ciddiyetinin farkında olan herkes, üzerine düşen tedbir ve vazifelere riâyet ederek, bu salgının bir an evvel ortadan kalkması için seferber olmuş durumda. Fakat bu büyük mücâdelenin en ön cephesinde, büyük bir risk altında, gece-gündüz......
GÜNÜN MESAJI

16 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde “يَا لَيْتَ / keşke” ifadeleri vardır. Cenâb-ı Hak bu ifadelerle insanın âhiretteki pişmanlıklarını haber vererek bizleri şimdiden îkaz buyurmaktadır. Dolayısıyla emr-i Hak vâkî olup ecel senedinin vâdesi dolduğunda; “ah, vah, keşke” demenin bir faydası olmayacağı için, bugünleri Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını tahsil yolunda değerlendirmek ve ukbâda......
GÜNÜN MESAJI

16 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Mü’minlerden âdeta bir hüsn-i hâl kağıdı alarak âhirete irtihâl edebilmek, büyük bir saâdettir. Şeyh Sâdî buyurur: “Öyle fazîletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman insanlar; «Bir güneş battı, bir yıldız kaydı!» diye seni rahmet ve hasretle yâd etsinler.”...
GÜNÜN MESAJI

15 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Ömür sermayesini gaflet içinde ziyan edenler, âhirette kendilerine yeniden bir mühlet verilmesini isteyecekler. Fakat ömür bir sefere mahsus verilen bir nîmet. O elden çıktıktan sonra ne tekrarı var, ne de telâfîsi… Üstelik Cenâb-ı Hak bizleri her gece ölümün kardeşi olan uykuya daldırıyor ve her sabah da âdeta bir “ba‘sü ba‘de’l-mevt”......
GÜNÜN MESAJI

15 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvufî terbiyede “tefekkür-i mevt”in mühim bir yeri vardır. Bir bez kundakta gözlerimizi açtığımız dünyada takdir olunduğu kadar yaşayıp bir tahta kundakla âhirete uğurlanacağımızı düşünüp fânîliği unutmamak; kalbi, nefsânî arzuların işgâlinden korumak için en tesirli ilâçtır....
GÜNÜN MESAJI

14 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir kimse hakkında doğru bir kanaat sahibi olmak için onun sadece namazına, orucuna bakmak kâfî değildir. Gerçek bir namaz, nasıl ki kulu fahşâ ve münkerden alıkoymalı ise; lâyıkıyla tutulan bir oruç, nasıl ki rûhu inceltip şefkat ve merhameti inkişâf ettirmeliyse, gerçek bir tasavvufî hayat da şekilden ziyade bir gönül işidir.......
GÜNÜN MESAJI

14 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Hak dostları, dünyayı âdeta âhiret penceresinden seyrederler. Kendilerine “yarın öleceksin” denilse bile, günlük programlarında değişiklik yapma ihtiyacı duymazlar. Son nefese hazırlık şuuruyla, ölüm meleğine “hoş geldin” diyebilecek keyfiyette bir kulluk gayreti içinde yaşarlar....
GÜNÜN MESAJI

13 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz toplumdaki “kast sistemi”ni yani sınıf farkını ortadan kaldırdı. Bilâl-i Habeşî önceden bir köleydi. Sonrasında Kâbe’nin üzerinde ezan okuyan bir “Peygamber Müezzini” oldu. Yine Peygamberimiz, âzadlı kölesi Zeyd’in oğlu Üsâme’yi, 20 yaşında olmasına rağmen, kâbiliyetine binâen ordu kumandanı olarak vazifelendirdi. İslâm’da yegâne üstünlük ölçüsü, “takvâ”dır....
GÜNÜN MESAJI

12 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kul hakkına riâyet ve helâlleşmenin ehemmiyetine binâen, bizzat kendi şahsından misal vererek şöyle buyurmuştur: “Nihayet ben de sizin gibi bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin sırtına vurmuşsam; işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malını bilmeden almışsam; işte malım, gelsin alsın.” (Ahmed,......
GÜNÜN MESAJI

12 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Sahâbe-i kiram, zor zamanlarda nasıl İslâm’ı yaşayıp yaşattı ise, âhirzamanda da zorluklar karşısında İslâm için fedakârlık gösterenler, ashâbın eriştiği o kıymetten hisse alacaklardır. Dolayısıyla her dâim tavizsiz bir İslâmî yaşayışla istikametlenmek zarûrîdir....
GÜNÜN MESAJI

11 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in âilesi bir koyun kesmişti. Birçok kimseye infakta bulunulduktan sonra Efendimiz, koyundan geriye ne kaldığını sordu: Hazret-i Âişe Vâlidemiz: “–Sadece bir kürek kemiği kaldı.” cevabını verince, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “–Desene bir kürek kemiği hâriç, hepsi bizim oldu!” buyurdu. (Tirmizî, Kıyâmet, 33) Yani gerçek......
GÜNÜN MESAJI

11 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
İnsana fücur (hayvânî, nefsânî duygular) da, takvâ (melekî ve rûhânî hissiyat) da ilhâm edilmiştir. Kulun imtihanı, bu hayvânî duygulardan kurtulup, melekî tarafını inkişâf ettirmektir. Cenâb-ı Hak ile dostluğa erişmenin tek yolu budur....
GÜNÜN MESAJI

10 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Allah Rasûlü’nün en yakınlarından biri olan Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri 80 küsur yaşında iki sefer İstanbul’a sefer etmiş, burada şehîden vefat etmiştir. Yani “biz yeterince Allah’ın dînine hizmet ettik, artık bir kenara çekilelim, başkaları hizmet etsin.” dememiştir. Son nefesine kadar, Allah Rasûlü’nün mesajını, tebliğini, dâvetini gönüllere ulaştırmak için ömürlük bir......
GÜNÜN MESAJI

10 Kasım 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvuf; dünyevî menfaat arayışıyla belli kisvelere bürünerek “arz-ı endam” etmek değildir. Bilâkis, nefsin süflî arzularından uzaklaşıp dünya meylini kalpten çıkararak, tevâzu ve hiçlik hissiyâtı içinde Cenâb-ı Hakk’a “arz-ı hâl” edip kendini bir “abd-i âciz” olarak görmektir....
GÜNÜN MESAJI

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Çok muhterem kardeşlerimiz! Âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahr-i Kâinât Efendimiz’in cihânı şereflendirdiği Mevlid Kandili’nizi tebrik eder; dînimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm dünyası için rahmet, bereket ve hastalıklardan selâmete vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz. Osman Nûri TOPBAŞ...
GÜNÜN MESAJI

28 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir müslümanın Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’le münâsebeti, belli zamanlara has bir merasimden ibâret değildir. Bu sebeple Mevlid Kandili’ni ihyâ etmenin en güzel şekli; –Ömrümüz boyunca Peygamber Efendimizʼle kalben beraber olmamız, Oʼnun hâliyle hâllenip O’na sadâkatle itaat etmemizdir. –“Rasûlullah Efendimiz şimdi yanımızda olsa, bizim hâlimize tebessüm eder miydi, yoksa......
GÜNÜN MESAJI

28 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz’in ahlâkından nasîb alabilirsek, O’nun gibi, ümmetin derdiyle dertlenebilirsek, Rabbimiz’in izniyle Velâdet Kandili’ni senenin her gününe yaymış oluruz. İşte o zaman; “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96) hadîs-i şerîfinden nasîb almış oluruz....
GÜNÜN MESAJI

27 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Siyer-i Nebî, kuru bir biyografi veya kronoloji bilgisinden ibaret değildir. Yani Efendimiz, kaç yılında nerede doğdu, ne zaman nereye hicret etti, hangi savaşları yaptı, kaç yaşında nerede vefat etti, gibi zâhirî bilgilerden ibaret bir Siyer tahsili, insanların hayatlarına yön verme hususunda arzu edilen faydayı temin etmekten elbette uzaktır. Bu itibarla......
GÜNÜN MESAJI

27 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Mevlid Kandili’nin en güzel ihyâsı, Efendimiz’i her dâim baş tâcı etmekle olur. “Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir…” (el-Ahzâb, 6) âyetini fiilen yaşamakla olur. Efendimiz’e her an minnet ve şükran duyguları içinde bulunup O’na tâbî olmakla gerçekleşir....
GÜNÜN MESAJI

26 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Ümmetim bir yağmura benzer; önü mü, sonu mu hayırlıdır, bilinmez.” buyuruyor. (Tirmizî, Edeb, 81) Bizler de günümüzde Sünnet-i Seniyye’yi takvâ hassasiyetiyle yaşayıp bu bereketli yağmurun bir rahmet damlası olabilirsek, -inşâallah- Allah Rasûlü’nün Havz kenarında beklediği hayırlı ümmetinden oluruz....
GÜNÜN MESAJI

26 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bizim en büyük gönül servetimizdir. Bütün dünya nîmetleri bizim olsa, fakat Efendimiz’i tanımamış olsaydık, bunun ne kıymeti olurdu?! Zira hayat da, dünya da fânîliğe mahkûm… Fakat Efendimiz’i tanıyıp O’na tâbî olmanın getireceği saâdet ise sonsuz…...
GÜNÜN MESAJI

25 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz’in sîreti, zarif çiçeklerle, mis kokulu güllerle müzeyyen bir cennet bahçesine benzer ki, arayan her insan, orada kendisine örnek alabileceği davranışların en güzelini bulabilir. Peki bizler; –O cennet bahçesinden esen rûhâniyet meltemlerinden ne kadar istifâde hâlindeyiz? –Âile hayatımız ne kadar Efendimiz’inkine benziyor? –Ticârî hayatımız ne kadar O’nun tasvib ettiği......
GÜNÜN MESAJI

25 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
İslâm tarihinde neşredilen bütün eserler, âdeta bir kitabın ve bir insanın şerhidir. O kitap; kıyâmete kadar devam edecek bir mûcize olan Kur’ân-ı Kerîm’dir. O insan da Kur’ân’ın fiilî bir tefsiri olan Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’dir....
GÜNÜN MESAJI

24 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “İnsanlardan bana en yakın olanlar, kim ve nerede olurlarsa olsunlar, Allâh’a karşı takvâ sahibi olan müttakîlerdir.” buyurmuştur. (Ahmed, V, 235; Heysemî, IX, 22) Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Yemen’e doğru dönmüş ve: “Ben Yemen’den gelen nefes-i Rahmânî’yi duyuyorum.” buyurmuştur. (Taberânî, Kebîr, VII,......
GÜNÜN MESAJI

24 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, Kur’ân’ı Rasûl’ünün kalbine indirdiğini beyan buyuruyor. Dolayısıyla Rasûlullah Efendimiz’i tanımak, Hakk’a kullukta en mühim basamaktır. O’nu anlamadan ve O’nun gönül dokusundan hisse almadan, ne îmânımız tam bir îman olur, ne Kur’ân’ı tam olarak idrâk edebiliriz....
GÜNÜN MESAJI

23 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Ashâb-ı kirâm, nasıl Peygamber Efendimiz’in rahle-i tedrisi önünde diz çökmüş talebeleriyse, bizler de ashâbın muhâtap olduğu aynı âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere 14 asır sonra muhâtap olan, Allah Rasûlü’nün âhir zamandaki ümmeti ve talebeleriyiz. Aradan geçen zaman ne kadar uzun olursa olsun, Peygamber Efendimiz’e yakınlık -tıpkı Allah katında üstünlük hususunda......
GÜNÜN MESAJI

23 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Her sanatkârın mahâreti, eserinden anlaşılır. Câhiliye insanından sahâbe neslini yetiştiren Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlığın gördüğü en mükemmel eğitimcidir. Ashâb-ı kirâmın fazîletler medeniyeti inşâ eden gönül terbiyesini, bugün hangi pedagog, hangi psikolog verebilir?.....
GÜNÜN MESAJI

22 Ekim 2020

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i tanımak, O’nu satırlardan okumaktan ziyâde, sadırlardan/gönüllerden okumakla mümkündür. Siyer-i Nebî’nin en güzel tahsili, nebevî ahlâk ile ahlâklanmış, takvâ ehli âlim ve âriflerin gönül âlemlerinden feyz ve rûhâniyet almakla gerçekleşir. Nitekim Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: “Şüphesiz benim asıl dostlarım, müttakîlerdir.” buyurmuşlardır. (Ebû......