GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

Mevlid Kandiliniz Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Çok muhterem kardeşlerimiz! Âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahr-i Kâinât Efendimiz’in cihânı şereflendirdiği Mevlid Kandili’nizi tebrik eder; dînimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm dünyası için rahmet ve berekete vesîle olmasını Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz. Cenâb-ı Hak, bu mübârek kandilin feyz ve rûhâniyetiyle kalplerimizi ihyâ eylesin. Zât-ı ilâhîsine sâlih bir kul, Rasûlullah......
GÜNÜN MESAJI

04 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Ecdâdımız Osmanlı, Kurʼânʼa cân u gönülden râm olup onu baş tâcı ettiği müddetçe, izzet ve şerefle âleme nizam verdi. Buna mukâbil, Lâle devri ve Tanzîmatʼta olduğu gibi o rûhâniyetten uzaklaşarak ten plânına, yani nefsâniyete dönüldükçe, ilâhî rahmet ve nusret de üzerlerinden kalkmaya başladı. Cenâb-ı Hakkʼın şu îkâzı ne kadar ibretlidir:......
GÜNÜN MESAJI

04 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Maddî-mânevî her fetret devrinden kurtuluşun en mühim vesîlesi, Kur’ân hizmetlerindeki gayretlerdir. Modern bir câhiliye devrine dönmüş olan günümüzde, bütün ümmetin yeniden öz benliğine dönüşünü temin edebilecek en mühim hizmet de, Kur’ân-ı Kerîmʼe olan rağbeti artırabilmektir....
GÜNÜN MESAJI

03 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Bütün müʼminler aynı rahle önünde Kurʼân okusalar, her biri, kalbî seviyesine göre farklı derecelerde hisseler alır. Yani Kur’ân-ı Kerîm, gönlün mânevî kıvâmı nisbetinde derinliğine dalınabilen uçsuz-bucaksız ve engin bir deryâ gibidir. Nasıl ki yüzme bilmeyen biri, ancak sığ sularda kulaç atabilirken, mâhir bir dalgıç, en derin deryâlara dalar ve kıyıdakilerin......
GÜNÜN MESAJI

03 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîm azizdir, izzet bahşeder. Asr-ı saâdetten günümüze Kurʼânʼa gönül verenler âbâd olmuş; bunun zıddına, ona sırt dönenlerse berbâd olmuşlardır. Unutmayalım ki Kurʼânʼdan uzaklaşmak, her iki cihanda da ilâhî rahmetten mahrûmiyet sebebidir....
GÜNÜN MESAJI

02 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîm’den lâyıkıyla istifâde edebilmek için, onu okurken kalbin temiz ve âgâh/uyanık olması şarttır. Zira Kur’ân, asıl kalple okunur. Gözün vazifesi, kalbe bir nevî gözlük olmaktır. Nitekim Kurʼân âyetlerini Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh- da dinledi, Ebû Cehil de. Fakat her ikisi de Kurʼân aynasında kendi kalp âleminin akislerini seyretti.......
GÜNÜN MESAJI

02 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼi; “Acaba Allâhʼın rızâsını nasıl tahsil edebilirim, Oʼnun muhabbetine nasıl mazhar olabilirim?” duygu ve düşüncesiyle okumalıyız. İşte bu takdirde Kurʼân; hânemize huzur, gönlümüze sürur, hayatımıza rahmet, işlerimize bereket, sadrımıza şifâ, rûhumuza gıdâ olur....
GÜNÜN MESAJI

01 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Bir kötü alışkanlığı bırakan kişinin, onu hatırlatacak şeyleri de hayatından çıkarması îcâb eder. Meselâ; Kumar haramdır, zar ve iskambil kâğıtlarından da -kumarı hatırlattığı için- uzak durmak gerekir. “Kumarsız oyunlarda zarı kullanabiliriz, bunun zararı olmaz.” dememek îcâb eder. Zinâ haram olduğu gibi; zinâya götüren davranışlar, ihtilât, tesettürsüzlük ve benzerleri de haramdır.......
GÜNÜN MESAJI

01 Eylül 2023

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’den lâyıkıyla istifâde edebilmek için, Mushaf-ı Şerîf’in kapağını müstesnâ bir edep, hürmet, tâzim ve muhabbet duygularıyla açmalıyız. Onu bizlere Âlemlerin Rabbiʼnin gönderdiği şuuruyla ve âdeta yeni nâzil oluyormuş gibi müstesnâ bir şevk ile okumalıyız....
GÜNÜN MESAJI

31 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Zâlimler niçin bâtıl beşerî dinlerin ve tahrife uğramış Yahudilik ve Hristiyanlığın kitaplarını veya sembollerini değil de, Kurʼân-ı Kerîmʼi yakıp İslâmʼa ve müslümanlara hakaret ediyorlar? Çünkü; “Meyveli ağaç taşlanır.” “Hırsız, kuyumcu dükkânını soymak ister, eskici dükkânını değil.” Bugün İslâm dışındaki dinlerin ve beşerî sistemlerin insanlığa verebileceği bir huzur yok. Avrupaʼda kiliseler......
GÜNÜN MESAJI

31 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Hem kendimizin hem de insanlığın ebedî kurtuluşu için; ‒Kurʼânʼa aşk ile sarılmalı, ‒Onun yolunda sadâkatle yürümeli, ‒Hikmetlerine muhabbetle râm olmalı, ‒Emirlerine cân u gönülden itaat etmeliyiz. ‒Kur’ân’ı hayatımızda dâimâ birinci plânda tutmalıyız....
GÜNÜN MESAJI

30 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Zamanın, mekânın, hayat şartlarının ve dekorların değişmiş olması, insan tabiatını değiştirmiyor. Bugün haz ve hız odaklı yaşayan modern câhiliye insanı ile, 14 asır önceki bedevî câhiliye insanı arasında bir gardırop farkından başka ne var? Allah ve Rasûl’ünden uzak yaşanan her devir, bir câhiliye devridir. İlâhî ve nebevî beyanlarla ıslah olmamış......
GÜNÜN MESAJI

30 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîm, -ona samimiyetle gönlünü açanlar için- şifâ, rahmet ve hidâyet menbaıdır. Tıpkı kazdıkça her tabakasından son derece kıymetli hazineler çıkan zengin bir toprak gibidir. Herkes o mukaddes hazineden, ihlâs, takvâ ve nasîbine göre farklı seviyelerde istifade eder....
GÜNÜN MESAJI

29 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Bugün bâtıl, haktan rahatsız oluyor. Gaflet uykusunda uyuyanlar, kendilerini îkaz edenlerden rahatsız oluyorlar. Nefsânî arzularının peşinde sorumsuzca bir hayat yaşayanlar, âhiret gerçeğinden korkuyorlar. Geçmişte müşrikler, yalan, iftira, alay ve hakâretlerle, çıkardıkları gürültülerle Kurʼânʼın sesini bastırmak ve susturmak istiyorlardı. Onların bugünkü temsilcileri de İslamofobi mavalını insanlığa yutturarak ve bunu her fırsatta......
GÜNÜN MESAJI

29 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâʼnın buyurduğu gibi: “Köpeklerin ağzı değdi diye deniz kirlenmez!” Yani mânevî değerlerimize saldıran kendini bilmezlerin hakâretleri, hakîkatin kıymetini düşürmez. Güneşʼi balçıkla sıvamaya çalışanların ellerindeki çamur, sadece kendi murdarlıklarının şâhidi olur....
GÜNÜN MESAJI

23 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Mü’min; medya ve internette kendi fazîlet ve takvâsını arttıracak mecrâları takip etmeli. Gönül dünyasını karartan, kalbe gaflet ve kasvet veren yayınlardan titizlikle sakınmalı. Kimliği meçhul kaynaklardan yayılan ifsâd edici beyanlara aslâ îtibar etmemeli. Zira günümüzde, yapay zekâ marifetiyle, -maalesef- istedikleri kişinin konuşmalarını hece hece kesip kopyalayarak, iftiraya sebebiyet verecek mâhiyette......
GÜNÜN MESAJI

Hurâfeler ve Bâtıl İnançlar (15 Ağustos 2023)

Osman Nuri Topbaş
Bazı yörelerde, hiçbir İslâmî temeli bulunmadığı hâlde dindenmiş gibi nakledilen ve birçoğu bâtıl dinlerin bakiyeleri olan birtakım hurâfelerin ortaya çıkmış olduğu mâlumdur. Aslâ îtibar edilmemesi gereken bu nevî bâtıl inanç ve uygulamaların birkaçı şöyledir: Gece herhangi bir evde köpek ulursa, ya o hâneden ya da yakın hânelerin birinden cenâze çıkar.......
GÜNÜN MESAJI

Rüya ile Amel Edilir mi? (15 Ağustos 2023)

Osman Nuri Topbaş
Rüyalar, Cenâb-ı Hakkʼın ayrı bir kudret tecellîsidir. Bugün yeryüzündeki sekiz milyar insanın hepsine de mânevî durumlarına göre ayrı ayrı senaryolar hazırlanıp rüyalarında seyrettiriliyor. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyuruyor: “Rüya üç kısımdır: Birincisi sâlih rüya olup Allah’tan bir müjdedir. İkincisi şeytanın verdiği korku, (vesvese) ve hüzündür. Üçüncüsü de......
GÜNÜN MESAJI

13 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Ecdâdımız Osmanlı, İslâmʼı ve Kurʼânʼı baş tâcı ettiği zaman, Edebali Silsilesinden, Akşemseddinlerden, Ebu’l-Vefâlardan, Hüdâyîlerden, velhâsıl Hak dostu âlim ve âriflerden feyz ve duâ aldığı vakit, izzet ve şerefle yüceldi. Buna mukâbil, gönüllerde dünya meyli arttıkça, Batı hayranlığı neticesinde dîni ilerlemeye engel olarak gören gâfiller çoğaldıkça, gayr-i müslimleri memnun etmek için......
GÜNÜN MESAJI

13 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri buyurur: “Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerini ve Hazret-i Peygamber’in hadîs-i şerîflerini okumadan evvel kendini düzelt (hâline çeki düzen ver, kendini toparla)! Gül bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara!..”...
GÜNÜN MESAJI

12 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hakkʼa tam bir teslîmiyetle râm olan Hak dostları, hayatın acı-tatlı sürprizleri karşısında dâimâ hamd ve rızâ hâlinde yaşamışlardır. Başlarına gelen belâ ve musîbetleri; günahlarının affına, nefislerinin tezkiyesine, kalplerinin tasfiyesine, mânevî derecelerinin terfiine, gönüllerinde müstesnâ ufuklar açılmasına vesîle bilmişlerdir. Muhammed Es’ad Erbilî Hazretleriʼnin şu ifadeleri, bu hâlet-i rûhiyenin ne güzel......
GÜNÜN MESAJI

12 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
İbrahim Desûkî -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyurmuştur: “Kur’ân okumak isteyen kimse, evvelâ dilini kötü sözlerden temizlemelidir. İsrafa kaçmamalı, haram ve şüphelilere karşı teyakkuz hâlinde olmalıdır. Şayet bunlara dikkat etmezse, Kur’ân-ı Kerîm’e karşı edepsizlik etmiş olur…”...
GÜNÜN MESAJI

Kadere İman (11 Ağustos 2023)

Osman Nuri Topbaş
Mâlum olduğu üzere îmânın altı şartından biri; “kadere îman”dır. İstikbâlin neler getireceğini ve gaybı Allahʼtan başkası bilemez. Kulun hayır zannettikleri şer olabilir, şer zannettikleri de hayır olabilir. Bu bakımdan müʼmin, Cenâb-ı Hakkʼın takdirine karşı dâimî bir ön kabul ile, rızâ ve teslîmiyet göstermekle mükelleftir. Hâl böyle iken, lüzumsuz ve mânâsız......
GÜNÜN MESAJI

11 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin, bir imtihan âlemi olan bu cihanda, pek çok vesîleyle îmanda sadâkatinin test edildiğini unutmamalı. Böyle durumlarda nefsine tâviz vermek yerine, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼi hatırlayıp, îmânına aşk ile sarılmalı. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-  Efendimiz, İslâmʼı tebliğden vazgeçmesi için, Mekkeli müşriklerin servet, şehvet ve şöhret teklifleriyle......
GÜNÜN MESAJI

11 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Çocuklarımızı sadece yaz aylarında üç-beş haf­ta camiye veya kursa göndermeyi yeterli göremeyiz. Bu, Kurʼân kültürünü hafife almaktır. Unutmayalım ki Peygamber Efendimiz –sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ashâbına Kurʼân-ı Kerîmʼi 23 senede bizzat yaşayıp yaşatarak tahsil ettirdi....
GÜNÜN MESAJI

10 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼde beyân edildiği üzere (bkz. el-Mâide, 32), bir insanın maddî hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibi büyük bir ecir kazandırırsa, bir gönlü ihyâ ederek onun ebedî kurtuluşuna vesîle olmaya, Cenâb-ı Hak kim bilir ne büyük mükâfatlar ihsân eder… Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-ʼı......
GÜNÜN MESAJI

10 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Bugün evlâtların sırf dünyevî istikbâlini düşünerek onları Kurʼân tahsilinden mahrum yetiştirme gafleti, maalesef kendini dindar gören âilelere bile sirâyet etmiş durumda. Hâlbuki Kurʼân tahsilini ikinci plânda görmek, dünya ve ukbâ saâdetini tehlikeye atan, hazin bir aldanıştır!...
GÜNÜN MESAJI

09 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Esir/köle âzâd etmek, birçok günâha keffâret olan, ecri büyük bir sâlih ameldir. Bugün ise zâhiren kölelik kalmadı. Bu sebeple günümüzde köle/esir âzâd etmenin ecrine nâil olmak isteyen biri, evvelâ kendi nefsinin esâretinden kurtulmalıdır. Sonra da kendini toplumdan mesʼûl görerek; nefse ve şeytana esir olmuş, aklını ve kalbini bâtıl cereyanlara kaptırmış,......
GÜNÜN MESAJI

08 Ağustos 2023

Osman Nuri Topbaş
Şunu unutmamak îcâb eder ki, tevhîd akîdesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Yani Allah Teâlâ, kulunun kendisinden başkasına kulluk etmesine aslâ râzı olmaz. Hâlbuki insanoğlunun Rabbini bırakıp da en çok kulluk ettiği bâtıl ilâh, kendi nefsidir. Âyet-i kerîmede buyruluyor: “(Ey Peygamber!) Hevâ ve hevesini ilâh edineni gördün mü? Şimdi Sen mi ona......