GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

30 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Câhiliye devrinin yarı vahşî ve bozuk hâlet-i rûhiyeli insanları, îman ve İslâm ile müşerref olduktan sonra Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Kur’ânî terbiyesinde mâneviyat ve rûhâniyet ile öyle fazîletler kazandı ki; onlar yaşadıkları onca çilelere, yokluklara, mücadelelere, zahmetlere ve zulümlere rağmen hiçbir psikolojik rahatsızlık içine düşmediler, bilâkis bütün cihâna......
GÜNÜN MESAJI

30 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Son yıllarda bilhassa silâh sanayiinde ve birçok sahada, yerli ve millî olmanın kıymeti anlaşılmaya başlamıştır. Evlâtlarımızı dünyevî ve uhrevî istikbâle taşıyacak tahsilin de mutlaka; yerli, millî, ahlâkî ve mânevî kıymetleri hâiz olması, büyük bir zarûrettir....
GÜNÜN MESAJI

29 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak Kurʼân-ı Kerîmʼdeki kavlî âyetleri gibi kâinat kitabındaki kevnî âyetleriyle de insanları îkaz hâlindedir. Bu îkazlar karşısında materyalist ve ateist bir bakış açısıyla “tabiat hâdiseleri” deyip geçmek, bir müslümanın gönül ufku olamaz. Meselâ bir virüs, küresel güçleri âciz bıraktı. Dünyanın muhtelif yerlerinde uzun zaman söndürülemeyen büyük yangınlar çıktı, bu......
GÜNÜN MESAJI

29 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Hikmet ehli bir zât şöyle der: “Bir kul öldüğünde, malı hususunda iki musîbetle karşılaşır ki, daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir: Birincisi; bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de; bütün malı elinden gitmesine rağmen bunların hepsinden tek tek hesaba çekilmesidir.”...
GÜNÜN MESAJI

28 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Ecdâdımız, infak ve cömertliğin tecessüm etmiş şekli olan vakıflarla toplumu âdeta bir ağ gibi şefkat ve merhametle ördüler. Hem vakıf kuranlar Allah rızâsına nâil olma ümîdinin mânevî hazzıyla huzur buldu, hem de o vakıflardan istifâde eden fakir-fukarâ, garip-gurabâ, dullar, yetimler, mazlumlar, muzdaripler, hattâ hayvanat ve nebâtat bile huzura kavuştu. Rahmet......
GÜNÜN MESAJI

28 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
En büyük zulüm, kişinin kendine zulmüdür. Zira dışarıdan birinin zulmü; en fazla, canını almakla, yani fânî hayatını bitirmekle neticelenirken, nefsin inkâr ve günahlara dalarak kendi kendine zulmetmesi ise, ebedî hayatı can yakıcı bir azap faslına çevirmekle neticelenir....
GÜNÜN MESAJI

15 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, gönülleri gam ve kedere düşürebilecek kıyaslamalara girmemek hususunda, biz ümmetini şöyle îkaz buyurur: “Hayat şartları (maddî olarak) sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız; sizden daha iyi olanlara bakmayınız! Bu, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için, daha uygun bir davranıştır.” (Müslim, Zühd, 9)...
GÜNÜN MESAJI

15 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
İslâm, teslîmiyet kökünden gelir ve bir “ön kabul”dür. Müʼmin; “–Cenâb-ı Hakk’ın emirlerini yerine getirirsem; ya şu ne olacak, ya bu ne olacak?” gibi kuruntuları bir tarafa bırakmalı ve; “–Mühim olan Sen’in hükmün, Sen’in emrindir yâ Rabbi! İşittim ve itaat ettim!” demelidir....
GÜNÜN MESAJI

14 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur: “Din nasihatten ibarettir.” (Buhârî, Îmân, 42) Nasihatin iki mânâsı vardır: Samimiyet, muhatabının hayrını düşünmek. Hayra davet. Buradan hareketle nasihatçinin üç husûsiyeti olmalıdır, denilmiştir. Birincisi: Müslümanların uğradığı musîbetlere kalben üzülmesi, İkincisi: Müslümanlara nasihat etmeyi kendisine vazife bilmesi, Üçüncüsü: Şahsiyetiyle güzel bir örnek olarak insanlara......
GÜNÜN MESAJI

14 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Gerçek servetimiz, infâk ettiklerimizdir. Allah için verdiğimiz her şey bizimdir. Yaptığımız hayır-hasenat bizimdir. Gönlümüze aldığımız fakir, garip, kimsesiz bizimdir. İrşâdına vesîle olduğumuz gönüller bizimdir. Zira onlar vesîlesiyle -inşâallah- Allâh’ın rızâsını kazanacağız....
GÜNÜN MESAJI

13 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
İmtihanlar; muhatabın, ahlâkî kemâli sergileyip sergileyemeyeceğini ortaya çıkardığı gibi, firâset, basîret ve ince düşünüşü de bileyler. Dertlere derman olma vasfı kazandırır. Çileler insanı pişirerek olgunlaştırır. Kevnî âyetlerden bir misal: Sahildeki taşlara baktığımızda, asırlardır üzerlerine vuran dalgalar neticesinde hiçbir sivri tarafları kalmamış ve granit misâli kırılmaz hâle gelmiş olduklarını görürüz....
GÜNÜN MESAJI

13 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
En yüksek mânevî dereceler; “Nefsî!.. Nefsî!..” demeyip; “Ümmetî!.. Ümmetî!..” diye, din kardeşlerinin derdiyle dertlenenlere nasîb olmuştur. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri; yıllarca yollara, hastalara ve sokak hayvanlarına hizmetin bereketiyle, mânevî derecâta nâil olmuştur....
GÜNÜN MESAJI

12 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayatında, her kademeden insana numûne-i imtisal vardır. Efendimiz’e Hayber’in fethinden sonra nice ganimet ve hediyeler geldi. Fakat Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; onları derhâl fukaraya ve muhtaçlara dağıttı. Bunu da büyük bir huzur ve sürur duyarak, verebilmenin mânevî hazzını hissederek yaptı. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu......
GÜNÜN MESAJI

12 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz aslâ övünmezlerdi. Ancak kendine ait sıfatları dile getirme zarûreti olunca; Allâh’ın kendi üzerindeki nîmetlerini sayar ve; “لَا فَخْرَ” yani “Övünmek yok!” diyerek büyük bir tevâzuya bürünürlerdi. (Bkz. Tirmizî, Menâkıb, 1)...
GÜNÜN MESAJI

11 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Fedakârlık ve îsar, cömertliğin zirvesidir. Cömertlik dört derecedir: İsteyeni geri çevirmemek. Mahrumu arayıp bulmak ve ona ikramda bulunmak. Eldekini mahrum ile bölüşmek. Kendi ihtiyacını unutup muhâtaba verebilmek. Îsar / fedakârlık işte budur. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de açları doyurmadan kendini doyurmayı düşünmezdi. Îsârda bulunmanın lezzeti, O’na âdeta kendi......
GÜNÜN MESAJI

10 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
İslâm, muazzam ve geniş bir kültürdür. İnsana ebedî saâdetin yollarını gösteren ilâhî kâideler manzûmesidir. “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1) emriyle başlayıp; “Bugün size dîninizi tamamladım!” (Bkz. el-Mâide, 3) tâlimâtıyla hitâma eren bu mübârek tahsili; ilk halka olan ashâb-ı kirâm, tam 23 senede bizzat Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in......
GÜNÜN MESAJI

10 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Rahmetli babamız Mûsâ Efendi buyururdu ki: “Evlâdına; Allah Teâlâ’yı ve Peygamber Efendimiz’i öğretmeyen, sevdirmeyen anne-babalar, onun hem dünya hem de âhiret kâtili sayılır. Evlâdına dînini öğretmeyen ana-babalar, dünyanın en merhametsiz insanlarıdır.”...
GÜNÜN MESAJI

09 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde bunalan ruhlarını huzura kavuşturmak isteyen kimi gâfiller, Hind felsefesinin bâtıl ve hurâfeleri içinde, uzak doğu dinlerinin çöplüğünde şifâ aramaktadırlar. Hâlbuki sefâlet çarşısında saâdet aramak, boşuna yorulmaktır. Yoga ve meditasyon gibi rûhu dinlendirdiği, insana huzur verdiği söylenen uygulamalar, insana sahte ve geçici bir huzur verir. Bu tıpkı bir sarhoşun içki......
GÜNÜN MESAJI

09 Eylül 2021

Osman Nuri Topbaş
Îmanlı, ahlâklı ve asil bir nesil yetiştirmek, her müʼminin derdi olmalıdır. Hasan-ı Basrî Hazretleri buyurur: “Vallâhi müslüman bir kul için; çocuklarını, torunlarını ve akrabalarını Allâh’a itaatkâr görmekten daha sevimli bir şey yoktur.”...
GÜNÜN MESAJI

24 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Bugün dünyevî tahsil, ancak uhrevî bir tahsilin kanadı altında beşeriyete ve evlâtlarımıza saâdet verebilir. Aksi takdirde, dünyevî tahsil -maalesef- kendi evlâtlarımızı öz değerlerine yabancılaştırmanın bir vasıtası olmaktadır. Evlâtlarımızı, ecnebîlerin derbeder modalarının, aldatıcı ve kandırıcı reklâmlarının zebûnu etmektedir. Beşeriyete saâdet ve huzur getirmeyen birtakım sistemlerin robotu hâline getirmektedir....
GÜNÜN MESAJI

24 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Yunus Emre Hazretleri buyurur: Okumaktan mânâ ne Kişi Hakk’ı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Kulu Rabbine yaklaştırmayan tahsiller, kuru bir emektir. Bu beyhûde gayretlerin peşinde koşanlar, Kurʼânî tâbiriyle; “Çalışmış, (fakat boşa) yorulmuşlardır!” (el-Ğâşiye, 3)...
GÜNÜN MESAJI

23 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Yunus Emre Hazretleri buyurur: Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahî, Elin yüzün yumaz değil. Yüce dînimiz; bir mü’minin kaba saba, kırıcı ve kibirli olmasını asla kabul etmez. İslâm; bencil değil fedâkâr ve diğergâm, cimri değil cömert, kaba değil rikkat sahibi mü’minler ister....
GÜNÜN MESAJI

23 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Evlâdımızı internetin şerlerinden koruyabilmek için; Tek başına internet kullanmasını mümkün mertebe ertelemeliyiz. Kullanmak zorunda ise yanında olmalı, yalnız bırakmamalıyız. İrâde eğitimi vermeli; şeytânî ve nefsânî ekranların uhrevî mesʼûliyetini idrâk ettirmeliyiz....
GÜNÜN MESAJI

22 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Mü’minin karşısında son nefesle başlayan tehlikelerle dolu muazzam bir ebediyet yolculuğu vardır. O zorlu yolun tek azığı takvâdır. O tehlikelerle dolu yolun yegâne kurtuluş rehberi Kur’ân’dır, Sünnet’tir. O karanlık yolun kandilleri sâlih amellerdir. O çetin yolun tuzakları ve mayınları ise günahlardır, haramlardır, nefsânî arzulardır....
GÜNÜN MESAJI

22 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Nikâh, sadece kâğıda atılan bir imzadan ibâret değildir. Onun büyük bir mânâsı vardır. Nikâh, iki tarafın Allah adına söz vererek birbirine helâl olmasıdır. Bu söz; bir fânî adına değil, Cenâb-ı Hak adına verilmektedir. Dolayısıyla ağır bir mes’ûliyeti bulunmaktadır....
GÜNÜN MESAJI

21 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Lûtuflar zorluklara tahammül ettikten sonra tecellî eder. Âyet-i kerîmede buyrulur: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.” (el-İnşirâh, 5-6) Nefsin arzularına karşı mukavemet gösterdikten sonra nice mânevî güzellikler husûle gelir. Cennet de ancak zorlu sırattan geçebilenleredir....
GÜNÜN MESAJI

21 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
1839 Tanzimat’la birlikte her şeyde bozulma başladı. Bu tûfandan ancak âile kurtulabildi. Âile sayesinde Çanakkale, İstiklâl Harbi ve 15 Temmuz mücadelesi kazanılıp yurdu kurtarmak nasîb oldu. Bunun için günümüzde milletimizi dize getirmek isteyenler, en çok âileye saldırıyorlar....
GÜNÜN MESAJI

20 Ağustos 2021

Osman Nuri Topbaş
Dünya bir imtihan âlemidir. Hayat düz bir çizgi değildir. İnişleri ve çıkışları vardır. Kul; bu med-cezirlerle dolu dünya hayatında, dâimâ her şartta Allah’tan râzı olmalıdır. Mü’min; Hayatın çıkışlarında; yani zenginlik, bolluk, rahatlık ve sıhhat zamanlarında gevşememeli ve şımarmamalıdır. Hayatın inişlerinde; yani darlık, fakirlik, musîbet ve hastalık gibi zamanlarında da bedbin......