GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

13 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Her insan, kendisine bir imtihan malzemesi olarak verilen malını nasıl kazanıp nasıl sarf ettiğinden hesaba çekilecektir. Dolayısıyla bu cihan dershanesinde mal-mülk ve serveti doğru kullanmayı bilmek, büyük bir sanattır. Zira malı sırf nefsine harcamak israf; kendine biriktirmekse cimriliktir. Şeyh Sâdî der ki: “Cimri bir insan, meşakkatle para biriktirir, hasislikle saklar......
GÜNÜN MESAJI

12 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, şahsına yapılan ezâ ve cefâları affetmekle kalmamış, kötülüğe dahî iyilikle mukâbelede bulunmuştur. Zulmüne mâruz kaldığı kişi ve toplumlara bedduâ etmek yerine, onların ıslah olup hidâyetle şereflenmeleri ve ebedî kurtuluşa ermeleri için duâ etmiştir. Mekke Fethi’nde, yıllarca zulüm ve işkencelerine mâruz kaldıkları müşriklere kısas yapmak......
GÜNÜN MESAJI

11 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir şey vermeden karşılığını beklemek boşunadır. Nasıl ki tohum atılmayan ve sulanıp bakılmayan topraktan bir mahsul beklenemezse, gönül vermeden de gönül kazanılamaz. Sevmeyen insan, sevilemez. Dolayısıyla Yaratan’ından ötürü bütün insanlara, hattâ bütün mahlûkâta gönül hânemizi açmalı, şefkat, merhamet ve muhabbetimizi cömertçe ikram etmeli, İslâm’ın güler yüzünü sergileyerek gönüller fethetmeliyiz....
GÜNÜN MESAJI

10 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
İyilik yapanlara iyilikle, kötülük yapanlara da kötülükle karşılık vermek, “her kişinin kârı”dır. Kötülük yapanlara bile iyilikle mukâbele edebilmekse “er kişinin, yani fazîlet ehlinin kârı”dır. Şu hadîs-i şerîf, bu hususu ne güzel hulâsa etmektedir: “Hiçbiriniz; «Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım, kötü davranırlarsa ben de kötü......
GÜNÜN MESAJI

09 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Kabirde ve âhirette pişman olunacak davranışlardan, fânî ve gelgeç menfaatler uğruna kalp kırmaktan, gönül yıkmaktan, cedelleşmekten sakınmak îcâb eder. Bilâkis gönüller arasında yıkılmaz muhabbet köprüleri kurarak, İslâm kardeşliğinin huzur ve sükûnunu toplum plânında yaşayıp yaşatmaya çalışmak gerekir. Zira bu birlik ve beraberlik; nice hayırların celbine, nice şerlerin de def’ine vesîledir.......
GÜNÜN MESAJI

08 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Bütün dünya bize verilse, fakat Cenâb-ı Hakk’ın rızâsından mahrum kalsak, bunun ne kıymeti olur!? Zira dünya da fânîliğe mahkûm, ömür de muvakkat. Fakat Allah Teâlâ’nın rızâ ve muhabbetine nâiliyetin getireceği saâdet ise ebedî!.....
GÜNÜN MESAJI

08 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvuf, bilhassa rızâya ermektir. Şikâyeti unutma sanatıdır. Hayatın med-cezirlerine takılmamak, vesveselere kapılmamak ve değişen şartlar altında Allâh’ın takdirinden râzı olabilmek sanatıdır. Bugün hâle rızâ çok ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü devrimizde, maalesef egoizm ve dünyevîleşme, insanı daima “arz-ı endâm”a sevk ediyor. Maddî servet, şöhret ve şehvetlere meylettiriyor. Kişi, o meylettiği hususların......
GÜNÜN MESAJI

07 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Şanlı tarihimizde, müslümanların tevzî ettiği şefkat ve merhametten, İspanya yahudîleri bile istifade etmişti. Katolik zulmünden kaçan yahudîleri; Kaptan-ı Deryâ Barbaros Hayreddin Paşa, gemilerle kurtardı. İstanbul’a getirdi. İstanbul halkı da onlar zulmün pençesinden kurtulup geldiği için kendilerine kucak açtılar; “–Bunlar bizim insanlıktaki eşimizdir.” dediler. “–Bunlar mazlumdur.” dediler ve imkânlarını onlarla paylaştılar.......
GÜNÜN MESAJI

06 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Sûriyeʼde senelerdir yaşanan zulüm ve katliâm, ülkemize milyonlarca müʼmin kardeşimizin hicret etmesine sebep oldu. Dün nasıl Mekkeli muhâcirler Medîneli ensâra emânet idiyse; bugün de Sûriyeli muhâcirler, Anadolulu, Türkiyeli ensâra zimmetlidir. Onların maddî-mânevî ihtiyaçlarını görüp gözetmek, en mühimi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, bizim boynumuzun borcudur. Başta Sûriyeli muhâcir kardeşlerimiz olmak......
GÜNÜN MESAJI

06 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Zenginliğin gerçek saâdet ve saltanatı; nefsi cimrilik ve israftan koruyarak malı Allah yolunda infak edebilmektir. Fânî nîmetleri ebedî saâdet sermayesine dönüştürebilmektir. En hayırlı mal, Allâh’ın râzı olduğu şekilde sarf edilerek sahibinden önce âhirete gönderilendir....
GÜNÜN MESAJI

05 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Ârifler bilirler ki; insanın bedeni yemekle doyar, rûhu ise yedirmekle… Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de ümmetinin açlarını doyurmadan kendi açlığını düşünmezdi. Ümmetinin açlarını doyurmanın huzuru, O’na âdeta kendi açlığını unuttururdu. Yaratan’dan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet ve hizmet, bir îman alâmetidir. İsmail Atâ Hazretleri, gerçek bir müʼminin din kardeşlerine......
GÜNÜN MESAJI

05 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvufî terbiyenin ilk dersi incitmemek, son dersi de incinmemektir. İncitmemek, bir noktada insanın elindedir. Lâkin incinmemek zordur. Zira kalpte irâde yoktur. Dolayısıyla mâruz kalınan haksızlıklara karşı kalpten gelen şikâyeti susturabilmek, ancak yüksek ruhların kârıdır....
GÜNÜN MESAJI

04 Ocak 2020

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak, mü’minleri birbirine kardeş kılmıştır. Rahmet Peygamberi Efendimiz de, müslümanların birbirini yıkayan iki el gibi olmasını, din kardeşini kendisine zimmetli bilmesini tâlim ve telkin buyurmuştur. Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- İslâm kardeşliğinin toplumlarda o derece hâkim olmasını istemiştir ki; “Komşusu açken tok yatan kimse (kâmil) müʼmin değildir.” (Hâkim,......