GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

07 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Pınarın başında bir insana bir bardak su ikram etmek ile çölde susuzluktan ölümle burun buruna gelmiş birine bir bardak su vermek, aynı kıymette değildir. İkisi de bir bardak sudur, fakat biri hayat kurtarır. Bu sebeple günümüzde evlât ve nesil yetiştirmek için verilen emeklerin, zorluğu nisbetinde ecri de yüksektir....
GÜNÜN MESAJI

07 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Günümüzde pek çok anne-baba “Evlâtlarımız elden gidiyor!” diye şikâyet ediyorlar. Sormak gerekiyor: Evlâdına ne verdin, ondan ne bekliyorsun? Ona helâl lokma yedirdin mi? Kur’ân kültürü verdin mi? Dînî tahsil alabilmesi için göndereceğin mektepleri güzel bir ihtimam ile seçtin mi?...
GÜNÜN MESAJI

06 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Nefis ve şeytan, insanı şu telkinlerle aldatmaya çalışır: “Nasıl olsa Allah, Ğafûr ve Rahîm’dir, Merhametlilerin En Merhametlisi’dir. Sen günahları işlesen de O affeder… Sen daha gençsin, şimdi hevesini al, yaşlanınca vazifelerini yaparsın…” Cenâb-ı Hak böyle telkinlere aldanmaktan kullarını îkaz sadedinde şöyle buyurmaktadır: “…Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allâh’ın affına......
GÜNÜN MESAJI

06 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
İbn-i Haldun; “Geçmiş hâdiseler, gelecek olanlara, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.” der. Günümüzde yine bir câhiliyyeye dönüldü. Dünyayı ahlâksızlık ve zulümler doldurdu. Bugün en zarûrî ihtiyacımız; nefsimizi ve neslimizi, şer odakların tuzaklarından korumaktır....
GÜNÜN MESAJI

05 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Nefs de şeytan da insana iç âleminde fısıldarlar. İnsan bu iç sesi, kendisi için hayırlı ve faydalı zannederse, aldanır. Nefs ve şeytan yanlış işleri süsler, güzel gösterir. Bugün şeytan ve nefsin fısıltıları çoğaldı. Televizyon, internet, moda ve reklâmların fısıltıları da buna ilâve oldu. Artık cep telefonları fısıldıyor, ekranlar, kulaklıklar, şeytânî......
GÜNÜN MESAJI

04 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Bizler, Cenâb-ı Hakk’ın bize verdiğinden mes’ûlüz. Rabbimiz’in; “Çok para kazanın!” diye bir emri yoktur. Fakat; “Helâlinden kazanın, infâk edin!” diye emirleri vardır. Bu sebeple çok kazanma hırsına karşı hadîs-i şerîflerde şöyle buyrulur: “Az ama yeterli olan rızık, çok olup da azdıran maldan hayırlıdır.” (Ahmed, V, 197) “Şükredebileceğin az mal, şükredemeyeceğin......
GÜNÜN MESAJI

04 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Üniversiteye giriş imtihanlarında bazı anne-babalar da evlâtları ile beraber geliyor, saatlerce okul kapısında bekliyorlar. “Acaba yapabilecek mi, kazanabilecek mi?” diye dertlenip telâşlanıyorlar. Evlâtların bu dünyaları için duyulan endişe, âhiretleri için ne kadar duyuluyor?.....
GÜNÜN MESAJI

03 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Bizler bu bayram, vatanımıza ilticâ eden Suriyeli kardeşlerimizle bayramlaşabildik mi? Onların mahzun yüreklerine de bir bayram sevinci yaşatabildik mi? O Muhâcir kardeşlerimize ne kadar Ensâr olabildik? Bayramdan sonra da onlara infâk ederek, dert ortağı olarak, din kardeşliğimizi devam ettirelim ki, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Arşʼın altında gölgelenecek yedi sınıf......
GÜNÜN MESAJI

03 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Bayramlar, ferdin değil, toplumun mânevî sevincidir. Bayram heyecanının paylaşılması; gönüllere girebilmek ve bütün müslümanları gönülden kardeş hissedebilmekle mümkündür. Bundan dolayı bu sevinç günlerinde bilhassa muhtaçların ve gariplerin gönüllerini hoşnud etmeliyiz....
GÜNÜN MESAJI

02 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Kurban bayramı, bir ikram, ihsan ve fedakârlık günüdür. Kurban etinden mahrum olan, senede bir defa kurban vesîlesiyle et yiyebilen dünyada sayısız müslüman var. Onlara kurban vesîlesiyle İslâm kardeşliğinin güzelliğini tattırmalıyız. Hattâ kurban bayramındaki vâcip kurbandan sonra da imkân buldukça o kardeşlerimize sadaka, şükür, adak vs. kurbanlarıyla bu ikramlara devam etmeye......
GÜNÜN MESAJI

01 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Kurbandan maksat; Cenâb-ı Hakk’a muhabbet, itaat ve teslîmiyetimizin sembolü olan bir fedakârlıkla O’na yakınlaşmadır. Zira âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere: “(Kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allâh’a ulaşır. Allâh’a ulaşan, ancak takvânızdır…” (el-Hac, 37) Hak dostu Mevlânâ Hazretleri, kurbanın derûnî şartlarından habersiz şekilde sırf zâhir plânında takılıp kalanları şöyle îkaz buyurur:......
GÜNÜN MESAJI

01 Ağustos 2020

Osman Nuri Topbaş
Bayram günleri gibi geceleri de mânevî bir ganimet bilinmelidir. Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevabını Allah’tan umarak ibadetle ihyâ edenlerin kalbi, -bütün kalplerin öldüğü günde- ölmeyecektir.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 68)...
GÜNÜN MESAJI

Kurban Bayramınızı Tebrik Ederiz

Osman Nuri Topbaş
Muhterem Kardeşlerimiz! Kurban bayramınızı tebrik ederiz. Bu mübârek günlerin sizlere, vatanımıza, milletimize, bütün âlem-i İslâmʼa, feyz, rûhâniyet, huzur ve saâdet olarak tecellî etmesini Yüce Rabbimizʼden niyâz ederiz. Kıymetli Kardeşlerimiz! Unutmayalım ki; Bayram, din kardeşliğinin cemiyet plânında yaşandığı mübârek vakitlerdir, rızâ-yı ilâhîyi tahsil etme günleridir. Bayram, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırmak......
GÜNÜN MESAJI

30 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Rabbimiz, bizlere her sene iki bayram lûtfediyor. İbadet, riyâzat ve takvâya teksif olunan bir ayın neticesinde verilen bir Ramazan Bayramı ve Hakk’a yakınlık için gösterilecek fedakârlıkların bir şehâdetnâmesi olan Kurban Bayramı… Bu bayramlardan biri bizleri ibadete teksife, diğeri fedakârlık tâlimine sevk ediyor… Demek ki; ancak takvâ mektebinin rûhânî eğitimini tamamlayan......
GÜNÜN MESAJI

29 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i İbrahim ve Hazret-i İsmail’in Hakk’a teslîmiyetinden hâtıra bir ibadet olan “kurban”ın kelime mânâsı “yakınlaşmak”tır. Yine bu ibadetin diğer ismi olan “udhiye” de, “fedakârlık” ile aynı kökten gelir. Sözün özü; fedakârlık göstermeden Cenâb-ı Hakk’a yaklaşabilmek ve dost olabilmek mümkün değildir. Bu yönüyle kurban, sırf bir hayvanın kesilmesinden ibaret değildir. Allah......
GÜNÜN MESAJI

29 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Kurban, Hazret-i İsmail’e fidye olarak indirilmişti. Yani Cenâb-ı Hak için kestiğimiz kurbanlar, âdeta bizim yerimize temsilen can fedâ etmektedirler. Kurbanın bu hakikati; onlara göstereceğimiz îtinâ, hürmet, merhamet ve şefkatimizi daha da kuvvetlendirecek bir husus olmalıdır....
GÜNÜN MESAJI

28 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Allah için fedakârlık tâlimi olan Kurban bayramına yaklaştığımız şu günlerde nefsimizi bir muhâsebe edelim: ➢ Allah muhabbeti uğruna fânî muhabbetlerden ne kadar vazgeçebiliyoruz? ➢ Canımızı ve malımızı Allah yolunda ne kadar sarf edebiliyoruz? ➢ Anne-babalar olarak; evlâtlarımızın terbiye ve tahsilinde, Allah rızâsını ne kadar gözetebiliyoruz? Onları üç günlük dünyaya mı,......
GÜNÜN MESAJI

28 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Allah rızâsı için candan ve maldan fedakârlık mânâsı taşıyan kurbanın aslî gâyesi; Allâhʼa takarrubdur/yaklaşmaktır. Bu yönüyle de kurban, Allâhʼa yakın olmak ve Oʼnun dostluğuna erebilmek için gösterilecek fedakârlıkların sembolik bir ifadesidir…...
GÜNÜN MESAJI

Fatih’in Emâneti Olan Ayasofya’ya Sahip Çıkmanın En Güzel Yolu…

Osman Nuri Topbaş
Bugünlerde Fatih Sultan Mehmed Hânʼın emâneti Ayasofyaʼnın tekrar câmî olarak müʼminlerle kucaklaşmasının sevincini yaşıyor, Cenâb-ı Hakkʼa hamd ediyoruz. Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbulʼu kılıç hakkıyla fethetmiştir. İstanbul, tasarruf hakkı Fâtihʼte olmak üzere devletin mîrî arazisi olmuştur. Peygamber müjdesine nâil olan Fâtih Sultan Mehmed Han, İstanbulʼun en büyük mâbedi Ayasofyaʼyı dileseydi......
GÜNÜN MESAJI

27 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Kurban; can ve maldan olduğu kadar evlâttan da bir fedakârlık telkinidir. Cenâb-ı Hak; dostluğuna tâlip olan kulunun gönlünde, Zâtʼından başka hiçbir fânî sevginin bulunmasına rızâ göstermez. Hazret-i İbrahim; oğluna olan muhabbetiyle imtihan olmuş ve Cenâb-ı Hakk’ın muhabbeti için bütün fânî muhabbetleri fedâ edebileceğini göstermiştir. Cenâb-ı Hak ise; bu teslîmiyet ve......
GÜNÜN MESAJI

26 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hakk’ın Halîl’i/dostu olan İbrahim -aleyhisselâm-’ın gönlünü meşgul eden en mühim kaygılardan biri, nesli için duyduğu endişe idi. Kendisinin nâil olduğu mânevî kıymetleri nesline de mîras bırakabilme arzusuyla Cenâb-ı Hakk’a şöyle niyaz ediyordu: “Rabbim! Beni ve zürriyetimi namazı hakkıyla kılanlardan eyle!” (İbrâhim, 40) Hazret-i İbrahim’in, oğlu İsmail -aleyhisselâm-’ı yetiştirmesi, bir......
GÜNÜN MESAJI

26 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Muhabbetin kantarı fedakârlıktır. Bir sevginin büyüklüğü, sevilen uğrunda yapılan fedakârlıkla ölçülür. Allâh’a, Rasûlʼüne ve dînine muhabbet besleyen mü’minlerin, Allah yolunda infaklarda bulunup bazı meşakkatlere katlanmak sûretiyle muhabbetlerini ispat etmeleri elzemdir....
GÜNÜN MESAJI

25 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede: “Fecre ve on geceye (haccın on gecesine) andolsun.” (el-Fecr, 1-2) buyruluyor. Kurban bayramının müjdecisi olan Zilhicce ayının ilk on gününü idrâk ediyoruz. Bu mübârek zamanı, kudsiyetine uygun bir şekilde sâlih amellerle ihyâ edelim. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Rânûnâ Vâdisi’nde kıldırdığı ilk Cuma namazındaki hutbelerinde verdiği şu......
GÜNÜN MESAJI

25 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Kurban, fedâkârlık tâlimidir. Bunun en güzel göstergesi ise, ulaşabildiğimiz her yerdeki kardeşlerimize bayram sevinci yaşatabilmektir. Merhamet edene merhamet edilir. Hak rızâsı için muhtaçların yüreğine sevinç verenin, Cenâb-ı Hak da yüzünü güldürür, gönlüne ferahlık verir....
GÜNÜN MESAJI

21 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvufî hayat; Meşakkat ve zorluklar içindekilere sabır, tahammül ve ümit kazandırır. Dayanma gücü aşılar. Servet ve imkân içindekileri de nefis tezkiyesi, riyâzat ve mücâhede ile disipline eder. İsrâfa mânî olur, merhamet ve infâka sevk eder. Ezcümle; Rahmet tecellilerine nâiliyetin tek yolu, mâneviyâta sarılmaktır....
GÜNÜN MESAJI

21 Temmuz 2020

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Mevlânâ buyurur: “Firavun ve Âd kavimlerinin başına gelen (kahr-ı ilâhîyi) duyan akıllı insanlar, varlık iddiâsından vazgeçer, hırs ve gururu bırakırlar. Şayet gurur ve hırstan vazgeçmezlerse, bu sefer onlar belâya uğrar da onların bedbaht hâlinden başkaları ibret alır.”...