GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Osman Nuri Topbaş
Dînimizin, vatanımızın ve ümmet-i Muhammedʼin bugünlere ulaşması, Allah Rasûlü’nün izinden giden şehidlerin, gâzilerin, fâtihlerin, takvâ ehli âlim ve ârif zâtların ve ihlâslı müʼminlerin fedakârâne gayretlerine Cenâb-ı Hakkʼın lûtfettiği bereketin bir neticesidir. Bizler; düşmanı bu topraklara uğratmamak, Mâbedinin göğsüne nâ-mahrem eli değdirmemek, Dînin temeli olan ezanları susturmamak, Mazlumların göz yaşlarını dindirmek,......
GÜNÜN MESAJI

Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun

Osman Nuri Topbaş
İdrâk etmekte olduğumuz Üç Aylar ve Regâib Kandilini tebrik eder; bu mübârek günlerin, sizlere, vatanımıza, milletimize ve bütün İslâm âlemine, huzur, rahmet ve bereket olarak tecellî etmesini niyâz ederiz. Bu vesîleyle, vatan müdâfaasında can veren şehidlerimize Allah’tan rahmet, gâzilerimize âcil şifalar ve kahraman ordumuza muzafferiyetler dileriz....
GÜNÜN MESAJI

16 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’de bildirildiği üzere Ashâb-ı Kehf, îmanlarını muhafaza etmek şuuruyla birbirlerine şöyle telkinde bulunuyorlardı: “Onlar (münkirler) eğer size ele geçirirlerse, ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki, o zaman ebediyyen iflâh olmazsınız.” (el-Kehf, 20) Bugün de bir anne-baba; evlâdının dînini, îmânını korumak hususunda böyle bir endişe taşımalıdır: “Evlâtlarım,......
GÜNÜN MESAJI

15 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir ceylanı tutup da onu kurtların, çakalların arasına bırakmak; hamâkatten başka bir şey değildir. Bir insanın, kendisinden bir parça olan yavrusuna yanlış yerlerden tahsil aldırması, yani mâneviyatsız bir eğitim yaptırması da, onun rûhuna zehir serpmesinden farksızdır!.....
GÜNÜN MESAJI

15 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Meryem Vâlidemiz’in annesi henüz hâmile iken, karnındaki evlâdının derdine düşmüştü. Onu, erkek zannı ile de Beyt-i Makdis hizmetine adamıştı. Esasen bu büyük bir takvâ tezâhürüydü. Zira; * Evlâdının/ciğerpâresinin bir ibadet neşvesi içinde sâlih veya sâliha bir kul olarak yetişmesini istemek, * Kendilerine bir sadaka-i câriye ve hayru’l-halef olmasını dilemek,......
GÜNÜN MESAJI

14 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Zihinler, sadece bilgi arşivi olduğunda hiçbir kıymet ifade etmez. Çünkü o bilgiler, insanı kötülüklerden alıkoymuyor. Bilâkis yeryüzünde yapılan en büyük zulümler, hep böyle kuru bilgilerin eseri. Dolayısıyla ilim, ancak ilâhî rızâya basamak olduğunda makbul ve faydalı olur....
GÜNÜN MESAJI

14 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Kuru bilgi, isterse fıkıh bilgisi olsun, yine de faydasızdır. Çünkü fıkıh da ancak gönüldeki takvâ ile yoğrulduğu ve piştiği nisbette kıymet kazanır. Bu sebeple Hazret-i Mevlânâ sadece zâhirî ilimlerin zirvesindeki hâlini “hamdım” tâbiriyle ifade eder. Mânen tekâmül edip takvâ ile yoğrularak muhabbet ateşinde kıvama gelmesini “piştim” ifadesiyle anlatır. İlâhî aşk......
GÜNÜN MESAJI

13 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Biyolojik olarak anne-baba olmak, kâfî değil! Maalesef bugün evlâtları; internet, televizyon, moda ve reklâmlar yetiştiriyor. Nesillerin zihin ve gönül dünyaları yabancılaşıyor. Bu sebeple evlâtlara İslâm şahsiyetini mîras bırakabilmek için bugün daha fazla gayret etmek lâzım....
GÜNÜN MESAJI

13 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Kelime-i tevhid, önce “lâ ilâhe” diyerek, maddî-mânevî bütün sahte ilâhların kalpten tardedilmesi ve nefsânî arzuların bertaraf edilmesiyle başlar. Sonra ise “illâllah” yani “yalnızca Allah var” diyerek, kalbin Cenâb-ı Hakk’ın cemâlî sıfatlarıyla müzeyyen kılınması ve davranışların Allah’ın rızâsı istikâmetine girmesiyle kemâle erer....
GÜNÜN MESAJI

12 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri şöyle buyurmuşlardır: “Bir yaradan önce cerahat temizlenir. Cerahati temizlenmedikçe yaranın üzerine merhem sürülmez. Sürülse de fayda vermez.” Dolayısıyla haram ve günahlardan el çekmek, sevap ve hayırlara gayret etmekten daha öncelikli bir vazifedir. Bir Mecelle kâidesinde denildiği gibi; “Def’-i mefâsid, celb-i menâfîden evlâdır.” Yani zarar verecek şeyleri......
GÜNÜN MESAJI

11 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Cenâb-ı Hak buyurur: “(Rasûlüm!) Nefsânî arzularını ilâh edinen kimseyi gördün mü?..” (el-Furkân, 43) Kalpteki putlar, yani nefsânî arzular temizlenmezse insanın bütün gayretleri boşa gider. Böyle kimseler Kur’ânî tâbiriyle; عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ “Çalışmıştır, boşuna!” (el-Ğâşiye, 3)...
GÜNÜN MESAJI

11 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Tasavvufta en mühim mesele, nefsin gurur ve kibrini kırmak, enâniyeti bertaraf etmektir. Nitekim Aziz Mahmud Hüdâyî’ye, kadılık yaptığı Bursa sokaklarında süslü kaftanıyla ciğer sattırıldı. Yunus Emre Hazretleri, başını koyduğu eşikte terbiye edildi. Hâlid-i Bağdâdî gibi büyük âlimlere helâ temizlettirildi. Buna benzer usullerle nefsin kibir putlarını kıracak nice hizmetler yaptırıldı. Zira......
GÜNÜN MESAJI

10 Şubat 2020

Osman Nuri Topbaş
Hâlık’a isyan hususunda mahlûka itaat yoktur. Kulluk, Cenâb-ı Hakk’adır. Bir anne-baba, evlâdına Allâh’ın emirleri dışında bir zorlamada bulunursa, o zaman onlara itaat câiz değildir. Onun dışındaki itaatler zarûrîdir. Meselâ gâfil bir anne-baba, kız evlâdına başını açmasını emrederse, bu noktada itaat edilmez. Onları dinlemedi diye evlât günahkâr olmaz. Bilâkis Allâh’a itaat......