GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

17 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Dünyada îtibar bulmak için, İslâm düşmanlarına yakınlık göstermek ve onlara destek olmak, kişinin Allah nezdindeki îtibârını yerle bir eder. Âyet-i kerîmede buyrulur: “…Asıl izzet, ancak Allâh’ın, Peygamber’inin ve mü’minlerindir. Fakat münâfıklar bunu bilmezler.” (el-Münâfikûn, 8)
GÜNÜN MESAJI

17 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Büyüklenip gururlanan kimseyi, Allah Teâlâ rezil-rüsvay eder. Buna mukâbil, hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere; “Allah rızâsı için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.” (Müslim, Birr, 69) Bizler de, herhangi bir nîmet veya muvaffakıyete eriştiğimizde, bir hayır-hasenatta bulunduğumuzda, bundan nefsimize pay çıkarmamalı; bilâkis hiçlik, mahviyet ve acziyetimizi îtirâf ederek Cenâb-ı Hakk’a şükretmeliyiz. Unutmayalım...
GÜNÜN MESAJI

16 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Fânîlerin iltifat, teveccüh ve takdîrini kazanmak, yahut onların kınama ve dışlamasından kurtulmak maksadıyla ilâhî ölçülerden tâviz vermek, îman şuuruyla bağdaşmaz. Âyet-i kerîmede buyrulur: “Kim izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allâh’ındır.” (Fâtır, 10)
GÜNÜN MESAJI

16 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Müʼmin, abdest alırken ağzını yıkayıp onu Kurʼân-ı Kerîm tilâvetine ve Cenâb-ı Hakkʼın zikrine lâyık bir zâhirî temizliğe kavuşturduğu gibi; yalan, gıybet, dedikodu, iftirâ ve benzeri çirkin huyları da, tevbe, istiğfar ve gözyaşı ile yıkayıp kalbini de mânevî bir temizliğe tâbî tutmalıdır. Zira Kurʼân-ı Kerîm, asıl kalp ile okunur. Kalbî temizlikle...
GÜNÜN MESAJI

15 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Hikmet ehli bir zât ne güzel söylemiştir: “Dünya altından yapılmış ama fânî olsa, âhiret de çamurdan ama bâkī olsa, akıllı insan bâkī olanı fânîye tercih eder. Peki durum bunun aksine olur da dünya çamurdan ve fânî, âhiret de altından ve bâkī olursa, acaba ne yapmak lâzımdır?!”
GÜNÜN MESAJI

15 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Temâyül ve yönelişleri, insanın aynasıdır. İnsan aradığı şeyi düşünüp hayâl eder, düşünüp hayâl ettiği şeyin arayışı içinde olur. O hâlde dikkat: Neyi arıyoruz? Arayışlarımızın kıblesi dünyâ mı ukbâ mı? Hayallerimizin rotası nefsâniyet çizgisinde mi, rûhâniyet istikâmetinde mi?.. Unutmayalım ki saâdeti sefâlet çarşısında aramak, en büyük ahmaklıktır!..
GÜNÜN MESAJI

14 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Kimin endişesi âhiret olursa, Allah, zenginliği onun kalbine koyar, işlerini dağınıklıktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir. Her kimin endişesi de dünya olursa Allah fakirliği onun gözü önüne koyar, kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak takdir edildiği kadar gelir.” (Tirmizî, Kıyâmet, 30/2465)
GÜNÜN MESAJI

13 Nisan 2019

Osman Nuri Topbaş
Kişinin ilâhî hesap günü, lehinde ve aleyhinde en büyük şahidi, yine kendisi olacaktır. Nitekim âyet-i kerîmede: “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını Biz’e elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” (Yâsîn, 65) buyrulmaktadır.