GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

13 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
Peygamberler ve gönül ehli insanlar dâimâ duâ hâlinde yaşamışlardır. Gâfiller ise, Cenâb-ı Hakk’ın tâlimatlarına, emir ve yasaklarına aldırmadan; “Benim kalbim temiz(!)” diyerek kendilerini avuturlar. Sanki Cennet’i garanti etmiş gibi; ibadeti, duâyı ve Allâh’a ilticâyı unuturlar. Hâlbuki duâyı unutanlar, zaman içinde nankörleşir, kibre kapılır, azgınlığa ve zulme saparlar. Bu ise -Allah korusun- ebedî bir hüsran ve felâket sebebidir.
GÜNÜN MESAJI

13 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmetinin açlarını doyurmadan kendisini doyurmazdı. Elindeki dünyalığı infak etmeden huzur içinde uyuyamazdı. Dertlilerin derdine derman olmak, açları doyurmak, O’na öyle bir mânevî lezzet verirdi ki âdeta kendi açlığını unuturdu.
GÜNÜN MESAJI

12 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
Ahmed bin Hanbel şöyle der: “Mü’mine az bir mal kâfîdir. Muhteris kişiye ise çok mal bile kâfî gelmez.” Zira mü’min, malından infâk ettiği için, malının bereketini görür. Muhteris ise pintiliğinden ve israflarından dolayı buhranlar içinde yaşar, huzur bulamaz.
GÜNÜN MESAJI

12 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in bir niyâzı şöyleydi: “Ey Allâh’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsime bırakma!” (el-Câimu’s-Sağîr, I, 58) Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- gelmiş geçmiş zelleleri bile bağışlanmış olduğu hâlde diyordu ki: “Ben günde yetmiş defadan fazla, (bir başka rivâyette yüz defa) beni bağışlaması için Allâh’a duâ ediyorum.” (Bkz. Ebû Dâvud, Vitr, 26; Ahmed, II, 450) Öyleyse kusurlarla dolu olan bizlerin dilleri ve kalpleri, bilhassa seherlerde, her fırsatta ve her demde dâimâ istiğfâr ile dolu olmalıdır.
GÜNÜN MESAJI

11 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
Tevfik Allah’tandır. Bereketi verecek Cenâb-ı Hak’tır. Müslüman dâimâ nikbindir/ümitvardır. Aslâ bedbin/ümitsiz değildir. Çünkü o dâimâ bilir ki gücü verecek Cenâb-ı Hak’tır. Unutmamalıdır ki gayretlerimizde ihlâs ve takvâmız arttıkça, Cenâb-ı Hak da yardımını artırmaktadır.
GÜNÜN MESAJI

11 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
İbrahim -aleyhisselâm- malıyla, canıyla ve evlâdıyla Allah yolunda fedakârlıkta bulunmuş, böylece “Halîlullah” mertebesine vâsıl olmuştur. Ancak yükseldiği o ulvî makamda, karşısında nice ufuklar açılmış, ötelerden kendisine nice muhteşem tecellîler nasip olmuş ve o da bu tecellîler karşısında acziyete bürünerek şöyle niyâz etmiştir: “(Yâ Rabbi! İnsanların) diriltilecekleri gün beni mahcup etme!” (Bkz. eş-Şuarâ, 87)
GÜNÜN MESAJI

10 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
Ebediyet yolculuğu için heybemizde neler var? Hangi fedakârlıkları biriktirdik? “Yâ Rabbi! Beni Sırat’tan ateşe düşmekten kurtar, ben Sen’in rızân için şu ameli işledim!..” diyebileceğimiz ne hazırlıklarımız var? Yoksa oraya sâlih ameller bir tarafa, sadece suç mu götürüyoruz?..
GÜNÜN MESAJI

10 Ağustos 2018

Osman Nuri Topbaş
Bir müslümanın şahsiyetinde İslâm ahlâkıyla bağdaşmayan hiçbir davranışa yer yoktur. Mü’min; elinden, dilinden insanların emîn ve müstefîd olduğu bir “rahmet insanı” olmalıdır. Aksi takdirde, yanlış hâl ve davranışlarının sadece kendisine değil, İslâm’ın insanlık nezdindeki îtibârına da halel getireceğini, bununsa ağır bir âhiret vebâli olacağını aslâ unutmamalıdır.