GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

12 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Kibir ve enâniyet, insanı kahr-ı ilâhîye dûçâr eder. Hazret-i Mevlânâ der ki: “Kılıç, boynu olan kişinin boynunu keser. Gölge ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için onun yaralanması ve kesilmesi yoktur.” “Sen de bir gölge gibi ol ki kılıç seni kesemesin!”  ...
GÜNÜN MESAJI

12 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Nasıl ki tıpta “koruyucu hekimlik” gereği, hastalığa yakalanmamak için mikroplu mekânlardan uzak durmak, temizliğe dikkat etmek, virüslere karşı vücudun savunma sistemini güçlü tutmak, birer önleyici tedbir olarak şart ise; bir müslümanın da, günahlara ve şer ehline karşı, bilhassa da günümüzün en yaygın âfetlerinden olan televizyon, internet ve modaların menfî tesirlerine......
GÜNÜN MESAJI

11 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
İnsan için her şey, hiçliği idrakten sonra başlar. Sır ve hikmetler, insana hiçlikten sonra açılır. مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ “Kendini tanıyan, Rabbini tanır.” Yani kendi hiçliğini idrâk eden; Rabbinin varlığını, birliğini, kudret ve azametini derinden idrâk eder....
GÜNÜN MESAJI

11 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Mü’min; acı-tatlı, iyi-kötü, karşılaştığı bütün ahvâlde, bunların ilâhî bir imtihan olduğunu bilip, bu imtihanlardan kazançlı çıkmaya gayret etmelidir. Bunun içindir ki evvelâ, her oluşun sebepleri ardındaki asıl sebep olan murâd-ı ilâhîye dikkat etmelidir. Nitekim ârif zâtlar; Ne kahrı dest-i âdâdan, ne lûtfu âşinâdan bil, Umûrun Hakk’a tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ’dan......
GÜNÜN MESAJI

10 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Azamet-i ilâhiyye karşısında; insan da bir “hiç”tir, kâinat da “hiç”tir. Cennet’in küçücük bir nîmeti mukabilinde; bu dünyanın bütün âlâyişi bir araya gelse, bir “hiç”tir. Cehennem’deki azâbın bir ânına mukābil, dünyada çekilebilecek bütün meşakkat ve çileler de bir hiçtir....
GÜNÜN MESAJI

10 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Kula cüz’î bir irâde verilmiştir. Eğer kul, bu irâdeyi Kur’ân ve Sünnet muhtevasında kullanırsa Cenâb-ı Hakk’ın rahmetine nâil olur. Aksi hâlde ilâhî gazaba dûçâr olur. Bu itibarla mü’min, Cenâb-ı Hakk’a tam bir itaat ve teslimiyet göstererek cüz’î irâdesini küllî irâdeye râm etmelidir. Mü’min düşünmelidir ki, bütün insanlar bir araya gelip......
GÜNÜN MESAJI

09 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Tevâzu, mü’minin fârikasıdır. Bir mü’min bu dünyaya, “arz-ı endam” için değil “arz-ı hâl” için geldiğinin şuurundadır. Dâimâ hiçliğinin idrâki içindedir. Lügatinde asla “ben” yoktur! O dâimâ kendindeki her nîmetin, Allâh’ın lûtfu olduğunun tefekkürü ve şükrü içinde yaşar....
GÜNÜN MESAJI

09 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bir mü’min, şahsına karşı bir hatâ veya kusur işlendiğinde, onları Allah için hoş görür. Allâhʼın kullarını affede affede, ilâhî affa lâyık hâle gelmeye çalışır. Hangi musîbetle imtihan edilirse edilsin, isyana düşmek yerine, her hâlükârda sabır ve rızâ göstererek; “Bu bana Rabbimden gelen bir imtihandır, ben O’nun takdîrine râzıyım, yeter......
GÜNÜN MESAJI

08 Eylül 2019

Osman Nuri Topbaş
Bir nîmet veya muvaffakıyete eriştiğimizde şımarmayacağız. Kulluğumuzu, hiçliğimizi ve âcizliğimizi unutmayacağız. Gurur, kibir ve enâniyete kapılmayacağız. Haddini aşmayacağız, ilâhî hudutların dışına taşmayacağız. Buna mukâbil, bir belâ ve musibetle imtihan edildiğimiz zaman da ümitsizlik ve karamsarlığa kapılmak yerine, bunun bir tezkiye ve terfî-i derecât, yani günahlara kefâret ve Hak katındaki derecenin......