GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

04 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
Kâinâta baktığımız zaman; hiçbir şeyde bir gayretsizlik, tembellik, donukluk ve atâlet yoktur. Güneş, Ay, yıldızlar, gökyüzü, yeryüzü ve bütün canlılar, ilâhî tayinle belirlenmiş olan vazifelerini bihakkın yerine getiriyor; bunun için durmaksızın dönüyor, çalışıyor, hareket ediyor. Mikro âlemde bile durum aynı. Bir atomun içindeki proton, nötron, elektron vesâir kuarklar, müthiş bir......
GÜNÜN MESAJI

04 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
Sâlih ameller işlemek için de, tevbe ederek hâlimizi ıslâh etmek için de gün bugündür, fırsat bu fırsattır. Unutmayalım ki biz bu fırsattan gâfil kalsak da ecel senedinin vâdesi dolduğunda Azrâil -aleyhisselâm- bir an bile vazifesinden gâfil kalmayacaktır....
GÜNÜN MESAJI

03 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
Bu cihanda mazlumlara acımak gerekirse de, en çok acınacak hâlde olanlar, merhamet fukarâsı zâlimlerdir. Zira âhiret penceresinden bakıldığında görülür ki; asıl acınmaya muhtaç olanlar, dünyada acımasızca zulmeden zâlimlerdir. Bu itibarla; vicdan, iz’an ve insâfa veda etmiş olan vahşî kapitaliste, mâneviyat mahrumu materyaliste, merhamet ve gözyaşı bilmeyen menfaatpereste, işçisinin hakkını çiğneyen......
GÜNÜN MESAJI

03 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
Zahmet olmadan rahmet olmaz. Gayret etmeden nîmet ele geçmez. Nitekim “Baba himmet; evlât gayret!” sözü meşhurdur. Yani himmet/mânevî yardım, samimiyetle gayret edenlere nasîb olur. Gayret etmeden himmet ummak; tohum ekmeden mahsul beklemek gibi ham bir hayalden ibarettir....
GÜNÜN MESAJI

02 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
Bütün müslümanlar kardeştir. Şeytanın ateşten yaratıldığını, dolayısıyla topraktan yaratılmış olan Âdem’den üstün olduğunu iddiâ etmesiyle başlayan ırkçılık ise, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz tarafından kesin bir dille yasaklanmıştır. Vedâ Hutbesi, bunun şâheser bir vesîkasıdır. Dînî duyguların zayıflayıp cehâletin ortalığı kapladığı zamanlarda ise maalesef ırk asabiyeti, din asabiyetinin önüne geçebiliyor.......
GÜNÜN MESAJI

01 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
“Sen, kendinden geçtiğin için, kendi yarana merhem aramazsın da, başkalarının yaralarına merhem olursun!” (Dîvân-ı Kebîr) Hazret-i Mevlânâ’nın tarif ettiği bu seviyenin en zirve temsili, Rasûlullah Efendimiz’in hayatında temâşâ edilir. Fahr-i Kâinât Efendimiz’in hâne-i saâdetlerine ganimetler ve hediyeler gelirdi. O mübârek hânelerde ise üç gün üst üste buğday ekmeği piştiği ve......
GÜNÜN MESAJI

01 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
Şahsına yapılan kusurlar karşısında öfkelenip intikam almak, ham ruhların nefsânî bir tatminkârlık arayışıdır. Bu fırsat ve imkânı elde eden bir mü’minin, af ve ihsanda bulunarak kendi öfkesini bastırabilmesi ise, ilâhî rahmeti celbeden müstesnâ bir ruh asâletidir....
GÜNÜN MESAJI

31 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “Gemiye bindikleri zaman, dîni yalnız O’na has kılarak (tevhîd ve ihlâsla) Allâh’a yalvarırlar. Fakat onları sâlimen karaya çıkarınca, bir bakarsın ki, (Allâh’a) ortak koşmaktadırlar. (Gaflete dalmaktadırlar.)” (el-Ankebût, 65) Rabbimiz’in gemi üzerinden verdiği misâli, birçok hâdiseye tatbik edebiliriz. Meselâ bir uçakta seyahat edilirken türbülânsa girildiğinde; herkes Allâh’a sığınır,......
GÜNÜN MESAJI

31 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
İlâhî rahmet, her zaman tecellî hâlindedir. Her an, rızâ-yı ilâhîyi tahsil fırsatıdır. Mühim olan, her hâlükârda ilâhî rahmetin arayışı içinde bulunmaktır. Bunun için; “her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir” bilerek, bütün ömrü Ramazan rûhâniyetiyle yaşamaya gayret etmek gerekir....
GÜNÜN MESAJI

30 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Trilyonları olan bir kimse, yolda giderken on lira düşürüp kaybetse dönüp ona üzülür mü? O trilyonlar karşısında on liranın ne hükmü olur? Biz de, başımıza dünyevî bir sıkıntı veya musibet geldiği zaman; Allâhʼa kul, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe ümmet olmanın bizim için en muhteşem zenginlik, en büyük saâdet......
GÜNÜN MESAJI

30 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyurulur: “Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.” (Müslim, Müsâfirîn, 218) Ramazân-ı şerîfte ibadete teksif olduktan sonra, bayramın akabinde, tekrar eski hayata dönmek; gerçek bir kulluk şuuruna muvâfık değildir....
GÜNÜN MESAJI

29 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Necip milletimiz; Mevlânâların, Yunusların, Geylânîlerin, Nakşibendlerin, Hüdâyîlerin, Fâtihlerin, Akşemseddinlerin, Yavuzların neslidir. Bizim medeniyetimiz; insanlığa adâlet ve merhamet dağıtan bir fazîletler medeniyetiydi. Biz de o medeniyetin bugünkü temsilcileri olmalıyız....
GÜNÜN MESAJI

29 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
İnsanlık tarihi boyunca, bütün derdi dünyanın kuru kavgası olanlar yakıp yıkarken; derdi gönüllerin fethi olanlar, dâimâ îmar ve ihyâ ettiler. Mağmum ve mahzun yüreklere tesellî oldular. Aç karınları doyuran imâretlerin yanında, muhtaç gönülleri de doyuran dergâhlar inşâ ettiler. Kirlenen tenleri temizleyen hamamların yanısıra, kararan gönülleri arındıran mâbedler, zâviyeler, tekkeler inşâ......
GÜNÜN MESAJI

27 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Ramazan ayında kazandığımız mânevî kıymetleri Ramazanʼdan sonra da kaybetmeyelim: * Sıhhat ve şartlarımız elverdiği takdirde, kamerî ayların on üç, on dört, on beşinci günleriyle, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarak, bu ibadetin gönül feyzinden gücümüz nisbetinde istifadeye devam edelim. * Orucun telkin ettiği merhamet, şefkat, diğergâmlık, cömertlik ve fedakârlığı, hiçbir......