27 Aralık 2018

Bugün İslâmî eğitim noksanlığının getirdiği pek çok problemin yanında bir de “Deizm” fitnesi ortaya çıktı. Bu fitneye kapılan; Allah vardır diyor, -inkâr edecek durum yok çünkü- fakat nasıl koyunu-çiçeği yaratıp onlara bir kulluk mes’ûliyeti vermemişse, insan da öyledir diyor. Yani başıboş ve sorumsuz…

Yaratıcı’yı inkâr etmek için ahmak olmak lâzımdır. Deist de güya Yaratıcı’yı reddetmiyor, fakat O’nun Rab oluşunu, yani O’nun emrettiği nizâmı reddediyor; Kitab’ını, Peygamber’ini ve ahkâmını inkâr ediyor. O zaman insanın diğer mahlûkattan ne farkı olur?..

Cenâb-ı Hak bu hâle düşmekten îkaz sadedinde buyuruyor:

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «Îmân ettik.» demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?” (el-Ankebût, 2)

“İnsan, başıboş bırakılacağını mı zannediyor?” (el-Kıyâme, 36)

“Biz gökleri ve yeri bir oyun-eğlence olsun diye yaratmadık.” (Bkz. ed-Duhân, 38; el-Enbiyâ, 16)