15 Mayıs 2021

Bayram, senenin herhangi bir gününde verilmiyor. Receb, Şâban ve Ramazan gibi üç aylık bir takvâ mektebinin neticesinde Cenâb-ı Hak bayramı ihsan ediyor.

Dolayısıyla bayram, üç aylarda idrâk edilen takvâ mektebinden lâyıkıyla geçebilenlere ihsân edilen, ilâhî bir tebriknâmedir. Cenâb-ı Hakk’ın rahmet, mağfiret, rızâ ve muhabbetine nâiliyet ümidinin sevincidir. Hakîkî bayram da, ilâhî af berâtını alabilenlerin nasîbidir.