09 Mart 2015

İslâm kardeşliği, nesep kardeşliğinden ileridir. İnsanın, günaha sürüklenen akrabâsını silip atması câiz olmadığı gibi, kardeşlik edindiği bir kimseyi de, hatâ ve günahları sebebiyle tamamen dışlaması uygun olmaz. Doğru olan; düşeni elinden tutup kaldırmaktır.

Bunun içindir ki Allah Teâlâ, Peygamber Efendimiz’e akrabâları hakkında:

“Eğer Sana isyân ederlerse; «Ben sizin amelinizden berîyim!» de.” (eş-Şuarâ, 216) buyurmuştur. Dikkat edilirse Cenâb-ı Hak; “Sizin yaptığınızdan berîyim.” demesini emretmiştir, “Sizden berîyim.” demesini değil!.. Yani günaha duyulan nefreti, günahkâra taşırmamak îcâb eder. Bilâkis günahkârı, âdeta yaralı bir kuş gibi, şefkatle tedâviye muhtaç olarak görmek gerekir.