Yunus Emre (rahmetullâhi aleyh) -5-

Hak Dostlarından Hikmetler

Altınoluk Dergisi, 2020 – ŞUBAT, Sayı: 408

Yunus Emre Hazretleri buyurur:

İşitin ey ulular, âhir-zamân olusar,
Sağ müselman seyrektir, ol da gümân olusar…
Acep mahlûk erişti, göz yumuban dürişti
Helâl-haram karıştı, assı ziyân olusar…

[Cenâb-ı Hak, her insana bir ömür tayin ettiği gibi, fânî Dünya’ya da bir ömür tayin etmiştir. Dünya hayatının son devresi, yani âhir-zamanda, kıyâmetin âdeta ayak sesleri sayılan birtakım alâmetler ortaya çıkacaktır. Bunların bir kısmı; Deccâl’in zuhûru, Güneş’in batıdan doğması gibi maddî âleme dair iken; diğer kısmı ise, îman, ihlâs, takvâ ve dindarlığın azalıp ahlâksızlık ve günahların yaygınlaşması gibi, mânevî hayata dâir alâmetlerdir.

İçinde bulunduğumuz âhir-zamanda yaşanan huzursuzlukların en mühim sebeplerinden biri de; bilhassa helâl-haram hassasiyetinin kaybolmasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hakîkate işaret ederek şöyle buyurmuşlardır:

“Öyle bir zaman gelir ki, kişi malını helâlden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez.” (Buhârî, Büyû, 7, 23)

Hâlbuki kazancın helâl mi, şüpheli mi, yoksa haram mı olduğu; ibadetlerin dahî kabul veya reddine sebep teşkil etmektedir. Nitekim hadîs-i şerîfte, haram parayla hacca giden bir kimse; “Lebbeyk!” dediğinde kendisine;

“–Sana ne lebbeyk ne de sa‘deyk! Çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap almadan, günahkâr olarak dön! Hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı üzül!” şeklinde karşılık verileceği beyan buyrulmaktadır. (Heysemî, III, 209-210)

Ayrıca kazancına haram karışanın, ameli ve ahlâkı da bozulur. Gönlünde feyz-i ilâhî, ibadetlerinde ise huşû olmaz. Zira helâller; kula zindelik, ibadet vecdi, sâlih amel gayreti, Allah yolunda hizmet iştiyâkı verirken, bunun zıddına haram ve şüpheliler ise gaflet, atâlet ve taşkınlık hâli verir.

Bundan dolayıdır ki Hak dostları, helâl gıda üzerinde çok durmuşlardır. Sevenlerine evvelâ helâlden kazanıp helâl lokma yemelerini tavsiye etmişlerdir. Nitekim Süfyân-ı Sevrî Hazretleri’ne:

“–Efendim! Namazı birinci safta kılmanın fazîletini anlatır mısınız?” dediklerinde, Hazret helâl lokmaya dikkat çekerek:

“–Kardeşim! Sen ekmeğini nereden kazanıyorsun, önce ona bak! Kazancın helâl olduktan sonra, hangi safta dilersen orada namazını kılabilirsin; bu hususta sana güçlük yoktur.” cevabını vermiştir.

Yani namazı ilk safta kılmanın büyük fazîletine rağmen, şayet kişinin kazancı helâl değilse, ehemmiyet bakımından bundan daha alt kademedeki fazîletlere sarılmasının, kişiye fayda vermeyeceğine işaret etmiştir. Bir başka vesîleyle de:

“Kişinin dindarlığı, ekmeğinin helâlliği nisbetindedir.” buyurmuştur.

Yine bu hakîkati te’yid sadedinde Ali Râmitenî Hazretleri de şöyle demiştir:

“«İbadetler on cüz olup, dokuzu helâli taleb etmektir. Geri kalan bütün ibadetler, bir cüzdür.» buyrulmuştur.[1] Helâl yemeyen kişi, kendinde Allâh’a itaat etme gücü bulamaz, hep isyâna meyleder. Helâl yiyen kişi de Allâh’a isyankâr olamaz…”[2]

Gönüllerdeki feyz ve rûhâniyetin ilk âmilinin helâl lokma olduğuna işâreten, Mevlânâ Hazretleri de şöyle buyurmuştur:

“Bu seher benden ilham kesildi. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi!

Bilgi de hikmet de helâl lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helâl lokmadan doğar.

Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma, şüpheli veya haramdır.

Nur ve kemâli artıran lokma, helâl kazançtan elde edilen lokmadır.”

Abdülkâdir Geylânî Hazretleri de, yenilen lokmaların, insanın iç âlemi üzerinde ne kadar hayâtî bir tesir icrâ ettiğini, şöyle ifade etmiştir:

“Haram yemek, kalbi öldürür; helâl ise ihyâ eder. Lokma vardır, kalbini nurlandırır; lokma vardır, onu karanlığa boğar. Yine lokma vardır, seni dünya ile meşgul eder; lokma vardır ukbâ ile meşgul eder. Lokma vardır, seni her iki dünyanın da zâhidi yapar, seni dünya ve âhiretin Hâlık’ına yöneltir.”

Dolayısıyla yenilen lokmaların, giyilen elbiselerin, sahip olunan eşyaların; mâneviyâtımız üzerinde mühim bir tesiri bulunduğunu, hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Onları Rabbimiz’in râzı olduğu yoldan kazanıp, yine râzı olduğu şekilde sarf etmeliyiz ki kulluk imtihanımızda muvaffak olabilelim.]

Yunus Emre Hazretleri buyurur:

Müselmanlar, zamâne yatlı oldu,
Helâl yenmez, haram kıymetli oldu…
Haram ile hamir tuttu cihânı,
Fesat işler eden hürmetli oldu…

[Yine âhir-zamanın en mühim alâmetlerinden biri, haramların yayılması ve haramla iştigal eden, kul hakkı yiyen, fitne-fesat peşinde koşanların, toplum nezdinde îtibar bulmasıdır.

Hâlbuki haramlar; kulun mâneviyâtına zehir saçan, dolayısıyla ebedî hayatını azap faslına çeviren felâketlerdir. Yine haramlar; dıştan câzibeli görünen, iç yüzü ve neticesi derin pişmanlıklarla dolu olan, ağır bir hüsran sebebidir. Bu itibarla haram yollardan dünyalık elde etmeye çalışanların kalpleri kördür. Nitekim Ömer bin Abdülazîz g buyurur ki:

“Haramlar bir ateştir. Ona ancak kalbi ölüler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin acısını muhakkak duyarlardı.”

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve O’nun rahle-i tedrîsinde yetişen ashâb-ı kirâmın bu husustaki örnek davranışları, bizler için hayat düstûru olmalıdır.

Meselâ şu hâdise ne kadar ibretlidir:

Çok aç olduğu bir gün Hazret-i Ebû Bekir -radıyallâhu anh-’a bir yiyecek ikram edilir. O da açlığının şiddeti sebebiyle, o gıdanın nereden geldiğini sormadan, bir lokma alıverir. Fakat o lokmanın haram veya şüpheli bir yoldan kazanılmış olduğunu öğrenince, derhâl parmağını boğazına götürüp (bütün eziyetine rağmen) yediklerinin hepsini çıkarır. O yiyeceği getiren kimseye de;

“–Yazıklar olsun sana! Neredeyse beni helâk ediyordun!” der.

Kendisine:

“–Bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi?” diyenlere de şu cevâbı verir:

“–Canımın çıkacağını bilseydim, yine de o lokmayı çıkarırdım. Zira Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

«Haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer, Cehennem’dir!» buyurdular.”[3]

Bugün -maalesef- âhirzaman fitneleri zuhûr etti. Hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere:

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak! Kişi doğrudan yemese bile ona tozundan bulaşacak.” (Ebû Dâvûd, Büyû, 3/3331)

Hakîkaten, haramların türlü adlar altında her tarafa yayıldığı, -Kur’ânî ifadesiyle- “şeytanın mallara ve evlâtlara ortak olduğu”[4] günlerde yaşıyoruz. Kredi kartlarının düşüncesizce kullanılması, banka promosyonları vs. sebebiyle, pek çok kimsenin doğrudan veya dolaylı olarak faize bulaştığı bir zamandayız.

Sadece kazanç ve rızık noktasında değil, karma eğitimle başlayıp sosyal hayatta da devam eden kadın-erkek ihtilâtları, lâubâlîlikler, göz, kulak ve gönül münâsebetlerinde haram-helâl ölçülerine riâyetsizlik, had safhaya ulaştı. Neticede ise toplumun çekirdeği olan aile müessesesi zaafa uğradı, boşanmalar arttı, çocuklar sahipsiz ve başıboş kaldı.

Böyle bir zamanda ilâhî hudutlara riâyet etmek, helâli aramak ve onunla iktifâ edebilmek, düne göre çok daha zordur. Fakat buna dikkat etmek, dünkünden çok daha mühim ve mânen kazançlıdır. Zira hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Allah Teâlâ, kulunu helâl peşinde koşmaktan yorulmuş hâlde görmeyi sever.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 65)

Zor zamanlarda helâl ile yetinerek temiz kalabilmek, elbette Allah katında daha kıymetlidir. Dolayısıyla bugün -işçi olsun, işveren olsun; memur olsun, âmir olsun- her mü’min, helâl kazanabilmenin ve kazancını helâl ettirebilmenin gayret ve endişesi içinde bulunmalıdır.

İşçi; zamanını ve emeğini vererek maîşetini kazandığı için, mesâisine titizlik göstermeli, vazifesini de lâyıkıyla îfâ etmelidir.

İşveren, ümmet-i Muhammed’in ve insanlığın faydasına olan işlerle iştigâl etmeli, İslâm’ın uygun görmediği bir sahada iş yapmaktan, meselâ lüks ve israf ekonomisine hizmet etmekten sakınmalıdır.

İşçisinin hakkını geciktirmeden -hattâ meşhur tâbiriyle- alnının teri kurumadan vermelidir. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in vefatından önce, fem-i muhsinlerinden son olarak sâdır olan; “Namaz, namaz! Emriniz altındakiler hakkında Allah’tan korkun!”[5] nebevî tâlimâtına riâyet etmelidir.

Allâh’ın haram kıldığı faizden, karaborsacılıktan, ihtikârdan, yalan-dolandan, sahtekârlıktan, müşterisinin bilgisizliğini fırsat bilerek gabn-i fâhiş, yani aldatarak aşırı kâr elde etmekten uzak durmalı, hattâ kendi hakkı kadar müşterisinin de hakkını düşünmelidir.

Şu hâdise, bu hususta ne kadar ibretli bir misaldir:

Bir kadıncağız, ticaretle de meşgul olan İmâm-ı Âzam Hazretleri’ne, satmak için ipekli bir elbise getirmişti. İmâm-ı Âzam, elbisenin fiyatını sordu. Kadın:

“–Yüz dirhemdir, yâ İmâm!” dedi.

Ebû Hanîfe buna îtiraz etti:

“–Hayır, bu daha fazla eder.” buyurdu.

Kadın şaşırdı. Fiyatı yüzer yüzer artırarak dört yüz dirheme kadar yükseltti. Fakat İmâm-ı Âzam yine:

“–Hayır, bu dört yüz dirhemden de fazla eder.” deyince kadıncağız hayretle:

“–Yâ İmâm! Siz bana şaka mı yapıyorsunuz?” demekten kendini alamadı. Bunun üzerine İmâm-ı Âzam, kadına malın hakikî fiyatını göstermek için işten anlayan birini çağırttı. Gelen kişi, elbiseliğin fiyatını beş yüz dirhem olarak belirledi ve İmâm-ı Âzam, onu bu fiyattan satın aldı.[6]

İşte İslâm ahlâkının ticârî hayattaki “kul hakkı” hassâsiyeti… Demek ki hak-hukuk düşünmeden; “Müşteriden ne koparabilirsem kârdır.” zihniyetiyle yapılan bir ticaret, kula ağır bir âhiret vebâlinden başka bir şey kazandıramaz!..

Yine bir müslüman -her hususta olduğu gibi- ticârî hayatında da verdiği sözü muhakkak tutmalıdır. Şayet bu hususta bir hatâ yaparsa, bunun yüce dînimiz İslâm’a da fatura edilebileceği endişesiyle, herkesten daha dikkatli davranmalıdır.

Yine İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri’nin şu kıssası da mühim bir ders mâhiyetindedir:

Ebû Hanîfe Hazretleri, geçimini ticaretten temin eden zengin bir kimse idi. Ancak ilimle meşgul olduğundan, ticârî işlerini vekili vasıtasıyla yürütür, kendisi de yapılan ticaretin helâl dairesi içinde olup olmadığını kontrol ederdi. Bu hususta o derece hassastı ki, bir defasında ortağı Hafs bin Abdurrahman’ı kumaş satmaya göndermiş ve ona:

“–Ey Hafs! Malda şu şu özürler var. Onun için bunu müşteriye söyle ve şu kadar da ucuza sat!” demişti.

Hafs da, malı İmâm’ın belirttiği fiyata satmış, ancak ondaki özrü müşteriye söylemeyi unutmuştu. Durumu öğrenen Ebû Hanîfe Hazretleri, Hafs bin Abdurrahmân’a:

“–Kumaşı alan müşteriyi tanıyor musun?” diye sordu.

Hafs’ın, müşteriyi tanımadığını belirtmesi üzerine İmâm, helâl kazancının lekeleneceği endişesiyle, sa­tı­lan mal­dan el­de edi­len otuz bin dirhemlik ka­zan­cın ta­mamı­nı sa­da­ka ola­rak da­ğıt­tı ve ortağından ayrıldı.[7]

Ecdâdımız Osmanlı’nın helâl-harama riâyet hususundaki ahlâkî yüceliğini gösteren şu hâdise de çok ibretlidir:

Osmanlı ordusu Mısır’a giderken, Gebze civârında, bağlık-bahçelik bir yerden geçmişlerdi. Yavuz Sultan Selîm Han:

“Acaba askerlerim, sahibinden müsâadesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi?!.” diye düşüncelere daldı.

Sonra yeniçeri ağasını huzûruna çağırttı:

“–Ağa, fermanımdır: Bütün yeniçeri, sipâhi ve azap askerlerimin heybeleri yoklansın! Heybesinde bir elma veya üzüm salkımı çıkan asker olursa, derhâl huzûruma getirilsin!” diye emretti.

Yeniçeri ağası, bütün heybelere baktırdı. Daha sonra Sultân’ın huzûruna gelerek:

“–Sultânım, koparılmış hiçbir meyve izine rastlamadık!..” dedi.

Yavuz, bu habere çok sevindi. Üzerindeki ağırlık kalktı. Sonra ellerini açarak:

“–Allâh’ım! Sana sonsuz hamd ü senâlar olsun! Bana haram yemeyen bir ordu ihsân eyledin!..” diye duâ etti ve yeniçeri ağasına:

“–Şâyet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı, Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü, haram yiyen bir ordu ile beldelerin fethi mümkün olmaz!..” dedi.

Yavuz’un bu gönül hassâsiyeti bereketiyle ilâhî nusret ve inâyet tecellîleri dâimâ ona yâr oldu. Hâdimü’l-Harameyni’ş-Şerîfeyn, yani iki mukaddes belde Mekke ve Medîne’nin hizmetkârı ve İslâm halifesi olan ilk Osmanlı sultânı olma şerefine erişti. Hak ve adâleti tevzî hususundaki müstesnâ dirâyeti dolayısıyla; “اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْاَرْضِ” yani “(Âdil) sultan, Allâh’ın yeryüzündeki gölgesidir…”[8] ifadesi, onun hakkında da iltifaten söylenir oldu.

Babası Yavuz’un izinden giden Kânûnî de Süleymaniye Câmii ve Külliyesi’ni inşâ ettirdikten sonra, mimar, kalfa ve bütün işçileri helâlleşmek için topladı. Cenâb-ı Hakk’a hamd ettikten sonra dedi ki:

“–Ey din kardeşlerim! Bu Câmi-i Şerîf, Allâh’ın izni ile tamamlanmıştır. Hatâ ile ücretini alamayan varsa, gelsin ücretini alsın! Olabilir ki, o kimse burada değildir. Burada bulunanlara ricâm ola; onlara bildireler, onlar da gelip bizden haklarını alalar!”

Vesikaların tedkîkinden anlaşıldığına göre; inşaatın en zor zamanlarında hayvanlar için dahî bir program yapılmış; çalıştırılan at, merkep ve katırların dinlenme ve çayırda otlatma saatlerine dikkat edilmiş, hiçbir mahlûkâtın hakkının yenmemesine âzamî gayret gösterilmiştir.

İşte Süleymâniyeʼnin mîmârî ihtişâmı kadar, ruhları dinlendiren mânevî ihtişamının temelinde de Kânûnî’nin kul ve hayvanat haklarına gösterdiği bu titizlik bulunmaktadır.

Bugün ecdâdımızdan kalan târihî câmilerde kılınan namazlarla, son devirde inşâ edilen câmilerde kılınan namazlar arasında huzur ve huşû farkı oluyorsa, bunun bir sebebini de, oraya sarf edilen paranın mânevî keyfiyetinde, yani helâliyet derecesinde aramak gerekir.

Tarih boyunca nice büyük tâcirler, servet ve saltanat sahipleri geldi-geçti. Hepsi de unutulup gitti. Fakat İmâm-ı Âzam gibi, Yavuz gibi, Kânûnî gibi, helâl hassâsiyetini maddî menfaatinden önde tutan, kul hakkı yemekten âdeta ateşten kaçar gibi sakınan takvâ ehli şahsiyetler, gönüllerde yaşamaya devam ediyorlar. Onların bu fazîletleri, sonradan gelen nesiller tarafından örnek alındıkça, kendilerine bir sadaka-i câriye olmaya devam ediyor.

Ne mutlu gök kubbede böylesine hoş bir sadâ bırakarak dünya imtihanını tamamlayan bahtiyar kullara!..]

Yunus Emre Hazretleri buyurur:

Helâline ola hesâb,

Harâmına ola azâb,

Âsîye olucak ikâb

Ben n’ideyim n’eyleyeyim?..

[Bir müslüman, hayatının her safhasında helâl-haram hudutlarına riâyeti esas almak zorundadır. “Daha fazla kazanmalıyım!” hırsıyla ilâhî ölçülerin sınırlarını zorlamak, “Ne yapalım, bu zamanda başka türlü olmuyor!” diyerek helâl dairesinin dışına taşmaktan, titizlikle sakınmalıdır.

Helâlde Cenâb-ı Hakkʼın rahmet ve bereketinin bulunduğunu, haramda ise şeytanın bereketsizlik ve uğursuzluğunun cârî olduğunu unutmamalıdır. Helâlden kazanılan bir kuruşun, haramdan gelecek milyonlardan kat kat kıymetli olduğunu hatırından çıkarmamalıdır. Şunu çok iyi idrâk etmelidir ki, âhirette hesabını verebileceği helâl mal, hayırlı maldır. Hesabını veremeyip azâbına dûçâr olacağı haram mal ise, tam bir baş belâsıdır.

Hikmet ehli şöyle demiştir:

“Bir kul öldüğünde, malı hususunda iki musîbetle karşılaşır ki, daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir:

Birincisi; bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de; bütün malı elinden gitmesine rağmen, bunların nasıl kazanılıp sarf edildiğinden ilâhî mahkemede hesâba çekilmesidir.”

Bu itibarla mü’min, çok kazanmak için aslâ hırsa kapılmamalıdır. Rızkını temin maksadıyla elinden gelen gayreti gösterdikten sonra, kendisi için takdir edilene rızâ göstermelidir. Rızkının azlığından-çokluğundan ziyâde, ne derece helâl olduğunu dert edinmelidir.

Nitekim sahâbî hanımları sabahleyin beylerini evlerinden uğurlarken;

“–Aman efendi! Allah’tan kork, sakın evimize haram lokma getirme! Biz dünyada her şeye katlanırız, ama âhirette Cehennem azâbına dayanamayız.” diyerek, onlara îkaz ve nasihatte bulunurlardı.[9]

Dolayısıyla mü’minler olarak, zerre kadar hayrın ve şerrin dahî hesap edileceği mîzânı unutmamalı, haramların dayanılmaz bir âhiret ıztırâbı olacağını, helâl nîmetler için dahî -kılı kırk yararcasına- ince ve meşakkatli bir sorgu-sualden geçeceğimizi hatırımızdan çıkarmamalıyız.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Sonra o gün (kıyâmet günü), nîmetlerden mutlakâ hesaba çekileceksiniz?” (et-Tekâsür, 8)

Bu âyet-i kerîme nâzil olduğunda hiçbir şeyi olmayan muhtaç biri ayağa kalkarak;

“‒Benim üzerimde (hesabı verilecek) nîmetlerden bir şey var mı?” diye sordu.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ise;

“‒Gölge(lendiğin bir ağaç), (ayağına giydiğin) iki nalin ve (içtiğin) soğuk su.” cevâbını vererek, onun dahî âhiret suâlinden kurtulamayacağına işaret buyurdu. (Bkz. Süyûtî, VIII, 619)]

Cenâb-ı Hak, esas hayatın âhiret hayatı olduğu şuur ve idrâki içinde bir dünya hayatı yaşamayı, cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kendisine takdir edilen nîmetlere hamd, şükür, kanaat ve rızâ göstererek, rızâ-yı ilâhîye mazhar olan kullarından olabilmeyi, hepimize lûtf u keremiyle ihsan buyursun.

Âmîn!..

Dipnotlar:

[1] Deylemî, Müsnedü’l- Firdevs, III, 107/4062.

[2] Resâil-i Sitte-i Zarûriyye, Delhi 1308, s. 14.

[3] Bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 26; Ebû Nuaym, Hilye, I, 31; Ahmed bin Abdullah et-Taberî, er-Riyâdu’n-Nadra, II, 140-141.

[4] Bkz. el-İsrâ, 64.

[5] Ebû Dâvûd, Edeb, 123-124/5156.

[6] İbn-i Hacer Heytemî, Hayrâtu’l-Hisân, s. 44; Muhammed Ebû Zehrâ, Ebû Hanîfe, trc. Osman Keskioğlu, Konya 1973, s. 34.

[7] Şehâbettin Ahmed bin Hacer el-Heytemî, İmâm-ı Âzam’ın Menkıbeleri, trc. Abdulvehhâb Öztürk, Ankara 1978, s. 82.

[8] Bkz. Beyhakî, Şuab, VI, 15, 16, nu: 7369-7377; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, V, 196, Deylemî, Müsned, II, 343; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 552.

[9] Bkz. Abdülhamîd Keşk, Fî Rihâbi’t-Tefsîr, I, 26.