GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

11 Aralık 2008 Perşembe

Osman Nuri Topbaş
Kurban bayramı bize infak fazîletini hatırlatan en güzel bir bayramdır. Bu infakta iki türlü istifâde söz konusudur. Birincisi; yapılan ikram ve ihsanlarla fakir, garip ve yoksul kardeşlerimizin sevindirilmesi, ikincisi de din kardeşliğinin pekişmesidir. Din kardeşliği üzerimize farzdır. Hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyâmet günü Arş-ı Âlâ’nın altında gölgelenecek olan yedi sınıftan biri......
GÜNÜN MESAJI

10 Aralık 2008 Çarşamba

Osman Nuri Topbaş
Dünyâ, ezelle ebed arasında rûhun bir gurbet diyârıdır. Bayram, sürûr ve ıztıraplarla dolu bu gurbet âleminde Rabbin kullarına ihsân ettiği bir sürûr günüdür. Bu sürûr gününde bir mü’mine yakışan; Kimsesizlerin, sahipsizlerin yanı başında olarak gönüllerini hoş etmek ve Cenâb-ı Hakk’ın vermiş olduğu imkanları onların istifâdesine sunmaktır....
GÜNÜN MESAJI

09 Aralık 2008 Salı

Osman Nuri Topbaş
Kurban husûsunda Allâh dostlarının gösterdiği tâzîm ne kadar ibretlidir: Sâmi Efendi Hazretleri ve rahmetli pederim Mûsâ Efendi -kuddise sirruh-, kurban keserken çok hassas davranırlardı. Bir çukura iki kurban kestirmezlerdi. Hayvanın gözünü bağlatırlardı. Hayvanı kesileceği yere iterek kakarak sürükletmezler, şâyet küçükbaş bir kurban ise, kucağa alınarak rıfk ve mülâyemetle götürülmesini isterlerdi.......
GÜNÜN MESAJI

08 Aralık 2008 Pazartesi

Osman Nuri Topbaş
Kurban Bayramınız Mübarek Olsun… Diğer ibâdetlerde olduğu gibi kurbanı da makbûl kılan, kalbin ameli olan niyettir. Bu husustaki fermân-ı ilâhî çok nettir. Âyet-i kerîmede buyrulur: “Onların ne etleri ne de kanları Allâh’a ulaşır; fakat O’na sadece takvânız ulaşır.” (el-Hac, 37) Âyet-i kerîmeden de anlaşılacağı üzere kurban kesmediği takdirde etrafın ayıplamasından......
GÜNÜN MESAJI

07 Aralık 2008 Pazar

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Peygamber’e muhabbetin en güzel ve mânâlı tezâhürü, O’na ittibâdır. “Seven sevdiğinin her şeyini sever” düstûrunca Habîb-i Kibriyâ’ya fiilen ve hâlen ittibâ şarttır. Ayrıca Rasûlullâh Efendimiz’e muhabbet, mâsivâdan herhangi bir varlığa temâyüldeki tehlikelerden de münezzehtir....
GÜNÜN MESAJI

04 Aralık 2008 Perşambe

Osman Nuri Topbaş
Ashâb-ı kirâm ve Hak dostları, Allâh Rasûlü’nün mübârek şahsiyetinden gerektiği gibi hisse alarak O’nda fânîleştikleri için, hayatları boyunca sergiledikleri bütün davranış güzellikleri, esâsen O Varlık Nûru’nun ahlâk-ı hamîdesinden akseden fazîlet numûneleri hükmündedir. Zîrâ nerede bir güzellik varsa, O’ndan bir akistir. Âlemde bir çiçek bile açılmaz ki, O’nun nûrundan olmasın! O......
GÜNÜN MESAJI

03 Aralık 2008 Çarşamba

Osman Nuri Topbaş
Ne mutlu, Peygamber Efendimiz’in ve Ashâb-ı Kirâm’ın aşkından hisse alarak kalblerini îman vecdiyle, gönüllerini Kur’ân rûhâniyetiyle, ruhlarını hizmet neş’esiyle, vicdanlarını güzel ahlâkın berraklığıyla süsleyip ebedî saâdetin mânevî hazzı içinde yaşayan mü’minlere…...
GÜNÜN MESAJI

02 Aralık 2008 Salı

Osman Nuri Topbaş
Ümmeti olma şeref ve bahtiyarlığına nâil olduğumuz Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in ebedî kurtuluş dâvetini insanlığa duyurabilmek için canhıraş bir şekilde vermiş olduğu mücâdeleyi unutmayıp, O’nun bu sünnetini, ümmeti olarak ne kadar yaşayabildiğimizi ve “Allâh’ın yeryüzündeki şâhitleri” vasfına ne kadar lâyık olabildiğimizi sık sık muhâsebe etmeliyiz....
GÜNÜN MESAJI

30 Kasım 2008 Pazar

Osman Nuri Topbaş
Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Cinlerin ve insanların âsîleri hâriç, yer ile gök arasındaki her şey, benim Allâh’ın Rasûlü olduğumu bilir.” (Ahmed, III, 310) O’nu Uhud tanıdı, hurma kütüğü tanıdı ve hasretiyle inledi, hayvanât bile O’na sığınıp O’nu kendine dert ortağı yaptı… Lâkin Ebû Cehil ve emsalleri dün de bugün de......
GÜNÜN MESAJI

25 Kasım 2008 Salı

Osman Nuri Topbaş
Kulu, Allâh’a muhabbet deryâsına götürecek olan yegâne rahmet ve muhabbet pınarı, Hazret-i Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz’dir. Çünkü Hazret-i Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’e muhabbet, Allâh’a muhabbet; O’na itâat, Allâh’a itâat; O’na isyan, Allâh’a isyân mâhiyetindedir....
GÜNÜN MESAJI

22 Kasım 2008 Cumartesi

Osman Nuri Topbaş
Efendimiz -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-, Cenâb-ı Hakk’ın var ettiği en büyük ilâhî sanat hârikasıdır. Zâhir ve bâtın îtibârıyla her bakımdan öyledir. En mükemmeldir, en mükerremdir ve en sevgilidir. Öyle ki beşeriyet tarihinde birer hakîkat kutbu olan sâlihler, asfiyâ, evliyâ, hukemâ ve cihangirler, ancak O Örnek’ten bir akistir. O Örnek’ten bir......
GÜNÜN MESAJI

21 Kasım 2008 Cuma

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Peygamber’in muazzez varlığı, beşer için bir muhabbet melcei ve feyz kaynağıdır. Ârifler bilirler ki, mevcudâtın varlık sebebi, Nûr-i Muhammedî’ye duyulan muhabbettir. Bu sebeple bütün kâinât, Varlık Nûru Hazret-i Muhammed Mustafâ -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-’e ithaf edilmiştir....
GÜNÜN MESAJI

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Kimdir?

Osman Nuri Topbaş
1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır. İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin......