Dînin Zayıflamasının Başlıca Sebebi

Sünnet-i seniyyeler çok mühim. Bu sünnet-i seniyyelerin başında da gelen; teheccüd olmuş oluyor. Muâmelâtta merhamet oluyor.

Abdullah bin Deylemî Hazretleri var –rahmetullâhi aleyh– o buyuruyor. Sünnete tam bir itaat ve teslîmiyetle bağlılığın ehemmiyetini şöyle ifade ediyor:

“Dînin zayıflayıp gücünün kaybolmasının başlıca sebebi, sünnetin terk edilmesiyle olmuştur. Nasıl halatın lif lif çözülüp nihayetinde kopması gibi, dinde de sünnetlerin bir bir terk edilmesi dîni zayıflatır ve din bir şekil hâlinde kalır.” (Bkz. Dârimî, Mukaddime, 16)