18 Ağustos 2016

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatı.

Bir arınma disiplini. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınarak takvâya erebilme yolu.

Rûhânî bir neşʼe içinde dâimî bir tekâmül mektebi.

Nefse karşı sulhü olmayan bir cenk. Zira nefs; ancak büyük cihâd ile terbiye edilebilen, sırlarla dolu bir kuvvet.

İmtihan sırrının şifresini, Hakk’a kul olabilmenin düstur ve ölçülerini, feyz ve rûhâniyetle âdeta damarlarımızda dolaştıran bir husûsiyet.

Tasavvuf, Hakk’a teslîmiyet pınarından kana kana içmenin, “îmân”ı “ihsan” gibi yüce bir ufka taşımanın diğer adı.

Her zaman ve mekânda Hakkʼın takdîrinden memnun olarak Allah ile dost kalabilme sanatı. Hayatın med-cezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında muvâzeneyi koruyup şikâyet ve sızlanmayı unutarak dâimâ güzel bir kul olabilme mahâreti.

Bütün muhtevâsıyla tasavvuf, nefsi rûhâniyetin emrine âmâde kılmanın, tâlim, terbiye ve tezkiye mektebi.