10 Eylül 2017

Pek çok nîmet gibi akıl da iki uçlu bir bıçak gibidir. Hayra da kullanılabilir, şerre de. Nitekim iblis de Rabbinin emrine karşı nefsânî bir akıl yürütme neticesinde âsî olup ebedî lânete dûçâr olmuştur. Bu yüzden aklın, kişiyi hakka ve hayra sevk eden bir rehber vazifesi görebilmesi için, vahiyle terbiye edilmesi şarttır.

Nitekim aklın putperesti olan feylesofların kurdukları sistemler, tarih boyunca birbirlerini tenkit ve tekzip ederek gelmişlerdir. Vahy-i ilâhîden beslenen peygamberler ise dâimâ birbirlerini tasdik etmişlerdir.