08 Eylül 2017

Günümüzde İslâm’ı zayıflatıp yok etmeyi hedefleyen tahrif hareketleri; “Mezheplere ne lüzum var?” denilerek başladı. Ardından, müctehid imamlara ve ehlullâha câhilâne tenkitler başgösterdi. Daha sonra “Kur’ân bize yeter!” denilerek Sünnet-i Seniyye’yi gözden düşürme hücumları başladı. Son olarak da birtakım ahkâm âyetlerini, “Bunlar nâzil olduğu zamana âit hükümlerdir!” diyerek âdeta emekliye ayırma teşebbüsleri görüldü. Bütün bunlar, İslâm’ı Hristiyanlık gibi muharref bir din hâline getirme projesinin sinsi adımlarıdır. Bugün bu tahrif hareketlerine karşı uyanık olmak ve meydanı İslâm tahrifçilerine bırakmamak, mühim bir îman mes’ûliyetidir.