Ebediyet Yolculuğu (Sesli Kitap)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

EBEDİYET YOLCULUĞU

 • Her Canlı Ölümü Tadacaktır
 • Ölümü Güzelleştirmeye Çalışmak
 •  Bir Günün Muhâsebesi
 •  Herkesin Ölümü Kendi Renginde Olacaktır
 • Müslüman Olarak Can Verebilmek
 • Ahiret Endişesi (Herkes Endişede)
 • O Gün Ne Hâlde Olacağız?

ÂHİRETE ÎMAN

 • Âhiretin Yanında Dünya
 • Ânı Sonsuza Tercih Etmek, Hangi Aklın Kârıdır?!
 • Âhiret Azığı
 • Âhirete Îmânın Faydaları
 • Cenâb-ı Hak, Kulunu Huzûruna Nasıl Davet Ediyor?

ÖLÜM

 • Tefekkür-i Mevt
 • Tek Başına Çıkılan, Dönüşü Olmayan Bir Yolculuk
 • Nasıl Yaşarsan Öyle Ölür, O Hâl Üzere Diriltilirsin
 • Son Nefeste Îman Selâmeti İçin
 • Vefât Etmek Üzere Olan Kişinin Yanında
 • Ölüm Ânı
 • Pişmanlık
 • Rûhun Yolculuğu
 • Bedenin Yolculuğu

KABİR HAYATI

Kabir Suâli

Kabir Azâbı

 • Kabir Azâbından Kurtulmak İçin

Kabir Nîmetleri

Kabirde Cesedi Çürümeyenler

Ölünün Ardından Yapılacak Ameller

 1. Techîz, Tekfîn ve Teşyî
 2. Borçlarını Ödemek
 3. Vasiyetlerini Yerine Getirmek
 4. Duâ ve İstiğfar
 5. Sadaka ve İnfak
 6. Kur’ân Okumak
 7. Tâziyede Bulunmak

Ölünün Ardından Yapılan Yanlışlar

Cenâzeyle Alâkalı Bazı Hurâfeler

Kabir ve Türbe Ziyaretlerinde Yapılan Yanlışlar

KIYÂMET

KIYÂMET ÂLÂMETLERİ

 1. a) Küçük ve Orta Alâmetler
 2. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Gönderilmesi
 3. Dînî İlimlerde Cehâletin Artması
 4. Fitnelerin ve Adam Öldürme Hâdiselerinin Çoğalması
 5. Ehil Olmayan Liyâkatsiz Kişilerin Söz Sahibi Olması
 6. Zamanın Hızlı Geçmesi
 7. Dünya Malının Çoğalması
 8. Selâmın Zayıflaması
 9. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in Haber Verdiği Diğer Bazı Kıyâmet Alâmetleri
 10. Öyle Bir Zaman Gelecek ki
 11. b) Büyük Alâmetler
 12. Duhân
 13. Deccâl

    Deccâl’in Vasıfları

    Deccâl’den Korunmak İçin

 1. Dâbbetü’l-Arz
 2. Güneş’in Batıdan Doğması
 3. Hazret-i Îsâ Aleyhisselam’ın Nüzûlü
 4. Ye’cûc ve Me’cûc
 5. Doğuda,
 6. Batıda ve
 7. Arap Yarımadası’nda Yer Batması
 8. Yemen veya Hicaz’da Ateş Çıkması

KIYÂMETİN KOPMASI

Sûr’a Üflenmesi

ÂHİRET AHVÂLİ

Baʻs (Diriliş

Kur’ân-ı Kerîm’de Diriliş Misalleri

a) Parçalanmış Kuşların Canlandırılması

b) Yıldırım Çarpmasıyla Ölenlerin Tekrar Diriltilmesi

c) Yüz Yıl Ölü Kalanın Dirilmesi

Havz

Haşr ve Mahşer

Peygamber Efendimiz’in Şefaati

Semâ Ehlinin Yeryüzüne İnmesi

Cenâb-ı Hakk’ın Tecellî Etmesi

Hesapsız Cennet’e Girecek Olanlar

Hesapsız Cehennem’e Girecek Olanlar

Amel Defterlerinin Açılması

Hesap

 • Hayvanâtın Hesâbı
 • İnsanların Hesâbı
 • Sağlam Şahitler
 • Hesâbın Şiddeti
 • Mü’minlere Rahmet Tecellîsi
 • Neler Sorulacak?
 • Hesâbı Hafifletmek İçin

Mîzan

Mü’minlerin, Amellerin ve Kur’ân’ın Şefaati

Sırat

 • Sırat’tan Sonraki Bekleyiş

Korku ve Hüzün Duymayanlar

CEHENNEM

Cehennem’in Dehşeti

Cehennem Azâbı

Helâk Edilmeyi İsterler

Cehennem’e Açılan Kapı: Zâhirî ve Bâtınî Haramlar

 • Gurur-Kibir
 • Haset
 • Öfke
 • Riyâ
 • Cimrilik
 • İsraf
 • Tecessüs
 • Yalan
 • Gıybet
 • Cehennem’den Kurtulanlar

CENNET

Cennet’in Genişlik ve Güzelliği

Cennet Nîmetleri

Cennet’in Nehirleri

Hayal Ötesi İhtişam ve Mükemmellik

Cennet Nîmetlerinin Tâcı: Rızâ-yı İlâhî

Ru’yetullah: Cemâlullâhı Temâşâ Bayramı

Cennet’e Açılan Kapı: Zâhirî ve Bâtınî Farzlar

Zâhirî Farzlar

  Bâtınî Farzlar

 • Güzel Ahlâk
 • Edep ve Hayâ
 • Tezkiye
 • İhlâs
 • Tefekkür
 • Tevâzu
 • el-Emîn ve es-Sâdık Olabilmek
 • Sabır

EBEDİYET YOLCULARINA ÎKAZLAR