10 Ekim 2016

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun rızkına bolluk ihsân eyler.” (Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir -radıyallâhu anh- bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle bulduk.” der.

İbn-i Uyeyne de:

“–Biz bunu elli veya altmış sene tecrübe ettik.” demiştir. (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, VI, 306)

Cenâb-ı Hak, bu mübarek günlerde âilesine cömert davranan kuluna böylesine büyük lûtuflarda bulunursa, fakir ve garip kullarına cömert davranan kişilere kim bilir nasıl ihsanlarda bulunur!..