10 Şubat 2020

Hâlık’a isyan hususunda mahlûka itaat yoktur. Kulluk, Cenâb-ı Hakk’adır. Bir anne-baba, evlâdına Allâh’ın emirleri dışında bir zorlamada bulunursa, o zaman onlara itaat câiz değildir. Onun dışındaki itaatler zarûrîdir.

Meselâ gâfil bir anne-baba, kız evlâdına başını açmasını emrederse, bu noktada itaat edilmez. Onları dinlemedi diye evlât günahkâr olmaz. Bilâkis Allâh’a itaat ettiği için ecre nâil olur.