Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ

Eğitim zarûrî…

Bu zarûreti, onun peygamber mesleği oluşu yönüyle görmeli ve bu şuurla;

-Ferdî açıdan,

-İçtimâî açıdan,

-Dînî açıdan

vazife  ve mes’ûliyetlerimizi bilmeli ve hassâsiyetle îfâ etmeliyiz.

Bunun için;

Kur’ân ve Sünnet ikliminde akāidimizi, fıkhımızı ve amel-i sâlihlerimizi güzel inşâ etmeliyiz. Siyer-i Nebî ile yoğrulmalı ve peygamber kıssaları ile şekillenmeliyiz. Gerçek bilenlerden olabilmeli ve tefekkür hâlinde yaşamalıyız. «Oku!» emrini, müstakim olarak uygulamalıyız. Yani mukaddes bir eğitim olan tasavvuf bahçesinde bir ebediyet ve cennet tûbâsı olarak yeşermeliyiz.

Samimiyet, şefkat, merhamet, diğergâmlık ve ahlâk-ı hamîde en fârik hasletlerimiz olmalı. Gayretimizle, azmimizle, sabrımızla, olgunluğumuzla tam bir şahsiyet tevzî edebilmeliyiz. Hep tebessüm hâlinde bir liyâkat ile;

Hazret-i Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz’in eğitim usûlleri etrafında ve; «O nasıl öğretirdi?» suali çerçevesinde bir kıvama ve yaşayışa sahip olmalıyız.

İşte elinizdeki eser;

Bu gaye ve düsturlar çerçevesinde bir eğitim rehberi olarak kaleme alındı.

Yüzakı mecmuamızın «Yüzakı Eğitim Rehberi» serisinin de ikincisi olarak hazırlanan bu kitapla;

Cenâb-ı Hakk’ın «Oku!» emrini, yine O’nun rızâsına muvâfık bir eksende gerçekleştirebilmek ve peygamberlerin mesleği olan eğitim vazifesini, önce kendimizde tatbik edebilmek; sonra da mes’ul olduğumuz aile, çevre ve talebe hizmetlerinde verimli bir şekilde yerine getirebilmek için; siz kıymetli okuyucularımıza, Hazret-i Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-  Efendimiz’in eğitim güneşinden akseden küçük bir zerre kabîlinden de olsa kılavuz bir ışık huzmesi takdim edebildikse ne mutlu!

Yayın: Yüzakı Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2009

Eseri temin etmek için tıklayınız….