Nebîler Silsilesi 2

Bu kitâbda âlemlere rahmet Hazret-i Muhammed -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz’in zuhûruna âdeta birer ikbâl ve bahar müjdesi olan nebîler silsilesinden; tevhîd sancağını maşrıka ve mağribe taşıyan Zülkarneyn -aleyhisselâm-; muhabbet ve hasretle kavrulan ve sabırda âbideleşen Ya’kûb -aleyhisselâm-; bir müddet kölelik, sonra zindanda yalnızlık, gariplik, çile, ıztırap, meşakkat, riyâzât ve nefs mücâhedesini müteâkib Mısır’a ve gönüllere sultân olan ve mehtapları solduran nûru ile Yûsuf -aleyhisselâm-; hatîbü’l-enbiyâ Şuayb -aleyhisselâm-; zâlim Firavun’u Kızıldeniz’in girdaplarında helâk eden mûcizeli,  asâlı Mûsâ -aleyhisselâm-; ve O’nun sâlih kardeşi Hârûn -aleyhisselâm-’ın âyetler ışığında ilâhî tecellî akışlarıyla dolu ibretli kıssalarını bulacaksınız.

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 1997

Eseri temin etmek için tıklayınız….