19 Ağustos 2017

Câhiliye devrinin İslâm’a ilk îtirazı, âhiret inancı sebebiyleydi. Hattâ dediler ki:

“–Yâ Muhammed! Sen bu âhiret telkininden vazgeç! Putlarımıza da dokunma! O zaman biz Sana tâbî oluruz…”

Bütün dertleri âhiret meselesiydi. Bugün de âhireti unutturucu bir câhiliye taarruzu, evlâtlarımızı tehdit ediyor. İnternet ve televizyonlardaki birtakım programlar, birtakım menfî modalar ve reklâmlar, nesillerimize âhireti unutturmaya çalışıyor. Bu bakımdan evlâtlarımızı bu zehirli cereyanlardan muhafaza etmek, en mühim mes’ûliyetlerimizden biridir.