18 Şubat 2021

Bir hadîs-i kudsîde şöyle buyrulmuştur:

“Ey Âdemoğlu! infâk et ki, sana da infâk olunsun!” (Buhârî, Tefsîr, 11/2, Nafakât, 1)

Bütün cemâlî sıfatlarda bu sır cârîdir.

  • Affet ki affedilesin.
  • Bağışla ki bağışlanasın.
  • Merhamet et ki sana da merhamet edilsin.
  • Ayıpları ört ki senin de ayıpların örtülsün.
  • Iztırapları dindir ki senin de ıztırapların dindirilsin.
  • Kardeşinin bir sıkıntısını gider ki senin de sıkıntıların giderilsin.