05 Eylül 2015

Kalbin mâsivâdan, -yani Allah’tan uzaklaştırıcı her şeyden- muhâfaza edilmesi ve dâimâ hayır telkinlerine muhâtap kılınması için, rûhâniyetlerinden feyiz alınabilecek gönül ehli sâlih ve sâdıklarla ünsiyet zarûrîdir.

Zira Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde:

“Ey îmân edenler! Allahʼtan korkun ve sâdıklarla beraber olun.” (et-Tevbe, 119)

“…Zâlimler topluluğu ile oturma!” (el-En‘âm, 68) buyurmaktadır.