01 Kasım 2022

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Mârifet, renklerin bolluğunda değil, renksizliğin zuhûrundadır. Nitekim göklerdeki bulutların, deryâlardaki suların kendi renkleri yoktur. Onları renkten renge koyan, semâdaki Güneş’tir.”

Bir müʼmin için asıl mârifet de; nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi ile dünyevî ve nefsânî ihtirasların bütün renklerini iç dünyasından bertaraf ederek renksizliğe nâil olmak ve “Sıbğatullâh / Allâh’ın boyası”na boyanabilmektir. (Bkz. el-Bakara, 138)

Zira bu cihandan Cenâb-ı Hakk’a götürülebilecek en güzel hediye, Oʼnun cemâlî esmâsının tecellî hâlinde olduğu, münevver, mücellâ, musaffâ ve pâk bir gönül aynasıdır.