GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

09 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’in istediği cihad; İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak yolunda; hitâbet, kitâbet, neşriyat, velhâsıl her türlü tebliğ vâsıtasını kullanmaktır. Bu gaye istikâmetinde insanlar ile İslâm’ın arasına giren mâniaları, fitne ve zulümleri bertaraf etmektir.
GÜNÜN MESAJI

09 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Tefekkür, bir îman anahtarıdır. Hak ve hakîkate karşı âmâ olmayan bir kişinin; kâinatta sergilen hârika tecellîlerdeki ilâhî imzâyı, nâdide nakışları ve sonsuz kudret akışlarını görmemesi mümkün değildir. Öyle ki başındaki göz âmâ bile olsa, yine de o, basiret gözüyle âşikâr olarak görür. Mevlânâ Hazretleri’nin buyurduğu gibi: “Âmâ bir kimse bile...
GÜNÜN MESAJI

08 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm’in istediği cihad; mü’minlerin canlarıyla, mallarıyla ve bütün imkânlarıyla, Allah yolunda gayret etmeleridir. İslâm’ın istikbâli için kendini mes’ûl görmektir. Dünyanın her tarafına ulaşarak hidâyetlere vesîle olmaktır.
GÜNÜN MESAJI

08 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Mevlânâ Hazretleri der ki: “Yer, gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü hâle gelir.” İnsan kime muhtaç olduğunu iyi bilmeli, oradan yardım talep etmeli. İnsan ilâhî mesajları okur ve onları dinler ise, aklını vahyin muhtevâsında çalıştırırsa, en güzel tefekküre nâil olur. Bu hâl de kalbin terakkîsine bağlıdır.
GÜNÜN MESAJI

07 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Asıl cihad; gönülleri fethetmektir. İslâm fetihlerinin kalıcı olmasının sebebi de budur. İslâm fütuhâtı, Atillâ ve İskender istîlâları gibi parlayıp sönen değil, kalıcı ve muazzam fetihler olmuştur. Nitekim İslâm tarihinde fethedilen birçok beldenin halkı, müslümanların gelişini sevinç ve huzurla karşılamıştır. Suriye, Anadolu, Balkanlar’da, Bosna’da ve birçok yerde, bölge halkı, başlarındaki zâlim...
GÜNÜN MESAJI

06 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân-ı Kerîm şifâ ve rahmet membaıdır. Müttakîlere hidâyet rehberidir. Mü’minlere hikmet dolu öğüt, hatırlatma ve nasihattir. Kalp ve rûha basîret nurlarıyla imdâd eden ebedî hidâyet mûcizesidir. İki cihânı feyizlendiren sonsuz berekettir. Ebedî saâdetin reçetesi ve müjdesidir.
GÜNÜN MESAJI

06 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in yetiştirdiği asr-ı saâdet toplumunda psikiyatrik bir rahatsızlık görülmüyordu. Zira herkes huşû içinde secde ederek Allâh’a sığınıyor, böylece rûhunu tedavi ediyordu. Diğer taraftan oruç, zekât ve infaklarla vicdanlar bileyleniyordu. Ashâb-ı kirâm dâimâ gönüllü bir cömertlik, fedakârlık, diğergâmlık hâlindeydi. Bunun için de asr-ı saâdet toplumunda hiçbir...
GÜNÜN MESAJI

05 Ocak 2019

Osman Nuri Topbaş
Kurʼân-ı Kerîmʼi yalnızca kıraat etmek kâfî değil, onun mânâ iklîmine girmek, tefekküründe derinleşmek, ahlâkıyla ahlâklanmak, ona hürmet ve muhabbet dolu bir kalbî kıvam ile yönelmek ve hayatın her ânında onun tâlimatları istikâmetinde yaşamaya çalışmak îcâb eder.