GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

01 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
“Sen, kendinden geçtiğin için, kendi yarana merhem aramazsın da, başkalarının yaralarına merhem olursun!” (Dîvân-ı Kebîr) Hazret-i Mevlânâ’nın tarif ettiği bu seviyenin en zirve temsili, Rasûlullah Efendimiz’in hayatında temâşâ edilir. Fahr-i Kâinât Efendimiz’in hâne-i saâdetlerine ganimetler ve hediyeler gelirdi. O mübârek hânelerde ise üç gün üst üste buğday ekmeği piştiği ve......
GÜNÜN MESAJI

01 Haziran 2020

Osman Nuri Topbaş
Şahsına yapılan kusurlar karşısında öfkelenip intikam almak, ham ruhların nefsânî bir tatminkârlık arayışıdır. Bu fırsat ve imkânı elde eden bir mü’minin, af ve ihsanda bulunarak kendi öfkesini bastırabilmesi ise, ilâhî rahmeti celbeden müstesnâ bir ruh asâletidir....
GÜNÜN MESAJI

31 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “Gemiye bindikleri zaman, dîni yalnız O’na has kılarak (tevhîd ve ihlâsla) Allâh’a yalvarırlar. Fakat onları sâlimen karaya çıkarınca, bir bakarsın ki, (Allâh’a) ortak koşmaktadırlar. (Gaflete dalmaktadırlar.)” (el-Ankebût, 65) Rabbimiz’in gemi üzerinden verdiği misâli, birçok hâdiseye tatbik edebiliriz. Meselâ bir uçakta seyahat edilirken türbülânsa girildiğinde; herkes Allâh’a sığınır,......
GÜNÜN MESAJI

31 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
İlâhî rahmet, her zaman tecellî hâlindedir. Her an, rızâ-yı ilâhîyi tahsil fırsatıdır. Mühim olan, her hâlükârda ilâhî rahmetin arayışı içinde bulunmaktır. Bunun için; “her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir” bilerek, bütün ömrü Ramazan rûhâniyetiyle yaşamaya gayret etmek gerekir....
GÜNÜN MESAJI

30 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Trilyonları olan bir kimse, yolda giderken on lira düşürüp kaybetse dönüp ona üzülür mü? O trilyonlar karşısında on liranın ne hükmü olur? Biz de, başımıza dünyevî bir sıkıntı veya musibet geldiği zaman; Allâhʼa kul, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe ümmet olmanın bizim için en muhteşem zenginlik, en büyük saâdet......
GÜNÜN MESAJI

30 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Hadîs-i şerîfte buyurulur: “Amellerin Allah Teâlâ’ya en sevimli olanı, az da olsa devamlı yapılanıdır.” (Müslim, Müsâfirîn, 218) Ramazân-ı şerîfte ibadete teksif olduktan sonra, bayramın akabinde, tekrar eski hayata dönmek; gerçek bir kulluk şuuruna muvâfık değildir....
GÜNÜN MESAJI

29 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Necip milletimiz; Mevlânâların, Yunusların, Geylânîlerin, Nakşibendlerin, Hüdâyîlerin, Fâtihlerin, Akşemseddinlerin, Yavuzların neslidir. Bizim medeniyetimiz; insanlığa adâlet ve merhamet dağıtan bir fazîletler medeniyetiydi. Biz de o medeniyetin bugünkü temsilcileri olmalıyız....
GÜNÜN MESAJI

29 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
İnsanlık tarihi boyunca, bütün derdi dünyanın kuru kavgası olanlar yakıp yıkarken; derdi gönüllerin fethi olanlar, dâimâ îmar ve ihyâ ettiler. Mağmum ve mahzun yüreklere tesellî oldular. Aç karınları doyuran imâretlerin yanında, muhtaç gönülleri de doyuran dergâhlar inşâ ettiler. Kirlenen tenleri temizleyen hamamların yanısıra, kararan gönülleri arındıran mâbedler, zâviyeler, tekkeler inşâ......
GÜNÜN MESAJI

27 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Ramazan ayında kazandığımız mânevî kıymetleri Ramazanʼdan sonra da kaybetmeyelim: * Sıhhat ve şartlarımız elverdiği takdirde, kamerî ayların on üç, on dört, on beşinci günleriyle, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarak, bu ibadetin gönül feyzinden gücümüz nisbetinde istifadeye devam edelim. * Orucun telkin ettiği merhamet, şefkat, diğergâmlık, cömertlik ve fedakârlığı, hiçbir......
GÜNÜN MESAJI

26 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîfʼi, senede bir uğrayan ve sadece geldiğinde memnun edilmesi îcâb eden bir misafir olarak değil, ömrümüzü nasıl yaşayacağımızı tâlim etmek üzere bize lûtfedilen, senede bir aylık bir kurs olarak görmeliyiz. Bunun için, Ramazan terbiyesi altında kazandığımız mânevî kıymetleri hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu ayda kazandıklarımızı kaybetmeden, bir sonraki senenin Ramazan’ına......
GÜNÜN MESAJI

25 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Bayramın hakîkatine ermek, bilhassa muhtaçların gönüllerini hoşnud etmekle mümkündür. Zira gerçek bayram saâdeti­nin seyredileceği en berrak ayna, bayram ettirilen kırık gönüllerdir. Unutmayalım ki merhamet ede­ne merhamet edilir. Hak rızâsı için sevindireni, Hak Teâlâ sevindirir....
GÜNÜN MESAJI

Ramazan Bayramınız Mübârek Olsun

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimiz! İdrâk etmekte olduğumuz Ramazan Bayramınızı tebrik ederiz. Bu mübârek günlerin; sizlere, vatanımıza, milletimize ve bütün İslâm âlemine huzur, rahmet ve bereket olarak tecellî etmesini, Yüce Rabbimiz’den niyâz ederiz. Bu vesîleyle, Ramazân-ı Şerîf’te gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Allah rızâsı için sayısız hatm-i şerîf okuyan kıymetli kardeşlerimizin, Rabbimiz......
GÜNÜN MESAJI

24 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Esas bayram; son nefeste îmân ile, yüz akı ile göçebilmektir. Esas bayram, mîzanda hayırların ağır gelmesidir. Esas bayram, amel defterini sağdan alabilmektir. Esas bayram; şefâat-i Rasûlullâh’a nâil olabilmek, âhirette Fahr-i Kâinât Efendimiz’in merhamet kanatları altında olabilmektir. Esas bayram, cennette Cemâlullâh’a nâil olabilmektir....
GÜNÜN MESAJI

24 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Bayramlar, aslâ tatil gibi ferdî mutluluk günleri değildir. Bilakis sıla-i rahimde bulunmak, geçmişlerimiz için hayırlar yaparak ruhlarını şâd etmek, dargınlıkları bitirmek ve din kardeşliğini yaşatmak gibi nice mükellefiyetimizin edâsına vesîle olan, ictimâî ibadet günleridir....
GÜNÜN MESAJI

23 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Unutulmamalıdır ki esas bayram; selîm bir kalp, müsterih bir vicdan ve yüz aklığıyla Cenâb-ı Hakk’ın huzûruna varıldığında tadılacak olan bayramdır. Nitekim Behlül Dânâ Hazretleri buyurur: “Bayram, güzel ve yeni elbiseler giyenler için değil, ilâhî azaptan emîn olup ebedî hüsrandan kurtuluşa erenler içindir. Yine bayram, güzel güzel binitlere binenler için de......
GÜNÜN MESAJI

23 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Gerçek bayram saâdetine kavuşabilmek için, tıpkı Ramazân-ı Şerîf gibi, bayramı da ciddî bir kulluk şuuru içinde karşılayıp lâyıkıyla idrâk ve ihyâ etmek gerekir. Zira Ramazan bir takvâ mektebi, bayram ise onun mânevî bir şehâdetnâmesidir....
GÜNÜN MESAJI

22 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Bu mübârek ayda fitre/fıtır sadakası, şerʼan zengin sayılan her müʼ­mine vâcip, hattâ bazı görüşlere göre farzdır. Fitre, bayram namazına kadar verilirse makbul olur. Daha sonraya bırakılırsa, fitre dışında bir sadaka hükmüne girer. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, fakir müʼminlerin de bayrama huzurla girebilmeleri için, fitrelerin bayramdan önce verilmesini istemiş; “Onları......
GÜNÜN MESAJI

22 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Asr-ı saâdette bayrama; infak ve ikramla hazırlanılır; bayram, Allah için yapılan fedâkârlıklarla karşılanırdı. Zira hakîkî bayrama nâil olabilmenin, mahzun gönüllere de bayram neşesi vermekten geçtiği, çok iyi bilinirdi. Mü’min, gönüllere sevinç verme neşesiyle yaşayan insandır....
GÜNÜN MESAJI

21 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir hadîs-i şerîfte, Hazret-i İbrahim’e indirilen on suhuf’tan şunlar nakledilmektedir: “Akıl sahibinin belli saatleri olmalıdır: –Vaktinin bir kısmını, Rabbine duâ ve münâcâta, –Bir kısmını, Yüce Allâh’ın sanat ve kudretini tefekküre, –Bir kısmını, geçmişte işlediklerini muhâsebe etmeye ve gelecekte yapacaklarını plânlamaya, –Bir kısmını da helâlinden maîşetini kazanmaya ayırmalıdır.” (Ebû Nuaym, Hilye,......
GÜNÜN MESAJI

21 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Kur’ân; Kadir Gecesi’nde indi; o gece, bin aydan daha hayırlı oldu. Bütün gecelerin en hayırlısı ve en fazîletlisi oldu. Ey mü’min! Eğer Kur’ân, senin de kalbine ve bütün hayatına rehber olursa, en hayırlı insanlardan olursun....
GÜNÜN MESAJI

25 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Bir adam, bayram günü Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’ın yanına gider. O sırada Hazret-i Ali kuru ekmek yemektedir. Ona: “–Bugün bayram olduğu hâlde, sen kuru ekmek mi yiyorsun!?” der. Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- şu ibretli cevabı verir: “–Bayram o kimse içindir ki; orucu makbul olmuş, gayretleri takdir görmüş, günahları da bağışlanmıştır.......
GÜNÜN MESAJI

14 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’ten affedilmeden çıkmak korkusu, Hak dostlarının yüreklerini titretmiştir. Nitekim Câfer-i Sâdık Hazretleri, Ramazan ayının sonunda şöyle duâ ederdi: “Ey Ramazan’ın Rabbi olan ve Kur’ân’ı indiren Allâh’ım! İşte bu, kendisinde Kur’ân’ın indirildiği Ramazan ayıdır ve artık bitmek üzeredir. Yâ Rabbi! Bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan’ın çıkıp gitmesinden, ikram......
GÜNÜN MESAJI

13 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Cömertlik; hidâyet ve Hakk’a dost olma yolunun birinci ve zarûrî şartıdır. Cimrilik ise, bu mânevî nîmetlerden mahrumiyet sebebidir. Hazret-i Mevlânâ; bu hakikati şöyle anlatır: “(Ey Rabbim!) Göklere mîrâc için kullarının önüne koyduğun gizli merdivenden cimriler, hasis ve gâfil kişiler faydalanamaz. Ancak emin kişilere, sâlih ve cömert kişilere mîrac merdivenini gösterirsin......
GÜNÜN MESAJI

13 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ-’nın rivâyetine göre Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde ise evvelki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, Îtikâf, 8; İbn-i Mâce, Sıyâm, 57)...
GÜNÜN MESAJI

12 Mayıs 2020

Osman Nuri Topbaş
Hepimiz, bu fânî cihan mektebinin talebeleriyiz. Tahsilimiz, son nefesimizle sona erecek, îman ve amellerimizle toprağa gömüleceğiz. Kıyametten sonra ise asıl ve ebedî hayat başlayacak. Dünya mektebinin karnesi orada elimize verilecek; “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin kâfîdir.” (el-İsrâ, 14) buyrulacak. Dolayısıyla ecel gelip çatmadan, tevbe edip sâlih......