GÜNÜN MESAJI

GÜNÜN MESAJI

14 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Âyet-i kerîmede buyrulur: “Günahın zâhirini de bâtınını da bırakın!..” (el- En‘âm, 120) İçkiden, kumardan, fâizden ve rüşvetten uzak durulduğu gibi; hasetten, riyâdan, yalandan, israf ve cimrilikten de uzak durulmalıdır. Zinâya yaklaşılmadığı gibi; göz, kulak ve sözü tehdit eden iffetsizliğin gizli ve açık her türlüsüne de hiçbir kapı açılmamalıdır.
GÜNÜN MESAJI

Kıymetli Kardeşlerimizin Dikkatine

Osman Nuri Topbaş
Kıymetli Kardeşlerimizin Dikkatine Son zamanlarda bilgimiz ve müsaademiz olmaksızın, çeşitli ortamlarda video ve fotoğraflarımız çekilerek sosyal medyada paylaşılmaktadır. Ayrıca şahsım hakkında yapılan birtakım aşırı iltifatlarla dolu; şiir, müzik ve ilâhilerle süslenmiş, çeşitli resim, slayt ve görüntüler internette yayınlanmaktadır. İyi niyetle de yapılmış olsa, izinsiz çekilen bu tür fotoğraf, video ve...
GÜNÜN MESAJI

13 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ömrün her ânı, rızâ-yı ilâhîyi tahsil fırsatıdır. Mühim olan, her hâlükârda ilâhî rahmete ulaştıracak vesîleleri arayabilmektir. Bunun için; “Her geçeni Hızır, her geceni Kadir bil!” düstûruyla, bütün ömrü feyizli bir Ramazan iklîmine dönüştürmeye gayret göstermek îcâb eder.
GÜNÜN MESAJI

13 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Mekke’deki o zor zamanlarda bile Kur’ân mektebi olan Dâru’l-Erkam’ı kurmuş, Medîne-i Münevvere’ye teşriflerinde de yine bir Kur’ân mektebi olan Suffe’yi inşâ etmişlerdi. “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” hadîs-i şerîfi muktezâsınca, bizler de Peygamber Efendimiz’in bu Kur’ân eğitimi hassâsiyetini, gücümüz nisbetinde yaşayıp yaşatmaya gayret etmeliyiz. Zira O’nun...
GÜNÜN MESAJI

12 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’ten gerçek mânâda istifadenin delîli; o mübârek aydan sonraki hâlimizin, önceki hâlimize göre, rızâ-yı ilâhîye daha muvâfık olmasıdır. Bu itibarla, Ramazan ayında kazandığımız mânevî kıymetleri Ramazanʼdan sonra da kaybetmeyelim.
GÜNÜN MESAJI

12 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Muallâ bin Fadl -rahmetullâhi aleyh- şöyle der: “Selef-i sâlihîn, Cenâb-ı Hakk’a, altı ay kendilerini Ramazan’a ulaştırması için duâ ederlerdi. Geri kalan zamanda da, idrâk ettikleri Ramazan’ı kabûl buyurması için duâ ederlerdi.” (Kıvâmu’s-Sünne, et-Terğîb ve’t-Terhîb, II, 354) Unutmayalım ki Ramazân-ı Şerîf’teki ibadetlerimizin kabûlünün delîli; Ramazan’dan sonra­ki hâl ve istikâmetimizdir.
GÜNÜN MESAJI

09 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ömrün her ânı, rızâ-yı ilâhîyi tahsil fırsatıdır. Mühim olan, ilâhî rahmete ulaştıracak vesîlelerin arayışı içinde bulunabilmektir. Bunun için; “Her geçeni Hızır, her geceni Kadir bil!” düstûruyla, bütün ömrü feyizli bir Ramazan iklîmine dönüştürmeye gayret göstermek îcâb eder.
GÜNÜN MESAJI

09 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Ramazân-ı Şerîf’ten gerçek mânâda istifadenin delîli; Ramazan ayından sonraki hâlimizin, öncesine göre, rızâ-yı ilâhîye daha muvâfık olmasıdır. Bu itibarla, Ramazan ayında kazandığımız mânevî kıymetleri sonrasında da kaybetmeyelim: –Sıhhat ve şartlarımız elverdiği takdirde, kamerî ayların on üç, on dört, on beşinci günleriyle, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutarak, bu ibadetin gönül...
GÜNÜN MESAJI

08 Haziran 2019

Osman Nuri Topbaş
Mirzâ Mazhar Cân-ı Cânân -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyurur: “Ramazân-ı Şerîf, zikirle uyanık olarak geçirilirse, senenin kalan kısmında da bu güzel hâl devam eder. Eğer bu ayda bir kusur ve gevşeklik olursa, bunun izi bütün sene boyunca görülür.”