25 Kasım 2018

Dîni anlamaya tek başına akıl kâfî gelmediği için, Cenâb-ı Hak kitap ve peygamber göndermiştir. Bütün akılcı feylesoflar birbirlerini tekzip ederek gelmiştir, bütün peygamberler ise birbirlerini tasdik ederek gelmişlerdir. Çünkü peygamberler, vahiy istikametinde aynı hakîkati tebliğ etmişlerdir. Vahiyden nasipsiz akıl ve felsefe ise, insanlığa saâdet getirmemiştir.