13 Ekim 2019

Mârifetullah’tan nasîb almamış bir insan, -dünyevî bakımdan ne kadar bilgili olursa olsun- kalben ham ve nâdan kalmaya mahkûmdur.

Dolayısıyla gerçek ve faydalı ilim, kalbi Allah’a vâsıl eden ilimdir. İnsanda bu bilgi yoksa -ne bilirse bilsin- hakîkatte câhil demektir.