12 Şubat 2020

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri şöyle buyurmuşlardır:

“Bir yaradan önce cerahat temizlenir. Cerahati temizlenmedikçe yaranın üzerine merhem sürülmez. Sürülse de fayda vermez.”

Dolayısıyla haram ve günahlardan el çekmek, sevap ve hayırlara gayret etmekten daha öncelikli bir vazifedir. Bir Mecelle kâidesinde denildiği gibi; “Def’-i mefâsid, celb-i menâfîden evlâdır.” Yani zarar verecek şeyleri defetmek, fayda verecek şeyleri kazanmaya çalışmaktan daha önce gelir. Bunun içindir ki mânevî hayatta da önce iç temizlik, nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi zarûrîdir.